Dnes
Teplota: 27.7 °C

Souhrn usnesení ze 3. / 135. / schůze Rady města Náchoda konané 22. ledna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 135/3554/18 - rada města r u š í
č. 3923 - svoje usnesení č. 130/3472/17 ze dne 18.12.2017, kterým souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3092/2017 s paní Jaroslavou Brumlovou, IČO 62714601, na pronájem části pozemkové parcely č. 139/1 v k.ú. Náchod o výměře 51 m2, pro umístění prodejního stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 58.206 Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3092/2017 s paní Jaroslavou Brumlovou, IČO 62714601, na pronájem části pozemkové parcely č. 139/1 v k.ú. Náchod o výměře 51 m2, pro umístění prodejního stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 51.000,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci

Usnesení č. 135/3555/18 - rada města s o u h l a s í

č. 3927 - s uzavřením podnájemní smlouvy č. SMF/3093/2017 s paní MUDr. Janou Zemanovou z Náchoda, IČO 48652237, na pronájem jednoho vyhrazeného parkovacího místa na pozemkové parcele č. 1190/4 v katastrálním území Náchod. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.2.2018 do 31.12.2022
č. 781/2018 - se zřízením sídla Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Náchod, IČO 13585886, v budově radnice na adrese Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, která je součástí stavební parcely č. 123 v katastrálním území Náchod
č. 774/2018 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dočasném užívání pozemku, která byla uzavřena s panem Jiřím Čermákem a paní Hanou Čermákovou. Smlouva bude ukončena dohodou podle článku II. odst. a/ smlouvy o dočasném užívání pozemku k 31.1.2018 - s podnájmem bytu č.4, ul. Duhová čp. 265

Usnesení č. 135/3556/18 - rada města s c h v a l u j e č. 940/2018 - zveřejnění záměru prodeje a vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č.p. 528/2 spolu s podílem o velikosti 542/3594 na společných částech domu č.p. 528 Nerudova a podílem o velikosti 542/3594 na stavební parcele č. 2268 vše v katastrálním území Náchod s vyvolávací cenou 430.000,- Kč
č. 18006 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.5 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. L. K., kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.02.2018 do 30.04.2018
č. 18014 - předpis nájemného bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě na leden 2018 ve výši předpisu nájemného bytu č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě a od 01.02.2018 předpis nájmu bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě v plné výši

Usnesení č. 135/3557/18 - rada města n e s c h v a l u j e č. 18007 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 s pí. M. H. na adrese Na Vyšehradě č.p. 98 v Náchodě

Usnesení č. 135/3558/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 18008 - žádost o nájem bytu pí. M. G. s tím, že město Náchod v současné době žádný volný vyhovující byt nemá č. 18010 - informaci o uvolnění bytu č. 56 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.01.2018
č. 18011 - informaci o uvolnění bytu č. 216 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 31.01.2018
č. 18012 - informaci o uvolnění bytu č. 49 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.01.2018

Usnesení č. 135/3559/18 - rada města r e v o k u j e
č. 18009 - usnesení 133/3517/18 z 08.01.2018, číslo akce 18005, ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s P. B. na období 15.01.2018 - 31.03.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00
č. 18013 - usnesení 130/3495/17 z 18.12.2017 ve věci uzavření nájemní smlouvy s paní Marií Chocholoušovou, bytem Náchod, Železniční kolonie 302 - byt č. 48, Harmonie I.

Usnesení č. 135/3560/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3929 - bezúplatný převod, č. 3741 - bezúplatný převod, č. 3879 - zrušit usnesení č. II.a/č.3879 ze dne 11.9.2017

Usnesení č. 135/3561/18 - rada města s c h v a l u j e č. 379/2018 - zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. 817/2 ostatní plocha, o výměře cca 180 m2, p. č.817/7 ostatní plocha, o výměře cca 90 m2 a p. č. 817/8 ostatní plocha, o výměře cca 76 m2 v k. ú. Náchod.

Usnesení č. 135/3562/18 - rada města u k l á d á č. 3831 - odboru SMF jednat s Lesy ČR s.p. o směně pozemku pouze v rámci potřeb města

Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019 r.č. 990 19370057

Usnesení č. 135/3563/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit střednědobý revolvingový úvěr r.č. 99019370057

Ujíždějící svah Jungmannova ulice

Usnesení č. 135/3564/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na TS Náchod s.r.o. na zpevnění svahu v ulici Jungmannova dle tohoto materiálu do Kč 15 500,- bez DPH.

Usn. 128/3454/17 domovní řády Harmonie, Marie

Usnesení č. 135/3565/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyjádření Mgr. Jaromíra Vejrycha k otázce chovu domácích mazlíčků v zařízení Marie

Usnesení č. 135/3566/18 - rada města s c h v a l u j e - úpravu Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
- Domovní řád pro nájemce bytů v domech čp. 1810, 1819 v ulici Rybářská v Náchodě, tedy v domech zvláštního určení

Navýšení příspěvku pro hasiče

Usnesení č. 135/3567/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8 a doporučuje ZM jej vzít na vědomí

Rozpočtová opatření od 1.1.2018

Usnesení č. 135/3568/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 4 až č. 9 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Usnesení č. 135/3569/18 - rada města s t a n o v u j e plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, v navržené výši od 1.2.2018

Zápis z komise ŽP

Usnesení č. 135/3570/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané 10. 1. 2018

Akce "Rekonstrukce místní sítě Náchod-Kladská + 4"

Usnesení č. 135/3571/18 - rada města z a m í t á variantu překopů na příjezdu a odjezdu autobusů z autobusového nádraží a trvá na hledání náhradního řešení, především průtlaků a p o v ě ř u j e vedení města jednáním se společností GasNet

Záměr výstavby bytových domů pro seniory

Usnesení č. 135/3572/18 - rada města s c h v a l u j e záměr výstavby bytových domů pro seniory a zdravotně postižené v lokalitě SUN a Rybářská a p o v ě ř u j e
- Ing. Čtvrtečku a odbor IRM zpracováním studie
- Ing. Maršíkovou zpracováním ekonomické analýzy a jednáním s odborem SVŠ
- Jana Birke svoláním rady města za možné účasti členů ZM v březnu 2018

Žádosti o dotace na rok 2018

Usnesení č. 135/3573/18 - rada města s c h v a l u j e dotace na celoroční činnost a na akce náchodských sportovních klubů a kulturních organizací na rok 2018 dle tabulky a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zahrnutím těchto částek do návrhu rozpočtu města na rok 2018, do kapitoly "16 - Kultura"

organizace schválená dotace [Kč]
Sportovní klub Běloves, z.s. 15.000
Kavalerie Náchod, z.s. 15.000
Bavíme se sportem z.s. 40.000
Galerie Nola z.s. 40.000
AMAG z.s. 10.000
SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě 40.000
Městská knihovna Náchod, o.p.s. 10.000

Zpráva o činnosti MIC za rok 2017

Usnesení č. 135/3574/18 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 133/3532/18 ze dne 8. 1. 2018 a b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za rok 2017 a u k l á d á předkládat zprávu pololetně s členěním dle národností zodpovídá : R. Toušek

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla organizace PFERDA

Usnesení č. 135/3575/18 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 16 789 Kč vč. DPH při benefičním představení organizace PFERDA, z.ú., zastoupené paní Mgr. Janou Křížovou, ředitelkou, (IČO 26657431)

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla při akci podnikatel roku

Usnesení č. 135/3576/18 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 23 293 Kč vč. DPH za účelem pořádání akce vyhlášení podnikatele Královéhradeckého kraje pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou panem Radkem Jakubským - předsedou, která se uskuteční dne 8. 3. 2018

Žádost Obchodní akademie, Náchod

Usnesení č. 135/3577/18 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 10 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Obchodní akademií, Náchod, zastoupenou paní RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou školy dne 15. 2. 2018

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 135/3578/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 25.10.2017

Usnesení č. 135/3579/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro paní Zdeňku Jiráskovou, bytem Náchod, Pražská 236 - byt č. 206, Harmonie II. Nájemní smlouva se uzavírá od 23.01.2018 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Předání majetku do užívání PO ZŠ T.G.M. Náchod

Usnesení č. 135/3580/18 - rada města s c h v a l u j e předání movitého majetku v hodnotě 358 838,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ze dne 23.6.2015

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ TGM

Usnesení č. 135/3581/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Koncepce rozvoje vzdělávání ve městě Náchod

Usnesení č. 135/3582/18 - rada města p r o j e d n a l a Koncepci rozvoje vzdělávání ve městě Náchod na období 2018 - 2022 a doporučuje zastupitelstvu města koncepci schválit

Usnesení č. 135/3583/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání školské komise konané dne 10.1.2018

Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 135/3584/18 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018 v ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 dle návrhu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, Prohlášení MAP pro stanovisko RSK KHK

Usnesení č. 135/3585/18 - rada města s c h v a l u j e - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod - vymezení nositele a území místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II.

Aktualizace Obecně závazně vyhlášky, kterou se stanoví obvody základních škol + Dohody s obcemi D. Radechová, Kramolna, Vysokov

Usnesení č. 135/3586/18 - rada města p r o j e d n a l a
- návrh Dohod s obcemi Dolní Radechová, Kramolna a Vysokov o vytvoření společných školských obvodů a doporučuje dohody ZM ke schválení
- návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a část školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod a doporučuje Zastupitelstvu města vyhlášku vydat

Usnesení č. 135/3587/18 - rada města p o v ě ř u j e odbor SVŠ vytvořením návrhu veřejnoprávní smlouvy s obcí a zajištění podmínek základního vzdělávání žáků z obcí Kramolna a Dolní Radechová

Plnění z uzavřených pojistných smluv za rok 2017

Usnesení č. 135/3588/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Souhlas s parkováním na veřejném parkovišti

Usnesení č. 135/3589/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Pozůstalost Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 135/3590/18 - rada města s c h v a l u j e uskladnění pozůstalosti Josefa Škvoreckého v prostorech ve vlastnictví Správy budov Náchod s.r.o. na adrese Českoskalická 105, Náchod včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu ve výši 25 000 Kč vč. DPH a pověřuje odbor kultury, sportu a cest. ruchu vybavením skladovacích prostor vhodným vybavením

Žádost o dotaci na vydání publikace "Kapitán Otakar Jaroš"

Usnesení č. 135/3591/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro pana Jiřího Kůce, bytem Hornická 678, Sokolov ve výši 10 000 Kč vč. DPH na vydání publikace "Kapitán Otakar Jaroš" včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu

Schválení žádostí o dotaci pro MIC na Masarykově náměstí a pro MIC na zámku

Usnesení č. 135/3592/18 - rada města s o u h l a s í s předložením 2 žádostí o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 18CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem; schvaluje rozpočtové opatření ve výši 206 000 Kč vč. DPH do kapitoly 16 - Kultura na výrobu informačních a propagačních materiálů, na doplnění stávajícího audioprůvodce o anglický jazyk, automatický sčítač návštěvnosti, vzdělávací seminář, pokrytí výdajů na brigádníky, vybavení TIC na zámku skříní na informační materiály a členské poplatky A.T.I.C. ČR a pověřuje odb. kultury, sportu a cest. ruchu zajištěním výše uvedených položek

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 135/3593/18 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 17.1.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus

Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s. - vstupné

Usnesení č. 135/3594/18 - rada města s c h v a l u j e výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč a výši jednoho losu do soutěže o ceny 20 Kč

KHK - Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 135/3595/18 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, číslo Programu 18RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro dva členy JPO Náchod a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů

MěSSS Marie - vratka dotace

Usnesení č. 135/3596/18 - rada města s o u h l a s í s částečnou obnovou opotřebených kuchyňských linek starých 25 let v MěSSS Marie za nové a ponecháním Kč 443 000,- na provedení poptávkového řízení na dodavatele u k l á d á odboru IRM ve spolupráci s MěSSS Marie provést poptávkové řízení na tuto zakázku v I.Q.2018 a b e r e n a v ě d o m í převod Kč 1 000 000,- nespotřebované dotace z města pro MěSSS Marie do rozpočtu města pro jiné použití

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 135/3597/18 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Kácení dřevin - koupaliště

Usnesení č. 135/3598/18 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

Čp. 1346 Dvořákova ulice

Usnesení č. 135/3599/18 - rada města u k l á d á
- Mgr. Smekovi co nejrychleji zahájit jednání o určení vlastnictví k jednotlivým bytovým jednotkám domu čp. 1346 Dvořákova ulice a po změně provést vklad do katastru
- odboru SMF zajistit znalecký posudek na bytové jednotky a jejich příslušenství domu čp. 1346 Dvořákova

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 135/3600/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 176 a č. 178 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Záměr výstavby bytů pro mladé lidi a rodiny

Usnesení č. 135/3601/18 - rada města s c h v a l u j e záměr výstavby bytů pro mladé lidi a rodiny do 35 let věku a p o v ě ř u j e
- Ing. Čtvrtečku a odbor IRM zpracováním studie
- Ing. Maršíkovou zpracováním ekonomické analýzy
- Bc. Adlof přípravou konceptu průzkumu nabídky
- Jana Birke svoláním rady města za možné účasti členů ZM v březnu 2018

Žádost o finanční příspěvek na reprezentaci města - Canto ZUŠ Náchod

Usnesení č. 135/3602/18 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím dotace pro Canto ZUŠ Náchod na reprezentaci města na evropské soutěži v Neerpeltu ve výši Kč 40 000,-

Vysazení stromu svobody

Usnesení č. 135/3603/18 - rada města s c h v a l u j e záměr na vysazení stromu svobody na pozemku č. 1135/2 v k.ú. Náchod (park u čerpací stanice Benzina) a pověřuje odbor kultury,sportu a cest. ruchu, aby přihlásil město Náchod mezi zájemce o strom svobody zdarma

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy pro MěSSS Marie

Usnesení č. 135/3604/18 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele na platy na rok 2017 pro PO MěSSS Marie na celkovou výši 12 098 908,- Kč

Česko-polský projekt - Přeshraniční mezigenerační integrace

Usnesení č. 135/3605/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Přeshraniční mezigenerační integrace ve spolupráci s partnery Kłodzko, Hronov, Folklorní soubor Barunka Česká Skalice, Kędzierzyna-Koźle a město Świdnice. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Usnesení č. 135/3606/18 - rada města d o p o r u č u j e uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Přeshraniční mezigenerační integrace s partnery Kłodzko, Hronov, Folklorní soubor Barunka Česká Skalice, Kędzierzyna-Koźle a město Świdnice. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 135/3607/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 135/3608/18 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 55 783,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

VZ - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Usnesení č. 135/3609/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení

Usnesení č. 135/3610/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Miroslav Petr (náhradník Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Nakládání se závěrečnou zprávou geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves

Usnesení č. 135/3611/18 - rada města s c h v a l u j e postup spočívající v tom, že Závěrečná zpráva z geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves bude České geologické službě odevzdána s výhradou, že nebude zpřístupňována soukromým subjektům, anebo že jim bude zpřístupňována jen na základě smlouvy, přičemž tato výhrada bude uplatněna na dobu sedmi let od odevzdání předmětné závěrečné zprávy České geologické službě

Usnesení č. 135/3612/18 - rada města s c h v a l u j e postup orgánů města spočívající v tom, že s informacemi a údaji ze Závěrečné zprávy z geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves se bude zacházet jako s nevyhodnocenými údaji ve smyslu § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném a účinném znění, popř. jako s novými informacemi, které vznikly při přípravě rozhodnutí orgánů města ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a to po dobu sedmi let od odevzdání předmětné závěrečné zprávy České geologické službě

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta