Dnes
Teplota: 25.0 °C

Souhrn usneseníz 38. / 170. / schůze Rady města Náchoda konané 31. srpna 2018

Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 425 o souhlas s přijetím účelově určeného fin. daru

Usnesení č. 170/4364/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Komenského 425 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 17 637,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Stanovení platu ředitelce SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 170/4365/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 od 1.9.2018 v uvedené výši

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 170/4366/18 - rada města s o u h l a s í

č. 2841 - se závěrečnou zprávou o průběhu likvidace Bytového podniku Náchod v likvidaci, včetně výše likvidačního zůstatku 398 732,- Kč, který byl převeden na zvláštní účet Ministerstva financí č. 30007-2629881/0710

Usnesení č. 170/4367/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 2346, 10107/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/189/2004 uzavřené s panem *********. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30.9.2018 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy a zveřejnění záměru propachtovat část pozemkové parcely č. 274, díl č. 16 o výměře 364 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem zřízení zahrádky.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 170/4368/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda dle návrhu.

Rozpočtová opatření od 11.06.2018

Usnesení č. 170/4369/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 79 a č. 80 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ochranné sítě a oplocení na dětské hřiště Pod Homolkou

Usnesení č. 170/4370/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci: ,,Ochranné sítě a oplocení na dětské hřiště Pod Homolkou" firmě B plus P spol. s r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015

Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 170/4371/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku

,,Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod'' a

schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Ing. arch. Jaroslav Novák CSc., Schodová 8, 150 00 Praha 5,IČ11224479, činí 646 500,00 Kč (účastník není plátce DPH)

Pořadí č. 2: Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 190 00 Praha 9, IČ 25128442, činí bez DPH 759 458,00 Kč (918 944,18 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 3: EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 63981378, činí bez DPH 839 871,00 Kč (1 016 243,91 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 4: AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 25576992, činí bez DPH 848 806,00 Kč (1 027 055,00 Kč vč. DPH)

Jednání s dodavatelem víceúčelového hřiště VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Usnesení č. 170/4372/18 - rada města s o u h l a s í

se záměrem sepsání dohody o narovnání a

p o v ě ř u j e místostarostu Ing. Čtvrtečku

- jednáním s fy VYSSPA Sports Technology s.r.o. o dalším postupu

- jednáním o změně projektové dokumentace týkající se změny

podloží stavby a odvodnění plochy

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod-veřejná zakázka,

části E, H

Usnesení č. 170/4373/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část E): Systém pro správu radiostanic a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: KOMS Mělník a.s., Na Podhradí 162/10, 276 01 Mělník, IČ: 27179915, nabídková cena činí 159 891,-- Kč bez DPH (193 468,-- Kč vč. DPH)

Usnesení č. 170/4374/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod, část H): „Elektronické úřední desky" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414, nabídková cena činí 1 227 770,-- Kč bez DPH (1 485 602 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26298953, nabídková cena činí 1 297 800,-- Kč bez DPH (1 570 338,-- Kč vč. DPH)

Pořadí č.3: inpublic technology s.r.o., Mečislavova 164/7, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 27490882, nabídková cena činí 1 347 600,-- Kč bez DPH (1 630 596,-- Kč vč. DPH)

Pořadí č.4: SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Křenová 210/64, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 15548341, nabídková cena činí 1 535 000,-- Kč bez

DPH (1 857 350,-- Kč vč. DPH)Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta