Dnes
Teplota: 15.5 °C

Souhrn usnesení ze 7. / 139. / schůze Rady města Náchoda konané 19. února 2018

Výroční zprávy základních škol

Usnesení č. 139/3657/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy ZUŠ, Náchod, Tyršova 247; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 a ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 139/3658/18 - rada města s c h v a l u j e
č. 3757 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3106/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 985/6, č. 985/29, č. 2003 a č. 2004/1 v katastrálním území Náchod v celkové délce 454 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 90.800,- Kč + DPH
č. 3771 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3105/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1835/2, č. 1835/4, č. 1838/5, č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, č. 1889/4, č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, č. 1894/2, č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, č. 1916/11, č. 2039 a č. 2044 v katastrálním území Náchod v celkové délce 1003,5 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 200.700,- Kč + DPH
č. 1183/2018 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3104/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1751/3, č. 1835/5, č. 1837/2, č. 2045, č. 2046/20 a č. 2046/1, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Wiesnerova a v ulici U Cihelny. Celková délka trasy plynovodu uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 196 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 139/3659/18 - rada města s o u h l a s í č. 1315/2018 - se stanovením nižšího nájemného ve výši 20,- Kč/m2/rok dle Směrnice o ceně nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví města a ponecháním přístupového schodiště pro užití spolku Bavíme se sportem z.s., IČO 03919030, za podmínky, že společnost Lucky Money a.s. nebude požadovat úhradu za zřízení schodiště a odstraní ze schodiště veškerou reklamu herny

Usnesení č. 139/3660/18 - rada města s c h v a l u j e č. 18019 - zrušení osoby nájemce bytu č. 2 v č.p. 40 v ulici Broumovská v Náchodě p. Vlastislava Vrbického k 28.02.2018
- pí. Marcelu Vrbickou jako výhradního nájemce bytu č. 2 v č.p. 40 v ulici Broumovská v Náchodě od 01.03.2018
- v ostatním zůstává Smlouva o nájmu bytu č. 2 v č.p. 40 v ulici Broumovská v Náchodě z 05.12.2011 nezměněna
č. 18020 - záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v přízemí domu č.p. 1828 v ulici Kostelecká v Náchodě p. Bohuslavu Hromádkovi
- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, která je součástí stavební parcely p.č. st. 3030 v Náchodě, katastrálním území Náchod, zapsaný na LV 5521

Usnesení č. 139/3661/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej b. j. 528/2

Usnesení č. 139/3662/18 - rada města z a m í t á č. 1942/2018 - žádost paní Mgr. Lenky Bubeníčkové a pana Lukáše Bubeníčka oba bytem Běloveská 1774, 547 01 Náchod o zřízení zpevněného povrchu na pozemku p.č. 1958 a p.č. 295/5 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 139/3663/18 - rada města o d v o l á v á pana Gustava Šourka z "Komise pro otevírání obálek pro výběrová řízení na byty" a "Komise pro záměry města" a j m e n u j e paní Janu Hetfleišovou do výše uvedených komisí

Výkup akcií Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 139/3664/18 - rada města u k l á d á odboru SMF oslovit poradce a právníky doporučené KB a.s. pro zajištění usnesení ZM II m) z 12.2.2018

Žádost o záštitu a podporu projektu na kole jen s přilbou

Usnesení č. 139/3665/18 - rada města s o u h l a s í s převzetím záštity nad projektem "Na kole jen s přilbou"

Pozůstalost po Jiřím Lustigovi

Usnesení č. 139/3666/18 - rada města s o u h l a s í se zastavením řízení o pozůstalosti zůstavitele Jiřího Lustiga

Žádost o povolení vyhrazeného parkování

Usnesení č. 139/3667/18 - rada města s o u h l a s í s uvedeným návrhem záboru místní komunikace Řezníčkova pro vyhrazené parkování pro invalidy pro ing. Olgu Bednářovou, Řezníčkova 343, 547 01 Náchod za podmínky získání kladného stanoviska Policie ČR

Záměr - Pořádání Náchodských farmářských trhů - rok 2018,2019

Usnesení č. 139/3668/18 - rada města s c h v a l u j e záměr města poskytnout část pozemku par.č. 1919/3 v k.ú. Náchod, jehož vlastníkem je město Náchod, do bezplatného dočasného užívání za účelem pořádání Náchodských farmářských trhů

Usnesení č. 139/3669/18 - rada města u k l á d á odboru SMF připravit ke schválení novou smlouvu o pořádání Náchodských farmářských trhů s Petrem Konopkem, Školní 1397,543 01 Vrchlabí na období 2018/2019

Převod administrativní budovy do správy odboru správního MěÚ Náchod

Usnesení č. 139/3670/18 - rada města p o v ě ř u j e odbor správní převzetím administrativní budovy ul. Zámecká č.p. 1845 v Náchodě do správy

Muzeum kočárků, panenek, patentních listin - žádost o finanční příspěvek na činnost muzea včetně možnosti participace na směrovém označení

Usnesení č. 139/3671/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši Kč 10.000 pro Muzeum kočárků, panenek, patentních listin, Poděbradova 381, 547 01 Náchod

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.SMF/32/2018

Usnesení č. 139/3672/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.SMF/32/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/31/2018 Usnesení č. 139/3673/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/31/2018

Záměr - nákup tří vozidel pro hasičské sbory Náchoda

Usnesení č. 139/3674/18 - rada města s c h v a l u j e záměr nákupu 3 hasičských vozidel pro fyzickou obměnu stávajících fyzicky a morálně zastaralých vozidel

Dohoda o zajištění Vavřinecké pouti 2018

Usnesení č. 139/3675/18 - rada města s c h v a l u j e dohodu na zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2018 s firmou Jan Pazdera, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Pořadateli budou Jan Pazdera, David Novotný a město Náchod

Umístění jména pana Jindřicha Roubíčka na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 139/3676/18 - rada města s c h v a l u j e umístění jména pana Jindřicha Roubíčka na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově v Náchodě s textem : Jindřich Roubíček, 1934-2016, ředitel náchodské galerie, hudebník a pedagog

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla organizace Junák - český skaut

Usnesení č. 139/3677/18 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 20 000 Kč pro organizaci Junák-český skaut, středisko Náchod, z. s., zastoupenou paní Olgou Galovou, vedoucí střediska Náchod při akci s názvem "Prvorepublikový taneční večer", společenský večer konající se při příležitosti oslavy 100. let výročí první republiky dne 17. 11. 2018

Personální a mzdová inventura a žádost o povýšení mezd a odvodů SZMN

Usnesení č. 139/3678/18 - rada města n e s c h v a l u j e povýšení a ukládá ředitelce SZMN hledat úspory ve svém personálním a mzdovém rozpočtu

Žádost o dotaci VŠK KHK

Usnesení č. 139/3679/18 - rada města n e s c h v a l u j e dotaci pro VŠK KHK (IČO 02143208), zastoupené panem Mgr. Jiřím Pekařem - předsedou, ve výši 5000 Kč na akci Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců kraje za rok 2017, která se uskuteční dne 27. 3. 2018 v kongresovém centru Aldis a.s. v Hradci Králové

VZ - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Usnesení č. 139/3680/18 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1 :
Pořadí č. 1 : STRABAG a.s. se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744, nabídková cena: 2.640.225,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2 : STAVIBET s.r.o., se sídlem Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 2.916.649,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3 : KENVI CZ s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČO: 28825039, nabídková cena: 3.040.966,15 Kč bez DPH
Pořadí č. 4 : EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 46274924, nabídková cena: 3.054.800,- Kč bez DPH
Pořadí č. 5 : MATEX HK s.r.o.., se sídlem Kladská 181, 500 03
Hradec Králové, IČO: 25968807, nabídková cena: 3.087.124,37 Kč bez DPH
Pořadí č. 6 : SOVIS CZ a.s.., se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 HK, IČO: 27532208, nabídková cena: 3.088.930,- Kč bez DPH
Pořadí č. 7 : Silnice Svoboda a.s., se sídlem Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, IČO: 05438187, nabídková cena: 3.406.651,23 Kč bez DPH

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - právní akt v IROP, registrace akce na MV- GŘ HZS ČR

Usnesení č. 139/3681/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě, reg. číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002897 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a dále informaci o vydání Registrace k projektu Náchod - Novostavba hasičské zbrojnice, identifikační číslo 014D242007045 spolufinancovaného z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 139/3682/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 12 až č. 16 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o dotaci T.J. Sokol Staré Město - Náchod

Usnesení č. 139/3683/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro T.J. Sokol Staré Město - Náchod (IČO 48622346), zastoupenou paní Mgr. Alenou Hornychovou - starostkou TJ, ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci prosklené stěny v tělocvičně ve Starém Městě včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura

Žádost TJ Delfín Náchod

Usnesení č. 139/3684/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro TJ Delfín Náchod, IČO 00527998, zastoupenou paní Kateřinou Kramlovou - předsedkyní, ve výši 15 000 Kč na uspořádání 30. ročníku plaveckého závodu Modrá stuha města Náchoda, která se uskuteční dne 24. 3. 2018. včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura

Žádost o dotaci KVH Náchod

Usnesení č. 139/3685/18 - rada města o d r o č u je rozhodnutí o dotaci

Usnesení č. 139/3686/18 - rada města n e s c h v a l u j e zapůjčení obřadní místnosti náchodské radnice organizaci Klub vojenské historie Náchod, z. s. (IČO 48621676), zastoupené panem Ing. Stanislavem Zajíčkem - předsedou ve čtvrtek 31. 5. 2018 pro malý cyklus přednášek o prvorepublikové armádě

Vyhlášení nového výběrové řízení na pozici ředitele SZMN

Usnesení č. 139/3687/18 - rada města s c h v a l u j e zrušení výběrového řízení na pozici ředitele městské příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 139/3688/18 - rada města s c h v a l u j e znění a vyhlášení nového výběrového řízení na pozici ředitele městské příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Záměr investice na zimním stadionu v Náchodě - výměna osvětlení

Usnesení č. 139/3689/18 - rada města s c h v a l u j e výměnu osvětlení a sedaček na tribuně na Zimním stadionu v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly "12 - investice zimní stadion" ve výši 2 700 000 Kč včetně DPH

Nabídka darování obrazu městu Náchod

Usnesení č. 139/3690/18 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru od pana Jana Setničky, bytem Praha, ve formě obrazu náchodského náměstí a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu jeho převzetím

Oznámení o termínu zápisu do náchodských mateřských škol

Usnesení č. 139/3691/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol

Konkursní řízení na školské PO - členové konkursních komisí

Usnesení č. 139/3692/18 - rada města j m e n u j e členy konkursních komisí v konkursních řízeních na ředitele/ku MŠ, Náchod, Myslbekova 4; MŠ, Náchod, Vančurova 1345 a SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Rámcová smlouva o krátkodobých pronájmech

Usnesení č. 139/3693/18 - rada města s c h v a l u j e Rámcovou smlouvu o krátkodobých pronájmech (pronájem silničního laserového rychloměru, typ: ProLaser III PL-DOK I, včetně příslušenství Městské policii Česká Skalice)

Žádost o dotaci TJ Kraso Náchod

Usnesení č. 139/3694/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro organizaci Tělovýchovná jednota Kraso Náchod (IČO 48652679), zastoupenou panem Lukášem Habrem - předsedou, ve výši 24.000 Kč na podporu třech závodnic oddílu - juniorky Oluše Gajdošová a Vendula Maršíková a mladší žačka Eliška Gajdošová, které se nominovaly na mistrovství republiky v krasobruslení včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura

Žádost o dotaci na akci - Geocaching 2018 v Náchodě

Usnesení č. 139/3695/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro pana Libora Křenka, bytem Družstevní 315, Náchod, ve výši 22 900 Kč na uspořádání setkání hráčů celosvětové hry Geocaching 2018 v Náchodě spojené s pokusem o překonání českého rekordu v setkání největšího počtu plyšových medvídků, která se uskuteční dne 28. 4. 2018 v blízkém okolí Státního zámku Náchod včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura

Oslavy 100 let vzniku Československé republiky v Náchodě

Usnesení č. 139/3696/18 - rada města s c h v a l u j e uspořádání akcí a výrobu propagačních materiálů města Náchoda ke 100. výročí vzniku republiky dle návrhu včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura, položky 16-3399-518-5169 ve výši 441 832 Kč a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu jejich realizací

Usnesení č. 139/3697/18 - rada města s c h v a l u j e předložení žádosti o dotaci do programu Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) v roce 2018 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR na nákup výstavních panelů, výrobu brožury a kulturní program při vernisáži

Informace z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 139/3698/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace z jednání Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda dne 5. 2. 2018

Aktuelní finanční situace

Usnesení č. 139/3699/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Úhrada neinvestičních výdajů za rok 2018 obcí Vysokov

Usnesení č. 139/3700/18 - rada města s t a n o v í výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2018 na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysokov na 7 000,- Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských školách

Sklad pro SDH Lipí u Náchoda - výběr zhotovitele

Usnesení č. 139/3701/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo "Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda" s účastníkem Vše pro stavby s.r.o., Kubelkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 28969553

Rekonstrukce chodníku ul. Za Kapličkou, k.ú. Náchod

Usnesení č. 139/3702/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na akci Rekonstrukce chodníků ul. Za Kapličkou, k.ú. Náchod, společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí

Služební cesta do partnerského města Halberstadt

Usnesení č. 139/3703/18 - rada města s c h v a l u j e služební cestu Ing. Jana Čtvrtečky, Mgr. Hany Mílové, Bc. Pavla Schumy a Mgr. Jana Špačka do partnerského města Halberstadt v Německu při příležitosti konání akce "Schatzjahre 2018-2020" ve dnech 14.-17. 6. 2018 včetně cesty tam a zpět

Zateplení bytového domu č.p.293 a 294 ulice Borská - příprava podkladů pro předložení žádosti o dotaci z IROP

Usnesení č. 139/3704/18 - rada města n e s o u h l a s í s přípravou podkladů pro předložení žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle č. 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, průběžné výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III na akci Zateplení bytového domu č.p.293 a 294 ulice Borská z důvodu nevýhodnosti dotace

Usnesení č. 139/3705/18 - rada města r u š í záměr prodej bytových jednotek v případě, že zájem o odkup není vyšší než 90%

Vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým jednotkám

Usnesení č. 139/3706/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody spoluvlastníků o užívání společné věci - bytové jednotky č. 1346/06 v domě č. p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě - mezi městem Náchodem a panem Zdeňkem Šolcem ml., na základě které pan Zdeněk Šolc ml. bude oprávněn užívat předmětnou bytovou jednotku a povinen nést veškeré náklady spojené s jejím vlastnictvím, s tím, že k předání a převzetí bytové jednotky dojde až poté, co pan Zdeněk Šolc ml. složí zálohu ve výši 661.782,00 Kč na protiplnění za vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým jednotkám č. 1346/02, 1346/04, 1346/05, 1346/06, 1346/07, 1346/08, 1346/09, 1346/10, všechny v domě č. p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě

Usnesení č. 139/3707/18 - rada města p o v ě ř u j e Městský úřad Náchod k rozhodnutí o konečné podobě předmětné dohody spoluvlastníků o užívání společné věci - bytové jednotky č. 1346/06 v domě č. p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě

Usnesení č. 139/3708/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým jednotkám č. 1346/02, 1346/04, 1346/05, 1346/06, 1346/07, 1346/08, 1346/09, 1346/10, všechny v domě č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě, spočívající v tom, že:
- manželé Tomáš Balcar a Ing. Jana Balcarová získají do svého společného jmění jednotku č. 1346/05,
- město Náchod získá do svého výlučného vlastnictví jednotky č. 1346/07 (volná jednotka), 1346/09 a 1346/10,
- pan Zdeněk Šolc ml. získá do svého výlučného vlastnictví jednotku č. 1346/06 (volná jednotka),
- pan Zdeněk Šolc st. získá do svého výlučného vlastnictví jednotky č. 1346/02, 1346/04 a 1346/08,
- finanční vyrovnání proběhne na základě cen předmětných bytových jednotek, jak jsou vyčísleny v novém znaleckém posudku, jehož zhotovitelem je Ing. Jiří Jezbera, IČO: 13197541,
- pověřit Městský úřad Náchod k rozhodnutí o konečné podobě předmětné dohody

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 139/3709/18 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Vytvoření dvou funkčních míst Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ Usnesení č. 139/3710/18 - rada města s c h v a l u j e
- vytvoření jednoho funkčního místa odborného pracovníka - přestupková agenda odboru správního Městského úřadu Náchod s účinností od 1.3.2018
- vytvoření jednoho funkčního místa odborného pracovníka územního řízení a stavebního řádu odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod s účinností od 1.3.2018

Usnesení č. 139/3711/18 - rada města s t a n o v u j e k 1.3.2018, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 181, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Park u Hynka v Náchodě

Usnesení č. 139/3712/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo Park u Hynka v Náchodě s účastníkem SILVAGRO s.r.o., 549 41 Zábrodí č.p. 120, IČO: 274 76 162

Dohody s obcemi Dolní Radechová, Kramolna

Usnesení č. 139/3713/18 - rada města p o v ě ř u j e místostarostu Bráta dalším vyjednáváním s Dolní Radechovou a Kramolnou v návaznosti na stanovené školské obvody

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta