Dnes
Teplota: 24.9 °C

Souhrn usnesení z 5. / 137. / schůze Rady města Náchoda konané 5. února 2018

Výroční zprávy mateřských a základních škol

Usnesení č. 137/3615/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 a ZŠ, Náchod, 1. Máje 365

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 137/3616/18 - rada města ž á d á č. 3064-I. a 3064/-II. Mgr. Mílovou zorganizovat schůzku s městským auditorem za účasti Ing. Šimka, Ing. Čtvrtečky, Ing. Maršíkové, Mgr. Mílové, Mgr. Smeka za účelem vypracování auditorské zprávy k dané věci

Usnesení č. 137/3617/18 - rada města z a m í t á č. 18015 - žádost pí. Petry Herákové o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ulici Pražská č.p. 236 v Náchodě

Usnesení č. 137/3618/18 - rada města n e s c h v a l u j e č. 18016 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 50 v ulici Odboje v Náchodě s V. D.

Usnesení č. 137/3619/18 - rada města s c h v a l u j e č. 18017 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s Milanem Janem a Olgou Janovou od 01.02.2018 - 30.04.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 10.000,00 a uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 5 v č.p. 97 v ulici Kladská v Náchodě s Milanem Janem a Olgou Janovou k 31.01.2018
č. 18018 - ukončení Nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě dohodou k 28.02.2018

Usnesení č. 137/3620/18 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č.269/18 ul.Duhová v Náchodě

Usnesení č. 137/3621/18 - rada města s c h v a l u j e - navýšení účetního stavu evidence pozemků o + 2.080,60 Kč
č. 756/2018 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 191/61 zahrada, o výměře 671 m2 v k. ú. Babí u Náchoda
č. 1352/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky pozemkové parcely č. 711/7 o výměře 315 m2 v katastrálním území a obci Náchod Stavebnímu bytovému družstvu Náchod, za účelem zařízení staveniště po dobu rekonstrukce domů v ulici Ruská s termínem na dobu neurčitou
č. 1364/2018 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3103/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 73/23 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Předpokládaná délka zemního kabelového vedení VN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 27 bm. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 137/3622/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2841 - vydat kladné stanovisko k bezúplatnému převodu zbývajícího majetku Bytového podniku Náchod v likvidaci dle ustanovení § 55b zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Usnesení č. 137/3623/18 - rada města u k l á d á č. 1444/2018 - odboru SMF jednat o převodu pozemku p.č. 679/2 ostatní plocha, o výměře 285 m2 v k.ú. Náchod do majetku města

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 137/3624/18 - rada města s c h v a l u j e
- smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda č. SMF/22/2018 a č. SMF/24/2018
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/8/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 137/3625/18 - rada města s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/23/2018, SMF/25/2018, SMF/26/2018 a SMF/29/2018

Akce "Rekonstrukce místní sítě Náchod-Kladská + 4"

Usnesení č. 137/3626/18 - rada města s o u h l a s í s navrženými dojednanými podmínkami panem starostou u akce "Rekonstrukce místní sítě Náchod-Kladská+4" a doporučuje je zahrnout do vypracování stanoviska města k dané akci

Souhlas s parkováním na veřejném parkovišti

Usnesení č. 137/3627/18 - rada města s o u h l a s í s povolením 3 parkovacích míst na veřejném parkovišti ve vlastnictví města pro potřeby stavby "Stavební úpravy domu čp. 265, ul. Komenského, Náchod - 2. etapa" za jednorázovou úplatu Kč 30 000,- + DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/27/2018
Usnesení č. 137/3628/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/27/2018

Zábradlí - ulice Bartoňova - ZŠ T.G.M.

Usnesení č. 137/3629/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na TS Náchod s.r.o. na výrobu a umístění zábradlí u ZŠ T.G.M. za Kč 148 000,- bez DPH

Oprava opěrné zdi podél ZŠ TGM v ulici Bartoňova

Usnesení č. 137/3630/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost VŠE pro stavby s.r.o., IČO 289 69 553 s termínem realizace do 15.6.2018

Zápis z komise výstavby

Usnesení č. 137/3631/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z komise výstavby konané dne 24. 1. 2018

Změna smlouvy o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení na území Města Náchod

Usnesení č. 137/3632/18 - rada města s c h v a l u j e dodatek smlouvy č. 3 o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení na území Města Náchod se společností ELEKTROWIN a.s.

Vrt u Zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 137/3633/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o problému se zanášením potrubí a filtru sloužícího k jímání vody pro zimní stadion a plavecký bazén

Usnesení č. 137/3634/18 - rada města s c h v a l u j e uvolnění finanční částky na nejnutnější opatření k zajištění dodávky vody pro zimní stadion a plavecký bazén včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura ve výši 20 000 Kč a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu a odbor investic a rozvoje města zajištěním těchto opatření

Nákup nového čerpadla pro zimní stadion - havárie

Usnesení č. 137/3635/18 - rada města s c h v a l u j e nákup nového čerpadla pro Zimní stadion Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15-3412-3504-5171 nové čerpadlo" ve výši 107 085,-- Kč včetně DPH

Schválení limitu PO na mzdy a odpisy pro rok 2018

Usnesení č. 137/3636/18 - rada města s c h v a l u j e limit na mzdy a odpisy pro rok 2018 pro PO Sportovní zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves v navrhované výši

Žádost o dotaci na vydání publikace "Nevrátili se - mrtvi jsou"

Usnesení č. 137/3637/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro pana Pavla Mervarta (bytem 17. listopadu 330, Červený Kostelec) ve výši 15 000 Kč vč. DPH na vydání publikace "Nevrátili se - mrtvi jsou" včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu

Přehled používání znaku města

Usnesení č. 137/3638/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í užití znaku města Náchoda za roky 2016 a 2017

Smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek

Usnesení č. 137/3639/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smluv na zajištění prodeje vstupenek v Městském informačním centru od poskytovatelů : Petr Hrubý, 503 03 Výrava 83, IČO: 45554544, DIČ: CZ6809080157 Kulturní a informační centrum Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, zastoupené Markétou Machovou, ředitelkou, IČO: 71196994

Žádost o navýšení částky rozpočtu na výcvik střelecké přípravy, donucovacích prostředků, sebeobrany a zdravotnické přípravy na střelnici Walzel v Meziměstí

Usnesení č. 137/3640/18 - rada města s o u h l a s í s navýšením částky rozpočtu o 143 000,- Kč na výcvik střelecké přípravy, donucovacích prostředků, sebeobrany a zdravotnické přípravy na střelnici Walzel v Meziměstí pro městskou policii

Organizační opatření č.1/2018 Zásady pro používání služebních telefonů

Usnesení č. 137/3641/18 - rada města s c h v a l u j e Organizační opatření č.1 /2018 - Zásady pro používání služebních telefonů

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 137/3642/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 179 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít rozpočtové opatření č. 179 na vědomí

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/30/2018 Usnesení č. 137/3643/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/30/2018

Oznámení o termínu zápisu do náchodských základních škol

Usnesení č. 137/3644/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu dětí do náchodských základních škol

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 137/3645/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 24.01.2017 a s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
paní Margitu Hynkovou, trv. bytem Náchod, byt č.48, Harmonie I. paní Věru Řehákovou, trv. bytem Náchod, byt č. 216, Harmonie II. Nájemní smlouva se uzavírá od 15.02.2018 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Schválení limitu PO na mzdy a odpisy pro rok 2018

Usnesení č. 137/3646/18 - rada města s c h v a l u j e limit pro PO na mzdy a odpisy pro rok 2018 v navrhované výši

Česko-polské projekty

Usnesení č. 137/3647/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a souhlasí s přijímáním dotačních prostředků z česko-polských projektů

VZMR - Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 137/3648/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu "Lávka přes železniční trať, Náchod" a u k l á d á odboru IRM vypsat výběrového řízení

Usnesení č. 137/3649/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Lávka přes železniční trať, Náchod" - ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Miroslav Petr (náhradník Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Chodník v ul. Ryšavého - studie proveditelnosti chodníku

Usnesení č. 137/3650/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na vypracování PD studie proveditelnosti chodníku v ul. Ryšavého, k.ú. Babí u Náchoda

Šestileté období ředitelů školských PO ve funkci

Usnesení č. 137/3651/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o končícím šestiletém období ředitelů PO - MŠ, Náchod, Komenského 301; ZŠ, Náchod, 1. Máje 365 a ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 - a nebude vyhlašovat konkurs na tyto PO

Vzdání se funkce ředitelky MŠ, Myslbekova 304, Náchod; MŠ, Vančurova 1345, Náchod a SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 a vyhlášení konkursního řízení na tyto PO

Usnesení č. 137/3652/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í - vzdání se funkce ředitelky PO MŠ, Náchod, Myslbekova 4, paní Šárky Rojšlové, ke dni 30.6.2018
- vzdání se funkce ředitelky PO MŠ, Náchod, Vančurova 1345, Bc. Lenky Klempárové ke dni 31.7.2018
- vzdání se funkce ředitelky PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243, Ing. Ludmily Pohankové ke dni 31.8.2018

Usnesení č. 137/3653/18 - rada města s c h v a l u j e znění inzerátu konkursních řízení na ředitele/ředitelku MŠ, Náchod, Myslbekova 4; ředitele/ředitelku MŠ, Náchod, Vančurova 1345 a ředitele/ředitelku SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 234

VZMR - oprava podlahy a ústředního topení v ZŠ TGM Náchod a související práce

Usnesení č. 137/3654/18 - rada města s c h v a l u j e pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahy a ústředního topení v ZŠ TGM v Náchodě a související práce" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem PRŮMSTAV Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Výročí republiky

Usnesení č. 137/3655/18 - rada města u k l á d á předložit harmonogram oslav 100. výročí republiky zodpovídá : R. Toušek

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta