Dnes
Teplota: 26.7 °C

Souhrn usnesení z 18. / 150. / schůze Rady města Náchoda konané 14. května 2018

Výroční zpráva za rok 2017 - Kino Vesmír

Usnesení č. 150/4015/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2017 PO Kino Vesmír

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 150/4016/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18056 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s pí *********

č. 18057 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 41 v Náchodě, Broumovská ul. s p. *********

Usnesení č. 150/4017/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18058 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s paní *********

č. 18060 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s paní *********č. 18062 - Smlouvu o právu provedení změny věci SMF/3159/2018

č. 18063 - Smlouvu o výpůjčce č. SMF/3164/2018

č. 18064 - umístění reklamního poutače mezi domy č.p. 695 a č.p. 131 v ulici Kamenice v Náchodě firmy Internet2 s.r.o., IČO 27467341, na období 01.06. - 17.11.2018 za celkovou cenu Kč 3.250,00 + DPH

Usnesení č. 150/4018/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18059 - usnesení 103/2824/17, bod jednání 17058.) ve věci schválení Dohody o postupném splácení dluhu a

s c h v a l u j e

uzavření Dohody o postupném splácení dluhu za roky 2016 a 2017 s paní *********

Usnesení č. 150/4019/18 - rada města s o u h l a s í

č. 18061 - s tím, aby Náchodská divadelní scéna,z.s., IČO 62726404, si nechala adresu Francouzská č.p. 505 v Náchodě zapsat jako adresu sídla spolku do příslušného spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

č. 4365/2018 - s využíváním pozemkové parcely č. 262/1 v katastrálním území Babí u Náchoda společností A-HOTEL TOMMY & SPA s.r.o., IČO 03540472, se sídlem Běloveská 1773, 547 01 Náchod, a to od 1.5.2018

Usnesení č. 150/4020/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 2490, 5672/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v I. nadzemním podlaží o výměře cca 193 m2 na stavební parcele č. 2781/1 v katastrálním území Náchod, Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, za účelem zajištění přednemocniční neodkladné péče a pro další poskytované činnosti s tím související

č. 2569 - dodatek č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SM/685/2006 uzavřené s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, IČO 00426202, kterým bude ukončena výpůjčka nebytového prostoru ke dni 30.6.2018

č. 4364/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3155/2018 se společností MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., IČO 06242511, na pronájem části pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování jednoho motorového vozidla. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.6.2018. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

č. 5014/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3157/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem stavební parcely č. 202 a pozemkové parcely č. 1922/2 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 8 bm. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 5685/2018 - zveřejnění záměru propachtovat část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 12 o výměře 306 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky

č. 5707/2018 - Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9418001013/2018/4000215142

Usnesení č. 150/4021/18 - rada města r e v o k u j e

č. 3574 - usnesení č. 144/3849/18 ze dne 4.4.2018 týkající se akce č. 3574 a

s c h v a l u j e

smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3133/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 953/23, č. 953/24, č. 2001, č. 2088/5 a č. 2088/6 v katastrálním území Náchod v celkové délce 367,51 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 36.751,- Kč + DPH

Usnesení č. 150/4022/18 - rada města r e v o k u j e

č. 3919/2018 - usnesení č. 146/3905/18, pod číslem 3919/2018 ze dne 16.4.2018 a

s o u h l a s í

s prodejem pozemků p.č. 462/11 (ostatní plocha) o výměře 23 m2 a p.č. 462/12 (ostatní plocha) o výměře 103 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují, které byly odděleny geometrickým plánem č. 632-57/2018 ze dne 2. 3. 2018 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví společnosti NOVO NÁCHOD s.r.o., 549 11 Dolní Radechová 252

Usnesení č. 150/4023/18 - rada města u k l á d á

č. 5680/2018 - odboru SMF jednat s vlastníky o prodeji pozemků p.č. 780/4 (ostatní plocha) o výměře 727 m2 a p.č. 779/7 (ostatní plocha) o výměře 21 m2 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 150/4024/18 - rada města o d r o č u j e č. 3551/2018

Odchyt a likvidace holubů v Náchodě pomocí odborné firmy

Usnesení č. 150/4025/18 - rada města s o u h l a s í

s instalací 3 ks odchytových klecí firmou Miloslav Prouza-deratizace, dezinsekce, dezinfekce, Vrchoviny 26, 549 01 Nové Město nad Metují za nabídkovou cenu za 3ks odchytových klecí 50.384,40Kč včetně 21% DPH na 1 měsíc

Nákup a instalace venkovních popelníků

Usnesení č. 150/4026/18 - rada města s o u h l a s í

s nákupem a instalací venkovních popelníků za nabídkovou cenu 60.500,-Kč včetně 21% DPH

Žádost o nákup komunálního vysavače Glutton pro TS Náchod

Usnesení č. 150/4027/18 - rada města s c h v a l u j e

nákup komunálního vysavače Glutton, který bude dán do výpůjčky společnosti Technické služby Náchod s.r.o. a bere na vědomí způsob financování nákupu nového univerzálního nosiče

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/170/2018

Usnesení č. 150/4028/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/170/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/164/2018 až SMF/169/2018

Usnesení č. 150/4029/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/164/2018 až SMF/168/2018

Usnesení č. 150/4030/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/169/2018

Dočasná instalace kamery se záznamem - Židovský hřbitov v Náchodě

Usnesení č. 150/4031/18 - rada města s o u h l a s í

s dočasnou instalací kamery se záznamem - Židovský hřbitov

v Náchodě za nabídkovou cenu 18.150,-Kč včetně 21% DPH na 3 měsíce

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/171/2018

Usnesení č. 150/4032/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/171/2018

Závěrečný účet 2017

Usnesení č. 150/4033/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tyto návrhy na usnesení :

- Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bez výhrad.

- Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2017 včetně všech příloh

Žádost o dotaci (Linka bezpečí z.s.)

Usnesení č. 150/4034/18 - rada města z a m í t á

žádost Linky bezpečí z.s., IČO 61383198 o dotaci ve výši Kč 35 000

Nabídka Zlatá kniha hotelu „U Beránka"

Usnesení č. 150/4035/18- rada města z a m í t á

žádost ********* a doporučuje se obrátit s nabídkou na Muzeum Náchodska

Plnění rozpočtu za duben 2018

Usnesení č. 150/4036/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 16.04.2018

Usnesení č. 150/4037/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 44 až č. 47 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Stanovení počtu členů zastupitelstva města

Usnesení č. 150/4038/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města stanoví, v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet členů ZM na volební období 2018 - 2022 na 27 členů

Žádost MŠ, Náchod, Alšova 952 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 150/4039/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřské škole,

Náchod, Alšova 952 od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. ve výši 5 000,- Kč na nákup interaktivního panelu „PEXESO" na školní zahradu

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 150/4040/18 - rada města s c h v a l u j e

realizaci systému regulace vytápění IRC pro ZŠ Komenského, ul. Sokolská 1809, Náchod, dle předložené cenové nabídky dodavatelsky firmou Petr Přibyl - Regom Náchod

Víceúčelové hřiště - výkon služeb koordinátora BOZP

Usnesení č. 150/4041/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro výkon koordinátora BOZP na stavbu Víceúčelového hřiště - Hamra, pro Karla Fejka, IČO: 459 55 581,Nové Lesy 18, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Výměna osvětlení v ZŠ Komenského v ulici Českých bratří

Usnesení č. 150/4042/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro dodání, montáž a demontáž osvětlení panem Martinem Hánou, Smetanova 614, 549 31 Hronov.

Schválení zhotovitele výměna krytiny na MŠ Březinova

Usnesení č. 150/4043/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro Jan Soukup - klempířství,IČO 11157704, Meziměstí Vižňov 250, pro opravu střešní krytiny na MŠ Březinova

Stavební úpravy výměníkové stanice v čp. 242 Zámecká ul. v Náchodě

Usnesení č. 150/4044/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300 na provedení stavebních úprav v čp. 242 Zámecká ul. v Náchodě

Wifi pokrytí v ZŠ Drtinovo náměstí 121, Náchod - Staré Město

Usnesení č. 150/4045/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro firmu DLNK s. r. o., Čechova 397, 547 01

Náchod, na dodání, montáž a instalaci aktivních síťových prvků, včetně kabeláže

Studie - park Běloves

Usnesení č. 150/4046/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení studie Park Běloves pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Přehled nákladů na zprovoznění bytů, návratnost investice v uhrazeném nájmu

Usnesení č. 150/4047/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 150/4048/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Žádost o dočasné vyhrazení parkovacího místa v ul. Praizlerova v Náchodě

Usnesení č. 150/4049/18 - rada města s o u h l a s í

s dočasným zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího místa na pozemku p. č. 953/22 (ostatní komunikace) v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, v ulici Praizlerova pro dvě RZV 1H9 4499 a 3H9 9559 na základě žádosti *********

Multifunkční hřiště Myslbekova ulice v Náchodě

Usnesení č. 150/4050/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro firmu B plus P spol. s r. o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015 na akci ,,Multifunkční hřiště Myslbekova ulice v Náchodě"

Koordinace akce: ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě"

Usnesení č. 150/4051/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro koordinaci akce ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě" firmě S atelier s.r.o. Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626

Zápis z komise výstavby a územního plánování

Usnesení č. 150/4052/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané

9. 5. 2018

VZ - Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě

Usnesení č. 150/4053/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Alprim CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470, nabídková cena: 2.906.998,90 Kč bez DPH (3.517.468,70 Kč vč. DPH 21%)

Pořadí č. 2: Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., se sídlem Na Zámecké 9, 140 00 Praha 4, IČO: 05676324, nabídková cena: 3.403.026,70 Kč bez DPH

Pořadí č. 3: BEZEDOS s.r.o., se sídlem Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867, nabídková cena: 3.789.657,70 Kč bez DPH

Pořadí č. 4: KENVI CZ s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk,IČO: 28825039,nabídková cena:3.864.258,50 Kč bez DPH

Pořadí č. 5: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, Litomyšlské Předměstí, IČO: 25953818, nabídková cena: 3.889.408,00 Kč bez DPH

Nákup vozidla Renault Master 2.3 pro JSDH - AUTO FEST

Usnesení č. 150/4054/18 - rada města s c h v a l u j e

- koupi vozidla Renault Master 2.3 DCI, 9 míst, r. z. 2SF 4063, VIN

VF1MLJ0DA47341467, rok výroby 2012, stav tachometru

219.000, za kupní cenu 218.000 Kč vč. DPH

- postup převodu dle předloženého návrhu a

p o v ě ř u j e

Městský úřad Náchod rozhodnout o finální podobě kupní smlouvy o koupi předmětného vozidla

Úprava kontejnerových stání na rok 2018

Usnesení č. 150/4055/18 - rada města s c h v a l u j e

realizaci navržených kontejnerových stání s tím, že č. 11 bude nahrazeno stáním v ul. Kostelecké a

p o v ě ř u j e

odbor investic a rozvoje města přípravou realizace těchto kontejnerových stání

Smlouva o výpůjčce nemovité věci

Usnesení č. 150/4056/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. MSP - 21/2018 - MSP - CES

Studie - Náchod Hamra oživení Metuje

Usnesení č. 150/4057/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení studie „Náchod Hamra - oživení Metuje" pro Dipl.Ing. Walter Kurschatke Arch.

Revokace usnesení

Usnesení č. 150/4058/18 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 144/3884/18 ze dne 4.4.2018

Parkoviště Hamra

Usnesení č. 150/4059/18 - rada města p o v ě ř u j e

odbor SMF vystavením objednávky pro Technické služby Náchod s.r.o. na opravu parkoviště zástřikem dle nabídkové ceny 83 526,30 Kč vč. DPH

Nasvícení objektů

Usnesení č. 150/4060/18 - rada města p o v ě ř u j e

odbor IRM přípravou realizace nasvícení 4 podchodů /2x Volovnice-Raisova, k soudu, Šafránice/ a podjezdu do Kovářova dolu do 400 tis. Kč č. DPH

Usnesení č. 150/4061/18 - rada města u k l á d á

odboru IRM realizovat nasvícení

- kašny na Masarykově náměstí za cenu 177.796,96 Kč vč. DPH

- památníku obětem války r. 1866 v ul. Českoskalické za cenu

136.477,33 Kč vč. DPHMiroslav B r á t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta