Dnes
Teplota: 13.7 °C

Souhrn usnesení ze 17. / 100. / schůze Rady města Náchoda konané 18. dubna 2017

Výroční zpráva za rok 2016 - Městská knihovna o.p.s.

Usnesení č. 100/2730/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu za rok 2016 PO Městská knihovna Náchod o.p.s.

Usnesení č. 100/2731/17 - rada města s c h v a l u j e nákup 7 počítačů za max. 140 tis. Kč a 18 židlí za max. 70 tis. Kč s plněním v srpnu 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 100/2732/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej podílů, č. 3837 - zamítnout prodej,

Usnesení č. 100/2733/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2039 - s ukončením Smlouvy o připojení na PCO č. SM/1021/2007 uzavřené se společností JJTrend s.r.o, IČO 63216302, výpovědí. Výpověď bude společnosti JJTrend s.r.o., předána v měsíci květnu 2017 s tím, že smlouva č. SM/1021/2007 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 2130 - s ukončením nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, IČO 15046486, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci květnu 2017 s tím, že nájemní smlouva č. 11107/2003 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 2175 - s ukončením nájemní smlouvy č. SM/195/2004 uzavřené se společností R.E.P., IČO 64827208, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci květnu 2017 s tím, že nájemní smlouva č. SM/195/2004 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 2569 - s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, IČO 00426202, výpovědí. Výpověď bude vypůjčiteli předána v měsíci květnu 2017 s tím, že smlouva o výpůjčce č. SM/685/2006 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 3154 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce SMF/2644/2015 uzavřené se společností BERÁNEK Náchod a.s., IČO 64829472. Smlouva o výpůjčce bude ukončena k 30.4.2017 č. 3243 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/1990/2011 uzavřené s Okresním fotbalovým svazem Náchod, IČO 22882791, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci květnu 2017 s tím, že nájemní smlouva č. SMF/1990/2011 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 3245 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, výpovědí. Výpověď bude nájemci předána v měsíci květnu 2017 s tím, že nájemní smlouva č. SMF/1999/2011 bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31.8.2017
č. 3784 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2936/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Nájemní smlouvou město přenechává SŽDC do nájmu část pozemkové parcely č. 2067/106 o výměře 27 m2, č. 2058/44 o výměře 218 m2, č. 2067/96 o výměře 14 m2, č. 2067/98 o výměře 16 m2 a č. 2308 o výměře 15 m2, č. 1144/1 o výměře 145 m2 a parcelu č. 741 o výměře 16 m2, všechny v katastrálním území Náchod. Celková plocha pronajímaných pozemkových parcel má výměru 451 m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od zahájení příslušné části stavby "Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov" do doby kolaudace této části stavby. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3.500,- Kč
č. 3835 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2994/2017 s Obchodním družstvem IMPRO, IČO 48171158. Smlouvou se přenechává žadateli do užívání pozemková parcela č. 1214 o výměře 2890 m2 v katastrálním území Pavlišov k zemědělskému hospodaření. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 750,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2017
č. 3843 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno na pozemkové parcele města č. 462/5 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkové parcele města má být cca 5,2 m
č. 3844 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. č. 418/1 , č. 418/2 a č. 418/3 v katastrálním území Jizbice. Celková délka vedení NN uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 130 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 100/2734/17 - rada města o d r o č u j e č. 3803 a pověřuje Ing. Čtvrtečku jednáním

Usnesení č. 100/2735/17 - rada města r u š í
č. 3776 - usnesení č. 98/2675/17 ze dne 3.4.2017 v části týkající se akce 3776 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2985/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 642/2, č. 643/1, č. 643/15, č. 711/1, č. 711/3, č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, stavební parcely č. 700, stavební parcely č. 701, stavební parcely č. 702 a stavební parcely č. 729 v katastrálním území Náchod v ulici Brožíkově a v ulici Ruské v celkové délce 519 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 103.800,- Kč + DPH

Usnesení č. 100/2736/17 - rada města u k l á d á č. 3845 - odboru SMF jednat se Správou silnic KHK, IČO 70947996 o uzavření smlouvy o výpůjčce o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 491/3 o výměře 805 m2 v katastrálním území Staré Město nad Metují, o bezplatném užívání šesti různě velkých částí pozemkové parcely č. 540/1 o výměře 2230 m2 v katastrálním území Lipí a o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 474 o výměře 382 m2 v katastrálním území Jizbice. Výše uvedené části pozemkových parcel budou využity pro vybudování chodníků - akce "chodník III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod"

Usnesení č. 100/2737/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 3846 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1907/67 katastrálním území Náchod do vlastnictví majitelů bezprostředně navazujících nemovitosti
č. 3847 - zajištění znaleckého posudku pro zjištění ceny k jednání o výkupu
č. 3848 - zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 1275 v katastrálním území Městská Kramolna a zajištění znaleckého posudku pro stanovení finančního dorovnání
č. 3849 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 73/23 katastrální území Staré Město nad Metují do vlastnictví společnosti Integraf, s.r.o..
Usnesení č. 100/2738/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17038 - na základě výjimky z podmínek pro Žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Terezií Putnokiovou od 01.05.2017 do 31.07.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 9.500,00
č. 17041 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě s Eliškou Baladovou od 01.06.2017 do 31.08.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 11.000,00 a splácení jistoty ve dvou splátkách - červen 2016 Kč 5.000,00 a červenec 2016 Kč 6.000,00
č. 17046 - vynětí bytu č. 2 v č.p. 129 v ulici U starých lázní v Náchodě z bytového fondu města Náchoda s okamžitou platností

Usnesení č. 100/2739/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17039 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Janem Vargou ml.
č. 17040 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Evou Michalíčkovou
č. 17042 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Tiborem Matou
č. 17043 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Lukášem Turkem
č. 17044 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Tiborem Janem

Usnesení č. 100/2740/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17045 - přechod nájmu bytu č. 9 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě na pí. Hanu Nýčovou od 01.04.2017 a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 9 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě s pí. Hanou Nýčovou od 01.04.2017 - 30.06.2017, nájemné ve stejné výši jako je předepsané nájemné k tomuto bytu k datu 31.03.2017, jistotu nepožaduje

Usnesení č. 100/2741/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17047 - informaci o uvolnění bytu č. 317 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 07.04.2017
č. 17048 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. SMF/2787/2016 k 07.04.2017

Usnesení č. 100/2742/17 - rada města r e v o k u j e č. 17049 - 94/2612/17 - bod jednání č. 17031 ve věci záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. 147 v ulici Hurdálkova v Náchodě a zveřejnění oznámení a s c h v a l u j e
- záměr výpůjčky nebytového prostoru v ulici Hurdálkova č.p. 147 v Náchodě spolku AMAG z.s. IČO 03831400
- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru výpůjčky nebytového prostoru v ulici Hurdálkova č.p. 147 v Náchodě
Usnesení č. 100/2743/17 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č.269/67 ul.Duhová v Náchodě

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/100/2017 Usnesení č. 100/2744/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/100/2017 ve výši Kč 10 500,-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/99/2017
Usnesení č. 100/2745/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/99/2017 ve výši Kč 5 000,-

Služební cesta do partnerského města Bauska - doplnění

Usnesení č. 100/2746/17 - rada města s c h v a l u j e služební cestu zastupitele pana Mgr. Františka Majera v rámci delegace do partnerského města Bauska v Lotyšsku ve dnech 6.-12. 9. 2017 včetně cesty tam a zpět

Žádost o dotaci Klub Montace Náchod

Usnesení č. 100/2747/17 - rada města z a m í t á dotaci ve výši 35 000 Kč vč. DPH pro Klub Montace Náchod zastoupený panem Alešem Balcarem, předsedou spolku ve výši 35 000 Kč vč. DPH na výrobu a grafické zpracování informačních cedulí a propagačních letáků muzea N-S 85 Montace

Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Usnesení č. 100/2748/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a s c h v a l u j e novelu Přílohy č. 9 - Objednávka Organizačního opatření č. 2/2012 - Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů

Smlouva o poskytnutí dotace č. SMF/5/2017

Usnesení č. 100/2749/17 - rada města p r o j e d n a l a podnikatelský záměr vybudování Wellness a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017

Žádost FC Fialky Branka

Usnesení č. 100/2750/17 - rada města s o u h l a s í s nákupem trojúhelníkového kartáče a elektrického vysavače na listí pro hřiště s umělým povrchem na Brance v majetku města Náchoda a ukládá odboru SMF připravit smlouvu o výpůjčce této techniky FC Fialky Branka, která by touto technikou prováděla údržbu tohoto hřiště

Prevence kriminality - smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení č. 100/2751/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. smluv SMF/126/2017, SMF/130/2017 a SMF/131/2017
Usnesení č. 100/2752/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/127/2017 a SMF/129/2017

Prodloužení termínu realizace projektu

Usnesení č. 100/2753/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o předpokládaném posunutí termínu dokončení projektu s názvem "Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój", registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271, který je spolufinancován z programu INTERREG V-A do 31. 12. 2018.

Dotační smlouvy (z programu na podporu sociálních služeb)

Usnesení č. 100/2754/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/105/2017 a SMF/106/2017, SMF/110/2017 až č. SMF/115/2017 a č. SMF/118/2017

Dotační smlouvy (z programu na podporu sociálních služeb-pravomoc ke schválení ZM)

Usnesení č. 100/2755/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/101/2017 až SMF/104/2017, SMF/107/2017, SMF/108/2017, SMF/116/2017 a SMF/117/2017

Zápis z jednání Školské komise dne 3.4.2017

Usnesení č. 100/2756/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í Zápis z jednání Školské komise konané dne 3.4.2017

Petice Klínek

Usnesení č. 100/2757/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

VZ - Zateplení MŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 100/2758/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Zateplení MŠ Komenského v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: Průmstav Náchod s.r.o. se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO: 25275062, nabídková cena: 4.599.442,92 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: Vanderlaan s.r.o., se sídlem V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, IČO: 45537305, nabídková cena: 4.866.746,97 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: PS - STAV Náchod s.r.o., se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČO: 28858531, nabídková cena: 4.930.136,82 Kč bez DPH
Pořadí č. 4: INVEKO CZ, s.r.o., se sídlem Parkány 466, 547 01 Náchod, IČO: 25958984, nabídková cena: 5.266.620,02 Kč bez DPH

Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 100/2759/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města deleguje na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s. místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Finanční situace

Usnesení č. 100/2760/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Program na podporu vzdělávání - smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení č. 100/2761/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/105/2017, SMF/133/2017 a SMF/134/2017

Prodej ojetého hasičského vozidla KAROSA CAS

Usnesení č. 100/2762/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy č. KT/1/2017 na prodej ojetého hasičského vozidla KAROSA CAS K 25-L101 obci Vysokov za cenu 201.000,- Kč

Navýšení rozpočtu MŠ a ZŠ o 5 %

Usnesení č. 100/2763/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení příspěvku MŠ a ZŠ o 5 % (rozdíl mezi původním návrhem a pokrácenou částkou schválenou ZM 12.12.2016 při schvalování rozpočtu na rok 2017)

Dotační smlouvy (z programu na podporu sociálních služeb)

Usnesení č. 100/2764/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/123/2017 až č. SMF/125/2017

Rozpočtová opatření od 06.03.2017

Usnesení č. 100/2765/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 41 až č.44 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Návrh na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2017

Usnesení č. 100/2766/17 - rada města s o u h l a s í s návrhem na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2017 v předložené výši

Žádost o schválení přijetí darů pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 100/2767/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí darů pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 v celkové výši 11 000,- Kč

Žádost ředitelky MŠ, Náchod, Vítkova 304 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 100/2768/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ, Náchod, Vítkova 304 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 384 694,- Kč

Stanovení platu ředitelce MŠ Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 100/2769/17 - rada města s o u h l a s í se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Alšova 952 od 1.5.2017 v uvedené výši

Žádost odboru SVŠ o navýšení rozpočtu na zakoupení dárků pro prvňáčky

Usnesení č. 100/2770/17 - rada města s o u h l a s í s navýšením rozpočtu OSVŠ o 40 000,- na dárky pro prvňáčky

Předškolní vzdělávání pro Nemocnici Náchod

Usnesení č. 100/2771/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í požadavek na zajištění předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců Nemocnice Náchod a pověřuje odbor SVŠ hledáním vhodného řešení v souladu se současnou legislativou

Zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 100/2772/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané 12. 4. 2017

Poskytnutí dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda

Usnesení č. 100/2773/17 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí 8 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Prodloužení vodovodního řadu na Dobrošově

Usnesení č. 100/2774/47 - rada města s o u h l a s í s prodloužením vodovodního řadu na Dobrošově, s rozpočtovým opatřením ve výši 20 tis. Kč na zajištění PD k územnímu rozhodnutí a se zařazením 254 tis. Kč do rozpočtu města Náchoda na rok 2018 na půjčku pro VAK Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu na Dobrošově

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa- vydání právního aktu

Usnesení č. 100/2775/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa", CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000895 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu

Park U města Prahy v Náchodě - Dodatek č. 2

Usnesení č. 100/2776/17 - rada města s c h v a l u j e změnu ceny a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/425/2016 na akci "Park U města Prahy v Náchodě" se zhotovitelem Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

Plnění rozpočtu za březen 2017

Usnesení č. 100/2777/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Projekt Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod - schválení záměru a zpracovatele žádosti o podporu

Usnesení č. 100/2778/17 - rada města s o u h l a s í s projektovým záměrem a předložením žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT", průběžné výzvy č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II" na akci "Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod" a dále RM souhlasí s externím zpracováním žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti společností Scenario s.r.o., Ostrava, IČO 29462177 a schvaluje uzavření příslušné smlouvy

Rozhodnutí MZ ze dne 3.4.2017

Usnesení č. 100/2779/17 - rada města r o z h o d l a, s ohledem na dosavadní průběh řízení a po seznámení se s podklady pro rozhodnutí, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že původní výše pokuty byla snížena na polovinu, že město nevyužije možnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek

"Optimalizace CZT Náchod - lokalita SUN - zdroj tepla" - povolení záboru

Usnesení č. 100/2780/17 - rada města s o u h l a s í se zařízením staveniště z boku výměníku a s povolením záboru celého parkoviště, kde bude zajištěn vjezd (vedle zařízení staveniště) na levou stranu z důvodu parkování - dle situace

SOVIS CZ - poskytnutí plochy z důvodu deponie materiálu, ul. Jugoslávská

Usnesení č. 100/2781/17 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím plochy pro deponii materiálu a zařízení staveniště

Změna harmonogramu svozu odpadů

Usnesení č. 100/2782/17 - rada města s o u h l a s í s navrženou změnou harmonogramu svozu odpadů

Výsledky konkursního řízení na funkci ředitele/ky ZŠ T. G. M. Náchod, Bartoňova

Usnesení č. 100/2783/17 - rada města j m e n u j e do funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Mgr. Radku Lokvencovou od 1.7.2017

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starostka