Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usnesení z 26. / 156. / schůze Rady města Náchoda konané 18. června 2018

Areál bývalé Tepny

Usnesení č. 156/4180/18 - rada města o z n a m u j e

Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, že město Náchod, jako vlastník pozemku, upustilo od záměru výstavby obchodního centra, na které bylo vydáno územní rozhodnutí pod číslem 3587/2017-1 ze dne 31.7.2017 (nabytí právní moci 31.8.2017)

Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 156/4181/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě", souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a ukládá odboru kultury, sportu a CR vypsat výběrové řízení

Usnesení č. 156/4182/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Michal Kubeček (náhradník Roman Toušek), Bohuslav Voborník (náhradník Marek Labík) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

VZ - stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod

Usnesení č. 156/4183/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 156/4184/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská), Miroslav Petr (náhradník Ing. Pichová Romana), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednáníIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta