Dnes
Teplota: 26.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 12. / 16. / schůze Rady města Náchoda konané dne 27. dubna 2015


Výroční zpráva - Městská knihovna o.p.s.

Usnesení č. 16/475/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu za rok 2014 PO Městská knihovna Náchod o.p.s.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 16/476/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 1536 - výpověď nájemní smlouvy č. 12272/1998 uzavřené s panem Milanem Prouzou na pronájem části pozemkové parcely č. 326/3 v katastrálním území Náchod. Nájemní smlouva bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 7. 2015
č. 3604 - návrh výběrové komise na uzavření nájemní smlouvy se společností OB-Eco real s.r.o., IČ 03606341 a u k l á d á
odboru SMF předložit na příští jednání RM návrh nájemní smlouvy, který bude odsouhlasen s jednatelem společnosti Igorem Štěpem

Usnesení č. 16/477/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3502 - s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě
č. SMF/2481/2014 uzavřené s Českým zahrádkářským svazem Náchod - Branka, IČ 62731289. Dodatkem č. 1 se mění úhrada za pacht, která se stanovuje s účinností od 1. 5. 2015 ve výši 26.665 Kč
č. 3608 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 668/39 a č. 1989/1 v katastrálním území Náchod v ulici Francouzské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 57 m
č. 3609 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 326/3 v katastrálním území Náchod o výměře 455 m2 do užívání paní Tatyaně Ryzhevych, bytem Příkopy 1105, Náchod. Propachtovaný pozemek bude paní Ryzhevych využívat pro zřízení zahrádky a umístění drobné stavby

Usnesení č. 16/478/15 - rada města n e s o u h l a s í
č. 3482 - s podmínkami SŽDC k nabytí části stav. parcely č. 473 - po odměření geo. plánem pozemku č. 2330 k.ú. Náchod - a neschvaluje pokračování v jednání o získání předmětného pozemku do vlastnictví Města Náchoda

Usnesení č. 16/479/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3520 - zajištění znaleckého posudku a doporučuje Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1889/1 a části pozemkové parcely č. 1890/1 v katastrálním území Náchod do vlastnictví DIAKONIE ČCE - Středisko BETANIE s tím, že po vydání závazných rozhodnutí příslušných úřadů bude předloženo Zastupitelstvu města definitivní řešení ke schválení
č. 3607 - záměr převodu uvedených nemovitostí do vlastnictví SBD Náchod a pověřuje vedení města pokračováním v jednání o podmínkách převodu tj. zejména prodejní ceně a nutnosti vystěhování stávajících nájemníků včetně rozsahu záboru okolních pozemků
č. 2557 - pokračování v prodeji parcely č. 1069/17 v katastrálním území Náchod spolu s ostatními v této lokalitě inzerováním

Usnesení č. 16/480/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3593 - schválit prodej, 2557 - zrušit usnesení týkající se prodeje parcely č. 1069/17

Usnesení č. 16/481/15 - rada města o d r o č u j e č. 3562,
č. 3572 a ukládá zpracovat ve spolupráci s Jiřím Maršíkem záměr rekonstrukce ul. U Cihelny s realizací v r. 2016-2017 zodpovídá : B. Voborník

Usnesení č. 16/482/15 - rada města z a m í t á
č. 15068 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Jaromírem Švorčíkem
č. 15069 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v č.p. 50 v ulici Odboje v Náchodě s paní Veronikou Morovou
č. 15071 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská v Náchodě s paní Olgou Janovou
č. 15072 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s paní Renátou Dzurkovou

Usnesení č. 16/483/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15070 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č.p. 270/1 na adrese Bílkova ul. v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15073 - s uzavřením Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Karlem Schnurpfeilem na období od 01.05.2015 do 31.07.2015

Usnesení č. 16/484/15 - rada města r e v o k u j e č. 15074 - usnesení 14/451/15 ze své schůze ze dne 13.04.2015, číslo akce 15062, v odrážce:
- schválení ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č.p. 275 v ulici Bartoňova písemnou dohodou k 30.04.2015
- souhlasu s vypsáním výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení nájemního bytu č. 12 v č.p. 275 ul. Bartoňova v Náchodě

Usnesení č. 16/485/15 - rada města s c h v a l u j e č. 15075 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ul. Zelená v č.p. 1955 v Náchodě k 30.04.2015

MěSSS Marie

Usnesení č. 16/486/15 - rada města s c h v a l u j e zřízení tří nových pracovních pozic v MěSSS Marie od 1. 1. 2016

Burza elektrické energie a zemního plynu

Usnesení č. 16/487/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a u k l á d á porovnat současný stav spotřeby energií se spotřebou v r. 2014

MAS Stolové hory

Usnesení č. 16/488/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Farmářské trhy

Usnesení č. 16/489/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í stížnost z 31.03.2015 a ponechává v platnosti své usnesení č. 7/258/15 z 9.2.2015 a u k l á d á odboru SMF nepovolovat již žádné nové stánkaře na Masarykově náměstí bez předchozího projednání v RM

Nabídka spolupráce - Východočeská televize V1

Usnesení č. 16/490/15 - rada města s o u h l a s í s využitím nabídky TV V1 v rozsahu varianty 3 (4 reportáže/rok).

Záměr - provedení nového chodníku v ulici Smetanova

Usnesení č. 16/491/15 - rada města s c h v a l u j e - záměr vybudování nového chodníku a prodloužení veřejného osvětlení
- zadání projektové dokumentace pro získání potřebných povolení pro realizaci

Žádost o dotaci - ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s.

Usnesení č. 16/492/15 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím dotace ve výši Kč 4 000,00 a uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. SMF/68/2015

Rekonstrukce chodníku ul. Trojická, k.ú. Náchod- výběr zhotovitele

Usnesení č. 16/493/15 - rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce chodníků ul. Trojická, k.ú. Náchod. " s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, společností Stavibet s.r.o., J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 522 975,00 Kč vč. DPH

Zápisy z komisí

Usnesení č. 16/494/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 7. 4. 2015
- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města ze dne 20. 4. 2015
- zápis z finančního výboru ze dne 22. 4. 2015

Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov

Usnesení č. 16/495/15 - rada města r e v o k u j e
usnesení č. 14/466/15 a s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov " s uchazečem na Pořadí č.2 - Roman Svatoš, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:18869700, nabídková cena 3 486 872,00 Kč vč. 21% DPH

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas k zapojení školy do výzvy MŠMT

Usnesení č. 16/496/15 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 do výzvy MŠMT ČR číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů

Souhlas s podáním žádosti ZŠ Komenského Náchod o finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti

Usnesení č. 16/497/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti ZŠ Komenského Náchod o finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt Zahrajeme si divadlo

Stanovení výše úplaty v ZUŠ na školní rok 2015/16

Usnesení č. 16/498/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í stanovení výše úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2015/2016

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 16/499/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna ředitele ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 ve dnech 29. 6. 2015 a 30. 6. 2015

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě"

Usnesení č. 16/500/15 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě" a s o u h l a s í se zapracováním případných připomínek právníka a zpracovatele zadávací dokumentace do návrhu obchodních podmínek (smlouva o dílo)

Rozpočtová opatření od 23. 03. 2015

Usnesení č. 16/501/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 60 až č. 61 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Finanční výbor ZM - plán kontrol na rok 2015

Usnesení č. 16/502/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit plán kontrol Finančního výboru ZM na rok 2015 dle návrhu

Schválení smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod I

Usnesení č. 16/503/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu na zpracování LHO mezi objednatelem, Městem Náchod, a zhotovitelem, společností TAXLES, s.r.o., se sídlem Výkleky 86, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, v předloženém znění

Návrh na : schválení poskytnutí 7 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Usnesení č. 16/504/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí 7 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Víceúčelový park u SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě, 2.etapa"

Usnesení č. 16/505/15 - rada města r o z h o d u j e
o přidělení veřejné zakázky uchazeči B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25297015 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby "Víceúčelový park u SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě, 2.etapa" se společností B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec,IČ 25297015, za cenu 1 430 214,00 Kč včetně DPH

Žádost o schválení přijetí finančního daru MŠ Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 16/506/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru PO Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 ve výši Kč 10 000,00 Kč

"Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě" - externí administrace na výběr zhotovitele stavby

Usnesení č. 16/507/15 - rada města s o u h l a s í s externí administrací veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby "Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě" společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 648 26 996 za nabídkovou cenu 42.350,00 Kč včetně DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Záměr - Obnovení využívání zdrojů minerální vody v Náchodě-Bělovsi

Usnesení č. 16/508/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 108/3058/13

Usnesení č. 16/509/15 - rada města s o u h l a s í
s vystavením objednávky na AQUIA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČO 26907909 za Kč 85 000,- bez DPH na zpracování studie proveditelnosti obnovy využívání zdrojů kyselky v Náchodě-Bělovsi a u k l á d á
odboru SMF připravit rozpočtové opatření na krytí nákladů této objednávky

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda"

Usnesení č. 16/510/15 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka a zpracovatele zadávací dokumentace do návrhu obchodních podmínek (smlouva o dílo)

Usnesení č. 16/511/15 - rada města s c h v a l u j e postup ve věci podání námitky proti neakceptaci žádosti o dotaci na projekt "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda"

Stálá komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce Usnesení č. 16/512/15 - rada města o d v o l á v á z komise Ing. Jiřího Kočnara na vlastní žádost a j m e n u j e členem komise Ing. Jana Čtvrtečku

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta