Dnes
Teplota: 30.3 °C

Souhrn usnesení ze 44. / 176. / schůze Rady města Náchoda konané 26. října 2018

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD ,, Stavební úpravy objektu úpravna vody pro minerálkovod Běloves"

Usnesení č. 176/4512/18 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 28969553 a s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: ,,Stavební úpravy objektu úpravna vody pro minerálkovod Běloves"

Kontejnerové stání - úprava plochy - Radechovka

Usnesení č. 176/4513/18 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na provedení zpevněné plochy pro ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 609 30 888Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta