Dnes
Teplota: 15.1 °C

Souhrn usnesení z 43. / 126. / schůze Rady města Náchoda konané 27. listopadu 2017


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 126/3438/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3904 - schválit prodej

Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

Usnesení č. 126/3439/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2019, 2020) za příspěvkové organizace města Náchoda a rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018

Rozpočtová opatření od 20.11.2017

Usnesení č. 126/3440/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 148 až č. 152 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dotace - FK Náchod z.s. - finanční krytí

Usnesení č. 126/3441/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 153 a doporučuje zastupitelstvu města vzít rozpočtové opatření č. 153 na vědomí

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka