Dnes
Teplota: 13.0 °C

Souhrn usnesení z 36. / 168. / schůze Rady města Náchoda konané 20. srpna 2018

Odstoupení od smlouvy o dílo k akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod"

Usnesení č. 168/4315/18 - rada města s c h v a l u j e,

že město Náchod odstoupí od Smlouvy o dílo č. IRM/522/2018, uzavřené dne 25.04.2018 mezi městem Náchodem a obchodní korporací VYSSPA Sports Technology s.r.o. k akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod", a to s použitím dokumentu „Odstoupení od smlouvy" v předloženém znění

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta