Dnes
Teplota: 24.8 °C

Souhrn usnesení z 30. / 162. / schůze Rady města Náchoda konané 17. července 2018

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 162/4266/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 70 až č. 73 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Plnění rozpočtu za červen 2018

Usnesení č. 162/4267/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Nákup automobilu pro Městskou policii Náchod

Usnesení č. 162/4268/18 - rada města s o u h l a s í

s nákupem vozidla Škoda Kodiaq Aktive 1,5 TSI 110 kW 6-stup.mech. pro Městskou polici Náchod se současným uzavřením leasingové smlouvy na 36 měsíců

Odpověď na petici týkající se problémů s parkovacími místy v okolí areálu Oblastní nemocnice Náchod

Usnesení č. 162/4269/18 - rada města s c h v a l u j e

odpověď na petici

Žádost o souhlas k hromadné žádosti o zaměstnání pracovníků z Mongolska

Usnesení č. 162/4270/18 - rada města s o u h l a s í

aby se zaměstnavatel Sněžka, výrobní družstvo Náchod, IČO 00030066 zapojil do Režimu ostatní státy (Mongolsko) v rámci institutu tzv. hromadné žádosti, při které počet uchazečů o zaměstnání z Mongolska překročí v krátkém časovém sledu hranici 30. Podmínkou je úhrada místního poplatku z komunálního odpadu těchto zaměstnanců na adresách, kde budou ubytováni

MAS Stolové hory - členský příspěvek na období 2018-2022

Usnesení č. 162/4271/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit na období 2018-2022 členský příspěvek pro MAS Stolové hory, z.s. na Kč 4,- na 1 občana Náchoda na základě počtu obyvatel v městě k 1.1.2018. Roční členský příspěvek pro město Náchod v období 2018-2022 bude činit Kč 80 528,-

MěSSS Marie - dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 162/4272/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmuIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starost