Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

12.1.2016   Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality


 

Město Náchod

 

Program pro poskytování dotací

právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality

 

Rada města Náchoda dne 11. ledna 2016 schválila Program prevence kriminality na rok 2016.

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

na celoroční činnost právnických osob v oblasti prevence dětí a mládeže

na náklady spojené s konkrétními preventivními aktivitami v oblasti dětí a mládeže

 

Důvody podpory stanoveného účelu:

podpora volnočasových aktivit jako součásti ochrany a rozvoje zdraví dětí a mládeže města Náchoda

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu:

300 000,-- Kč

 

Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě:

50 000,-- Kč

 

Okruh způsobilých žadatelů:

právnické a fyzické osoby, které se zabývají činností mezi dětmi a mládeží ve městě Náchod

 

Lhůta pro podání žádosti:

od 12. 2. do 14. 3. 2016

 

Kritéria pro hodnocení žádosti:

kvalita projektu, zpracování, úplnost, definování cíle, jasně popsané aktivity - 30 bodů

význam pro cílovou skupinu - 25 bodů

přínos pro město - 25 bodů

přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu 20 bodů

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

duben 2016

 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace:

žadatel vykonává činnost na území města Náchoda

na žádost podanou po stanovené lhůtě nebude brán zřetel

žádost je třeba podat v listinné podobě, elektronická verze se nepřipouští

 

Vzor žádosti a obsah jejích příloh:

vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách Města Náchoda www.mestonachod.cz

               

 

Adresa, kam je třeba podat žádost:

Město Náchod, odbor SVŠ, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, Mgr. Marcela Šťastná

 

Kontaktní osoba:

Mgr.Marcela Šťastná, koordinátor prevence kriminality , Městský úřad Náchod, tel. 491 405 435, email: m.stastna@mestonachod.cz

 

 

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 12. 01. 2016

 

   

Bc. Pavel Schuma

vedoucí odboru SVŠ

 

 


Přílohy:

- Žádost o dotaci-prevence kriminality     (3705_5041314117.rtf / 0,13 MB)
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv