Dnes
Teplota: 11.9 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 13. / 17. / schůze Rady města Náchoda konané dne 11. května 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 17/513/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3604 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2651/2015 se společností OB-Eco real s.r.o., IČ 03606341, zastoupené jednatelem Igorem Štěpem, na pronájem restaurace Na koupališti. Nájemné je stanoveno dohodou, na základě výběrového řízení, ve výši 7.000,- Kč/měsíc s platbou nájmu od 12.6.2015. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 18.5.2015 do 31.5.2016 s automatickým prodloužením o další rok
č. 3605 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2653/2015 s paní Ivetou Krupicovou. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1 díl č. 2 v katastrálním území Náchod o výměře 146 m2 pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 730,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2015
č. 3608 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/2652/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 668/39 a č. 1989/1 v katastrálním území Náchod v ulici Francouzské v délce cca 57 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3613 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s manželi Páslerovými z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách č. 1887/1, č. 1902/5 a č. 1903/2 v katastrálním území Náchod a dále na pozemkových parcelách č. 421/1 a č. 469/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují v části města zvané Branka

Usnesení č. 17/514/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3612 - předloženou informaci a u k l á d á
odboru SMF jednat s žadateli o ceně za užívání části pozemkové parcely č. 274, díl 14 v katastrálním území Babí u Náchoda. S žadatelem, který nabídne vyšší cenu za užívání pozemku, bude uzavřena pachtovní smlouva
č. 2557 - informaci a schvaluje změnu názvu ze Smlouvy o sdružení finančních prostředků na Dohodu o příspěvku na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (na pokrytí nákladů spodní stavby komunikace dle projektu stavby " Výstavba RD nad nemocnicí - Náchod, podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí - IO 2 - nová přístupová komunikace" )

Usnesení č. 17/515/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3290 - dle návrhu, č. 3602 - zamítnout převod, č. 2897 - zrušit usnesení z r. 2009 a 2014, 3295 - zrušit usnesení z r. 2012

Usnesení č. 17/516/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3548 - zveřejnění záměru na prodej pozemkových parcel č. 168/9,
č. 168/10 a č. 169/2 katastrální území Babí u Náchoda
č. 3552 - pokračování v jednání o směně pozemků s tím, že společnosti IMMOTEL bude předán návrh na směnu pozemků s uvedením výše uvedeného propočtu
č. 3610 - záměr na získání pozemků pro přístup na sportoviště SK Jizbice a schvaluje pokračování v jednání s tím, že budou osloveni další vlastníci a spoluvlastníci pozemků dotčených. Výše uvedená kombinace vzájemných převodů mezi městem Náchodem ČR Státním pozemkovým úřadem a vlastníky bude předem projednána s právníkem
č. 3618 - záměr a u k l á d á vedení města zahájit jednání se stávající vlastnicí o podmínkách prodeje

Usnesení č. 17/517/15 - rada města z a m í t á č. 3615 - žádost pana Milana Prokopa s tím, že opravy budou provedeny ve spolupráci s TS pouze co nejúspornější metodou

Usnesení č. 17/518/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15076 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2015 do 31.08.2015
č. 15077 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2015 do 31.08.2015
Usnesení č. 17/519/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15078 - informaci o uvolnění bytu č. 205 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 05.05.2015

Usnesení č. 17/520/15 - rada města z a m í t á
č. 15079 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Lukášem Turkem
č. 15080 - žádost pana Tibora Jana o přidělení bytu č. 10 v č.p. 577 v ul. Komenského v Náchodě
č. 15083 - žádost na oplocení části dvora u domu č.p. 577 Komenského v Náchodě a
u k l á d á odboru SMF prověřit možnost realizace plotu u domu čp. 577 Komenského
Usnesení č. 17/521/15 - rada města r e v o k u j e č. 15081 - usnesení 16/485/15 ze své schůze ze dne 27.04.2015, číslo akce 15075

Usnesení č. 17/522/15 - rada města s c h v a l u j e č. 15082 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Monikou Mackovou rovnoměrně na 12 měsíců, počínaje květnem 2015

Rozbor hospodaření za I.Q.2015

Usnesení č. 17/523/15 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za I.Q.2015 bez výhrad

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 17/524/15 - rada města s c h v a l u j e instalaci systému regulace vytápění v MŠ Myslbekova a souhlasí s vystavením objednávky Regom Náchod na dodávku systému regulace vytápění IRC

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 17/525/15 - rada města s c h v a l u j e
čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 72 999,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na zajištění pokrytí části školních prostor Wi-Fi signálem pro připojení bezdrátových zařízení a možnosti přístupu do místní počítačové sítě a do internetu

Oprava dešť. kanalizační vpusti na dvoře Pražská

Usnesení č. 17/526/15 - rada města s o u h l a s í se spoluúčastí ve výši Kč 6 023,40 vč. DPH na rekonstrukci šachty na pozemku par.č. 2177 k.ú. Náchod za podmínky spoluúčasti ostatních dvou subjektů ve stejné výši

Plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2015

Usnesení č. 17/527/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit kontrolnímu výboru ZM plán kontrolní činnosti na rok 2015 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/76/2015

Usnesení č. 17/528/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/76/2015 dle návrhu

Žádost o poskytnutí finanční dotace pro Církev československou husitskou v Náchodě

Usnesení č. 17/529/15 - rada města s c h v a l u j e žádost o poskytnutí finanční dotace pro Církev československou husitskou v Náchodě na koncert v rámci připomínky 600 let od upálení M. Jana Husa ve výši 10 000 Kč včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura

Žádost o poskytnutí finanční dotace pro činnost Klubu vojenských důchodců náchodského regionu

Usnesení č. 17/530/15 - rada města s c h v a l u j e žádost o poskytnutí finanční dotace pro činnost Klubu vojenských důchodců náchodského regionu na rok 2015 ve výši 9 500 Kč včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku : Oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě

Usnesení č. 17/531/15 - rada města s c h v a l u j e výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku " Oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě " a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/77/2015

Usnesení č. 17/532/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/77/2015

Program na podporu životního prostředí - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 17/533/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/69/2015 až SMF/73/2015

Usnesení č. 17/534/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/74/2015 a SMF/75/2015

Účelová komunikace na pozemku p.č. 201/3 a části pozemku p.č. 201/1 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 17/535/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí a pověřuje JUDr. Svobodu svoláním jednání s majitelem objektu čp. 63

SUN - aktuální situace

Usnesení č. 17/536/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu a ukládá odboru sociálních věcí a školství zjistit možnosti státní podpory nové výstavby BJ v sociální oblasti a tyto možnosti předložit RM k posouzení v co nejkratším termínu

Městské středisko sociálních služeb Marie

Usnesení č. 17/537/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

ZUŠ - Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 17/538/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání investičního fondu ve výši Kč 91 337,- pro příspěvkovou organizaci ZUŠ, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup dvou kusů klíčového depozitu Traka 21

Nabídka úložek

Usnesení č. 17/539/15 - rada města s o u h l a s í s možností využívání depozitních produktů u Sberbank

Zápis z kontrolního výboru

Usnesení č. 17/540/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání ze dne 4. 5. 2015

Finanční dar od Královéhradeckého kraje na revitalizaci památníku Josefa Krapky v Náchodě na Pavlišově

Usnesení č. 17/541/15 - rada města p ř i j í m á finanční dar od Královéhradeckého kraje ve výši 30 000 Kč na revitalizaci památníku Josefa Krapky v Náchodě na Pavlišově

Žádost o partnerství Města Náchod na projektu Cyril a Metoděj

Usnesení č. 17/542/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na projektu Cyril a Metoděj zajišťovaného agentura Locomotion spol. s r. o., Koněvova 141/2660, Praha 3, 130 00 (IČO 28316321) za uvedených podmínek

Žádost a oznámení o konání kulturní akce na Masarykově náměstí - Pivobraní 2015

Usnesení č. 17/543/15 - rada města s c h v a l u j e
- podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství Města Náchod za uvedených podmínek. Uvedená akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 18. 7. 2015 od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je Savage Company s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod v zastoupení pana Daniela Šafra
- časové rozpětí konané akce 18. 7. 2015 od 12.00 hodin a ukončení akce nejdéle ve 02:00 hodin (19. 7. 2015) a u k l á d á do smlouvy doplnit zakrytí květníků na náměstí po dobu konání akce a jejich následné odkrytí zodpovídá : R. Toušek

Víceúčelový park u SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě, 1.etapa - umělý trávník

Usnesení č. 17/544/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na pokládku umělého trávníku, v parku u SVČ Déčko, za cenu 86 374,- Kč, včetně DPH, společnosti B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015

Uzavření dodatku č.1 k SOD na stavbu "Městský hřbitov v Náchodě, oprava cest, vodovodu, VO a prodloužení kanalizační přípojky, úsek 1 - 3" - prodloužení termínu dokončení stavby

Usnesení č. 17/545/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/352/2015 se zhotovitelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, na stavbu "Městský hřbitov v Náchodě, oprava cest, vodovodu, VO a prodloužení kanalizační přípojky, úsek 1 - 3", s termínem dokončení do 19.6.2015

Opravy ZŠ a MŠ nad rámec rozpočtu

Usnesení č. 17/546/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu a u k l á d á
odboru IRM zajistit další opravy MŠ a ZŠ Rozpočtová opatření od 27.04.2015 Usnesení č. 17/547/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 62 až č. 69 dle návrhu

Usnesení č. 17/548/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Uzavření smluv v Domě s pečovatelskou službou Harmonie a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 17/549/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 29.4.2015 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Margitou Macháčkovou, bytem Náchod, Rybářská 1810 - výměna bytu č. 53 za dvougarsonku č. 5, Harmonie I a paní Ivou Formanovou, bytem Náchod, Růžová 1951 - byt č. 101, Harmonie II. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 11.5.2015, kauce na byt není stanovena

Žádost ZŠ TGM Náchod,Bartoňova 1005 o souhlas s uzavřením smlouvy na dotaci z KÚ

Usnesení č. 17/550/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy č. 15SPT01-0008 mezi ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, Královéhradeckým krajem a Městem Náchod na podporu projektu "S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu"

Plnění rozpočtu za duben 2015

Usnesení č. 17/551/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo IRM/327/2014

Usnesení č. 17/552/15 - rada města s o u h l a s í
- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/327/2014 ve věci změny osoby oprávněné k technickému jednání
- se zapracováním případných připomínek právníka

Vypořádání námitky v rámci výběrového řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Usnesení č. 17/553/15 - rada města s o u h l a s í s nevyhověním námitce uchazeče SPORT REAL, s.r.o. Trenčín v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě

Požadavky škol a školských zařízení na vybavení pro rok 2015

Usnesení č. 17/554/15 - rada města s c h v a l u j e požadavky na vybavení škol a školských zařízení v navrhované výši

Usnesení č. 17/555/15 - rada města s o u h l a s í s opravou parket ve velkém sále a kinosále v Déčku a u k l á d á
odboru IRM toto realizovat v roce 2015 Usnesení č. 17/556/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 70

Usnesení č. 17/557/15 - rada města s o u h l a s í s provedením poptávkového řízení na dodávkový automobil pro zajištění táborů a akcí pro Déčko s tím, že výsledek poptávkového řízení bude znovu předložen k definitivnímu schválení RM

"Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"- výsledek zadávacího řízení, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 17/558/15 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" realizovanou v rámci stejnojmenné akce zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - STAVIBET s. r. o., J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 2 690 738,00 Kč bez DPH (3 255 793,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 2 - Matex HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, nabídková cena: 2 858 674,00 Kč bez DPH (3 458 996,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 3 - Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, nabídková cena: 2 859 988,00 Kč bez DPH (3 460 585,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 4 - Colas CZ a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26477005, nabídková cena: 2 950 000,00 Kč bez DPH (3 569 500,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 5 - Sovis CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27532208, nabídková cena: 3 036 597,52 Kč bez DPH (3 674 283,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 6 - Eurovia CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 3 290 794,00 Kč bez DPH (3 981 681,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 7 - Strabag a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744, nabídková cena: 3 410 170,00 Kč bez DPH (4 126 306,00 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 8 - M-silnice a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, nabídková cena: 3 787 450,18 Kč bez DPH (4 582 814,72 Kč vč. DPH)

Usnesení č. 17/559/15 - v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rada města v y l u č u j e
ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče Alprim CZ s. r. o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28811470 pro nesplnění kvalifikace
Usnesení č. 17/560/15 - v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rada města v y l u č u j e ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče Silvagro, s. r. o., Horní Rybníky 13, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 27476162 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 17/561/15 - v souladu s ustanovením zákona § 60 odst. 1 zákona a v souladu § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rada města v y l u č u j e
ze zadávacího řízení Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" uchazeče KONKRET CZ, spol. s r. o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČ: 25942352 a uchazeče REPARE TRUTNOV s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ:64824781 pro nesplnění kvalifikace a pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 17/562/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" do 1. kontinuální výzvy pro aktivitu 5.2a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"

Usnesení č. 17/563/15 - rada města s o u h l a s í se spolufinancováním projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných nezpůsobilých výdajů projektu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách

Usnesení č. 17/564/15 - rada města s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo

Žádost SVČ Déčko Náchod o souhlas s přijetím grantů na rok 2015

Usnesení č. 17/565/15 - rada města s o u h l a s í - s přijetím dotací pro SVČ Déčko Náchod na rok 2015 podle předložené žádosti ze dne 27.4.2015
- s uzavřením předložených smluv mezi Krajským úřadem, SVČ Déčkem, Domem zahraniční spolupráce (DZS) - Erasmus + a Městem Náchod

Oprava chodníků okružní křižovatka Slavie

Usnesení č. 17/566/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky se společností SOVIS CZ a.s. IČO 27 53 22 08 na opravu chodníků, které jsou součástí OK u Slavie za cenu 904.118,80 Kč včetně DPH 21%

V Náchodě 12. května 2015

Miroslav Brát
radní
Jan Birke
starosta