Dnes
Teplota: 25.6 °C

Souhrn usnesení ze 48. / 131. / schůze Rady města Náchoda konané 22. prosince 2017

Dodatek smlouvy o dílo - VODIS Olomouc s.r.o. - minerálkovod

Usnesení č. 131/3507/17 - rada města s o u h l a s í s navrženým dodatkem smlouvy o dílo a zapracováním případných připomínek právního oddělení

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 131/3508/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 170 a č. 171 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta