Dnes
Teplota: 14.7 °C

Souhrn usnesení z 34. / 166. / schůze Rady města Náchoda konané 8. srpna 2018

Autobusová zastávka pod nemocnicí - Bartoňova ul. v Náchodě

Usnesení č. 166/4304/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci : ,,Autobusová zastávka pod nemocnicí - Bartoňova ul. v Náchodě" firmě SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO: 27476162

Žádost Oblastní charity Náchod o souhlas se zařazením do sítě poskytovatelů soc. služeb

Usnesení č. 166/4305/18 - rada města s o u h l a s í

se zařazením Oblastní charity Náchod do sítě poskytovatelů sociálních služeb Královéhradeckého kraje

Cenová nabídka na vykonání autorského dozoru na akci: Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 166/4306/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na vykonání autorského dozoru na akci: Lávka přes železniční trať, Náchod za nabídkovou cenu 50 457,- Kč včetně DPH a schvaluje uzavření objednávky s firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175566 01 Vysoké Mýto

Cenová nabídka na vykonání autorského dozoru na akci : Park u hotelu Hynek

Usnesení č. 166/4307/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na výkon autorského dozoru na akci : Park u hotelu Hynek za nabídkovou cenu 9.000,- Kč bez DPH firmou grenn4plan s. r. o. 549 21 Vysokov

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 166/4308/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18096 - usnesení 157/4188/18, bod jednání č. 18076, ve věci uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem **********, platnost smlouvy na dobu 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

Usnesení č. 166/4309/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18097 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 236 v Náchodě, Pražská ul. s ********* na období 01.09.2018 - 30.11.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 16.500,00

č. 18098 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 270 v Náchodě, Bílkova ul. s ******** na období 01.09.2018 - 30.11.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 14.500,00

č. 18100 - ukončení Smlouvy o výpůjčce č. SMF/3164/2018 dohodou k 30.09.2018

č. 18101 - záměr vypůjčení místnosti č. 5, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě, *********od 01.10.2018 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru vypůjčení místnosti č. 5, která se nachází v objektu č. p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě, který je součástí stavební parcely p.č. st. 11/1 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují, zapsaný na LV 10001

č. 18102 - záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 100 v ulici Němcové č.p. 656 v Náchodě firmě p. Pavla Maliny, IČO 60218053 od 01.10.2018 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 100, který se nachází v objektu č. p. 656 v ulici Němcové v Náchodě, který je součástí stavební parcely p.č. st. 882 v Náchodě, katastrálním území Náchod, zapsaný na LV 8024

č. 9295/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.p. 110/64 (ostatní plocha) o výměře cca 1300 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují

č. 9297/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 110/65 (ostatní plocha) o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 166/4310/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 18099 - informaci o uvolnění bytu č. 8 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě k 31.08.2018Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka