Dnes
Teplota: 10.7 °C

Souhrn usnesení z 20. / 103. / schůze Rady města Náchoda konané 15. května 2017

Výroční zpráva za rok 2016 - Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 103/2821/17 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2016
- Roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad
- Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2016
- Zprávu dozorčí rady za rok 2016
- Plán činnosti společnosti na rok 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 103/2822/17 - rada města s o u h l a s í č. 17052 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.5 s panem Ladislavem Kubišem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2017 do 31.08.2017

Usnesení č. 103/2823/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17053 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 100, ul. Na Drážkách v Náchodě s p. Josefem Köhlerem

Usnesení č. 103/2824/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17054 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě s Jiřím Lokvencem od 01.06.2017 do 31.08.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 6.500,00
č. 17057 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Monikou Matoulkovou
č. 17058 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Irenou Pechalovou
č. 17059 - uzavření Smlouvy o výpůjčce SMF/2999/2017 se spolkem Amag - z.s., IČO 03831400, adresa Komenského č.p. 235, 547 01 Náchod s platností od 01.06.2017

Usnesení č. 103/2825/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17056 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu bytu byt č. 1 ul. Českoskalická čp. 472 v Náchodě k 30.06.2017
č. 17055 - přechod nájmu bytu č. 7 v č.p. 98 ulici Na Vyšehradě v Náchodě na pí. Márii Kanozsayovou od 01.05.2017 a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 7 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s pí. Márií Kanozsayovou od 01.05.2017 - 31.07.2017, nájemné ve stejné výši jako je předepsané nájemné k tomuto bytu k datu 30.04.2017, jistotu nepožadovat

Usnesení č. 103/2826/17 - rada města r u š í
č. 2175 - usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 v části týkající se akce 2175 - výpověď nájemní smlouvy č. SM/195/2004 uzavřené se společností R.E.P., s.r.o., IČO 64827208 a s o u h l a s í
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/195/2004 uzavřené se společností R.E.P., s.r.o., IČO 64827208, ke dni 31.5.2017

Usnesení č. 103/2827/17 - rada města r u š í
č. 3243 - usnesení č. 100/2733/17 ze dne 18.4.2017 v části týkající se akce 3243 - výpověď nájemní smlouvy č. SMF/1990/2011 uzavřené s Okresním fotbalovým svazem Náchod, IČO 22882791 a s o u h l a s í
s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1990/2011 uzavřené s Okresním fotbalovým svazem Náchod, IČO 22882791, ke dni 30.6.2017

Usnesení č. 103/2828/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3851 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 319/1, č. 251, 252 a č. 249/1 v katastrálním území Malé Poříčí. Celková délka vedení NN uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 201 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 2493 - se zřízením sídla společnosti MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., v budově polikliniky Náchod čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě - s podnájmem bytu č. 269/43, ul. Duhová

Usnesení č. 103/2829/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3846 - schválit prodej poz. parcely, č. 3848 - schválit směnu pozemků, č. 3849 - schválit prodej části parcely

Linka bezpečí - žádost o finanční dotaci

Usnesení č. 103/2830/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádost a doporučuje zastupitelstvu města tuto žádost zamítnout

Zástřiky rok 2017 a Opravy městských komunikací 2017

Usnesení č. 103/2831/17 - rada města s c h v a l u j e předložený seznam komunikací, které budou opraveny zástřikem živičnou směsí s kamenivem v režii TS Náchod v celkové hodnotě Kč 1 364 262,90 vč. DPH a u k l á d á
odboru SMF odeslat na TS Náchod s.r.o. příslušnou objednávku Usnesení č. 103/2832/17 - rada města u k l á d á odboru IRM realizovat v roce 2017 opravu komunikací U Stříbrného Potoka, Jiráskova a v případě vyřešení majetkoprávních vztahů V Ostrovech

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu z rozpočtu města Náchoda - Program sociální služby

Usnesení č. 103/2833/17 - rada města d o p o r u č u je zastupitelstvu města schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2017 až SMF/122/2017

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 103/2834/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/145/2017 Usnesení č. 103/2835/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/145/2017

Závěrečný účet 2016

Usnesení č. 103/2836/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tyto návrhy na usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad.
2) Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2016 včetně všech příloh

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 103/2837/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Rozšíření MKDS o sportovní stadion Hamra, park nad hotelem U města Prahy, Raisova ulice

Usnesení č. 103/2838/17 - rada města s o u h l a s í s rozšířením MKDS o dvě kamery na nově zrekonstruovaném sportovním stadionu Hamra, dvě kamery v nově vybudovaném parku (klidové zóně) nad hotelem U města Prahy a dvě kamery v Raisově ulici a s nákupem TV a PC

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - program - Podpora životního prostředí

Usnesení č. 103/2839/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/137/2017 a SMF/138/2017 a SMF/140/2017 až SMF/144/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2017

Usnesení č. 103/2840/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2017

Žádost o dotaci Spolek přátel vojenské historie

Usnesení č. 103/2841/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Spolek přátel vojenské historie, 6. prapor polních myslivců (Kladská 1522, Náchod; IČO 62729446) zastoupený panem Mgr. Janem Čížkem, předsedou, ve výši 25 000 Kč na zajištění činnosti spolku

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Velkolepá taneční show SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 103/2842/17 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Velkolepá taneční show, pořádané SVČ Déčkem Náchod za uvedených podmínek

SZMN - nákup sekačky a lajnovačky

Usnesení č. 103/2843/17 - rada města s c h v a l u j e
- nákup sekačky pro zrekonstruovaný stadion Hamra za finanční částku 181 488 Kč vč. DPH od dodavatele Agrico s.r.o. (Čapkova 802, Týniště nad Orlicí, IČO: 49286838) a lajnovačky pro zrekonstruovaný stadion Hamra za finanční částku 20 491 Kč vč. DPH od dodavatele Web & Media a.s. (Václavské nám. 832/19, Praha, IČO: 27570819)

- čerpání fondu investic ve výši 181 488 Kč na nákup sekačky pro Sportovní zařízení města Náchoda

Plnění rozpočtu za duben 2017

Usnesení č. 103/2844/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 18.04.2017

Usnesení č. 103/2845/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 53 až č. 56 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb s Centrem pro komunitní práci střední Čechy

Usnesení č. 103/2846/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb metodické podpory při tvorbě plánu sociálních služeb a celého procesu plánování sociálních služeb na území města Náchoda, uzavřené s Centrem pro komunitní práci střední Čechy, v předloženém znění

Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na stavbu "Prodloužení vodovodu Lipí"

Usnesení č. 103/2847/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na stavbu "Prodloužení vodovodu Lipí"

Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na stavbu "Prodloužení vodovodu Náchod, ul. Pod Smrkem"

Usnesení č. 103/2848/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na stavbu "Prodloužení vodovodu Náchod, ul. Pod Smrkem"

Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra - změnový list

Usnesení č. 103/2849/17 - rada města s c h v a l u j e změnový list a celkovou cenu díla

Nabídka na vypracování projektové dokumentace minerálkovodu v rámci záměru obnovy lázeňství v Náchodě-Bělovsi

Usnesení č. 103/2850/17 - rada města s o u h l a s í s podanou nabídkou a uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace "minerálkovodu Běloves" se společností VODIS Olomouc s.r.o., Tovární, 1059/41, Hodolany, Olomouc 779 00

Úprava okružní křižovatky "u Čedoku" - změna termínu

Usnesení č. 103/2851/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í a schvaluje prodloužení termínu dodání díla

Zápis z komise

Usnesení č. 103/2852/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané 10.5.2017

Instalace zásuvného sloupku na pěší zóně v ulici Kamenice

Usnesení č. 103/2853/17 - rada města s c h v a l u j e
obnovení zásuvného sloupku na pěší zóně na Kamenici a p o v ě ř u j e
odbor investic a rozvoje města objednáním a instalací tohoto zařízení a u k l á d á
předložit provozní řád sloupku zodpovídá : Bc. P. Valica

Pojistné - Kalkulace cestovního pojištění pro město Náchod

Usnesení č. 103/2854/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření cestovního pojištění u pojišťovny Uniqa pojišťovna a.s., IČ 49240480

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-23375-14

Usnesení č. 103/2855/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-23375-14 uzavřený s Českou pojišťovnou a.s., IČO 4527295

Projektová dokumentace na akci Chodník na Mánesově nábřeží v Náchodě

Usnesení č. 103/2856/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti OPTIMA spol. s r.o., IČO 15030709, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto na akci "Chodník na Mánesově nábřeží v Náchodě"

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083

Usnesení č. 103/2857/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083 dle návrhu

Smlouva o revolvingovém úvěru - Revolvingový úvěr municipální střednědobý

Usnesení č. 103/2858/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o revolvingovém úvěru /revolvingový úvěr municipální střednědobý/investiční úvěr municipální dlouhodobý/ na částku Kč 90 000 000,- s max. splatností do 20.12.2028 za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % (do termínu 30.12.2018) a úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,29 % (v termínu od 31.12.2018 do 20.12.2028)

Park U města Prahy v Náchodě - Dodatek č. 3

Usnesení č. 103/2859/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo IRM/425/2016 na akci "Park U města Prahy v Náchodě" se zhotovitelem Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta