Dnes
Teplota: 11.9 °C

Souhrn usnesení ze 43. / 175. / schůze Rady města Náchoda konané 22. října 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 175/4482/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 11237/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 929/14 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 45 m2 v k.ú. Náchod

č. 3525, 11735/2018 - Dohodu o ukončení podnájemní smlouvy č. SMF/2522/2014 uzavřené se společností DERMAMEDICA, s.r.o., IČO 28800991, ke dni 31.10.2018 a

zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 1929 o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování jednoho motorového vozidla. Zveřejnění tohoto záměru je podmíněno uvedením schodiště do ordinace do původního schváleného stavu

č. 3873 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3218/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 122/1, č. 1125/1, č. 1143/10, č. 1150/4, č. 1164/1, č. 1164/2, č. 1164/3, č. 1165/3, č. 1197/1, č. 2020/26 a stavební parcely č. 1409 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 351,25 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 70.400,- Kč + DPH

č. 2933/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3219/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 483, č. 547/3, č. 547/4, č. 550/14 a č. 644 v katastrálním území Běloves o celkové délce 83 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 16.600,- Kč + DPH

č. 9672/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3217/2018 s ********, která se týká bezplatného dočasného užívání části pozemkové parcely č. 28 o výměře 96 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem sečení trávy, udržování a úpravy veřejné zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018

č. 11853/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3221/2018 se společností Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, která se týká bezplatného dočasného užívání pozemkové parcely č. 73/4 a č. 480 v katastrálním území Staré Město nad Metují, za účelem soustřeďování a dalšího zpracování větví od občanů města Náchoda a z údržby veřejné zeleně a pro ukládání zeminy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018.

č. 11951/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 160/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 2 m2 v k.ú. Malé Poříčí

Usnesení č. 175/4483/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18136 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 40 v ulici Broumovská v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. bez výpovědní lhůty

č. 18137 - dočasné ubytování p. Tomeše s přítelkyní v místnosti č. 11 na městské ubytovně v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě v období 11.10. - 17.10.2018,

ubytování v období 11.10. - 17.10.2018 je bezplatné

č. 18138 - na základě výjimky ze zásad pro žadatele o byt, uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Vlastislavem Vrbickým, platnost smlouvy na dobu 17.10.2018 - 31.12.2018, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

č. 18139 - podnájem bytu č. 10 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě s Mgr. Davidem Labatschukem do 30.04.2020

Usnesení č. 175/4484/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18139 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu v lokalitě Broumovská ulice v Náchodě pí Alenou Vargovou

Usnesení č. 175/4485/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18140 - usnesení 169/4318/18 z 27.08.2018 ve věci schválení pověření odboru OIRM k administrativnímu zajištění výměny oken v bytech v majetku města Náchoda na adrese Dvořákova č.p. 1346 v Náchodě, termín vyřízení do 31.10.2018

Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě č. SMF/4/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 175/4486/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě č. SMF/4/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 175/4487/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje s převodem do provozních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, v celkové výši 110 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 26 kusů lehátek včetně matrací v celkové částce 55 000 Kč a spoluúčast při úhradě interaktivního displeje včetně výukových programů pro předškolní vzdělávání ve výši 55 000 Kč spolufinancovaného z projektu Šablony I.

Rozpočtové opatření - svoz odpadu

Usnesení č. 175/4488/18 - rada města s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247

Usnesení č. 1754489/18 - rada města s o u h l a s í

- se zapojením PO Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247

do projektu OPVVV „ Šablony 2 Základní umělecká škola

Náchod" v celkové výši 1 429 616,- Kč

- s výkonem výdělečné činnosti „ Koordinátor projektu " a učitel

v projektu „Tandemová výuka" a „Sdílení zkušeností pedagogů"

ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 Mgr.

Zbyňka Mokrejše

ZŠ TGM - rozšíření výuky / sportovní třídy /

Usnesení č. 175/4490/18 - rada města s o u h l a s í

s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídy) v ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od příštího školního roku 2019-2020

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti Kláry Skleničkové ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 175/4491/18 - rada města s o u h l a s í

s výkonem výdělečné činnosti ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952, Kláry Skleničkové jako odborného pedagogického průvodce v projektu Šablony 2.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Plhov

Usnesení č. 175/4492/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vyhlášení ředitelského volna dne 26. 10. 2018 v ZŠ Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod

Zastřešení a oplocení dřevěného Betlému

Usnesení č. 175/4493/18 - rada města n e s c h v a l u j e

výrobu demontovatelného zastřešení a oplocení dřevěného Betlému umísťovaného u kostela sv. Vavřince

Světelné logo k výročí 100 let od vzniku Československa

Usnesení č. 175/4494/18 - rada města n e s c h v a l u j e

zakoupení světelného loga k výročí 100 let od vzniku Československa

Likvidace sedaček - Zimní stadion Náchod

Usnesení č. 175/4495/18 - rada města s c h v a l u j e

likvidaci 400 kusů sedaček dle návrhu odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Zajištění TDI a koordinátora BOZP - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 175/4496/18 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky pro Bc. Radomíru Martinovou, Divadelní

399, 549 41 Červený Kostelec IČO 68510098

Úprava platu ředitelce MŠ Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 175/4497/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345 od 1.11.2018 v uvedené výši

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o souhlas s přijetím účelově určeného fin. daru

Usnesení č. 175/4498/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 32 096,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost o souhlas se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů ERASMUS+

Usnesení č. 175/4499/18 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů ERASMUS+ „Re-conecting" a „That´s your right" v celkové výši 647 500 Kč

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 175/4500/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 9.10.2018 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu od 1.11.2018 do 31.10.2019, jistota na byt není stanovena

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/183/2018

Usnesení č. 175/4501/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/183/2018

Rozbor hospodaření za III.Q.2018

Usnesení č. 175/4502/18 - rada města s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za III.Q.2018 dle návrhu

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 175/4503/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 93 až č. 98 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Žádost o čerpání fondů

Usnesení č. 175/4504/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 292 026 Kč a převod této částky do fondu investic na pořízení nové pokladny a turniketu pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. RM schvaluje celkové čerpání fondu investic ve výši 352 026 Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění nové pokladny a vstupního turniketu ve výši 292 026 Kč a ozvučení bazénu ve výši 60 000 Kč

Plán zimní údržby na období 2018/2019

Usnesení č. 175/4505/18 - rada města s c h v a l u j e

plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2018-2019

Nákup malého nákladního vozidla pro Technické služby Náchod s.r.o.

Usnesení č. 175/4506/18 - rada města v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze

4.10.2005 a č. 145/4021/14 z 13.5.2014

s c h v a l u j e

společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup malého nákladního vozidla Multicar M31B s očekávanou cenou 2,4 mil. Kč bez DPH

Usnesení č. 175/4507/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

způsob financování nákupu nového malého nákladního vozidla

„Kanalizace Pavlišov - stoka B, výtlak V1, ČS1" Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti

Usnesení č. 175/4508/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje na stavbu „Kanalizace Pavlišov - stoka B, výtlak V1, ČS1 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK - modernizace jednotlivých prvků hasičské výstroje pro JSDH Náchod

Usnesení č. 175/4509/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace na modernizaci jednotlivých prvků hasičské výstroje pro JSDH Náchod ve výši 250.000,-- Kč a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z projektu vedeného pod číslem 18RGI02-0215

Studie - Náchod bezbariérová trasa

Usnesení č. 175/4510/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení studie „Náchod bezbariérová trasa" pro Dipl. Ing. Walter Kurschatke Arch.

Vánoční osvětlení

Usnesení č. 175/4511/18 - rada města s o u h l a s í

s pořízením nového vánočního osvětlení

- Vánoční strom na náměstí za cenu 140.340,-Kč bez DPH

- Vánoční strom u nádraží za cenu 64.665,-Kč bez DPH

Ing. Pavla M a r š í k o v á Jan B i r k e

místostarostkaIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta