Dnes
Teplota: 7.3 °C

Souhrn usnesení ze 40. / 123. / schůze Rady města Náchoda konané 15. listopadu 2017


Prezentace závěrečné zprávy geologického průzkumu v Bělovsi

Usnesení č. 123/3377/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í závěrečnou zprávu

Návrh rozpočtu 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022

Usnesení č. 123/3378/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2018 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 90 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil.Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2017 v objemu 22,247 mil.Kč
4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem v objemu 73,5 mil.Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.

Usnesení č. 123/3379/17 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022 dle návrhu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018 - 2020

Usnesení č. 123/3380/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro město Náchod na období 2018 - 2020

Žádost o dotaci Malina Brothers

Usnesení č. 123/3381/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro hudební skupinu Malina Brothers, zastoupenou panem Josefem Malinou, manažerem hudební skupiny, IČO 69145911, ve výši 30 000 Kč na vydání nového alba hudební skupiny včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - kultura.

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka

Usnesení č. 123/3382/17 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu malého sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 5000 Kč vč. DPH za účelem společenského setkání vedení města Náchoda se zástupci partnerů zapojených do rekonstrukce průtahu Náchoda, které se uskuteční dne 16. 11. 2017

Nabídka na vypracování projektové dokumentace na čerpací stanici minerální vody v Bělovsi v objektu staré hasičské zbrojnice

Usnesení č. 123/3383/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro S atelier s.r.o. Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626

Akce "Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" - žádost o dotaci

Usnesení č. 123/3384/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci na akci "Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" do výzvy č. 2/2018 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 2 pro rok 2018 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a dále souhlasí s vystavením objednávky společnosti Actispro Light s.r.o., K Červenému vrchu 845/2b, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 04527241 na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace, předmětné části pasportu VO pro danou etapu, výběr předmětné části z generelu VO s požadavky na zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti za cenu 68.600,- Kč bez DPH.

Nabídka na provedení projektové dokumentace hřbitov Náchod

Usnesení č. 123/3385/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost Green4plan s.r.o. IČO 288 57 097

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 123/3386/17 - rada města o d r o č u j e č. 3904 a p o v ě ř u j e místostarostku jednáním s Královéhradeckým krajem o jiné lokalitě

Žádost o dotaci divadlo Takarazuka

Usnesení č. 123/3387/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dotaci pro Česko-japonskou společnost zastoupenou panem Harumi Yamadou, členem představenstva, IČO 00539651, ve výši 60 000 Kč na uhrazení části nákladů za letenky japonského divadelního spolku Takarazuka, který vystoupí v Náchodě ve dnech 15. a 16. 3. 2018 v rámci navazování kulturní spolupráce s Japonskem, včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - kultura ve výší 60 000 Kč

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta