Dnes
Teplota: 14.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 22. / 26. / schůze Rady města Náchoda konané dne 6. srpna 2015


Nájemní smlouva č. SMF/2708/2015

Usnesení č. 26/814/15 - rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu č. SMF/2708/2015 s VAK Náchod a.s. na pronájem užívání plochy reklamního panelu umístěného na pozemkové parcele č. 524/12 v katastrálním území Běloves za účelem umístění reklamy při pořádání mistrovských fotbalových zápasů podzimní částí okresního přeboru SK Babí

Rozpočtová opatření od 8. 6. 2015

Usnesení č. 26/815/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 123 až č. 128 dle návrhu

Usnesení č. 26/816/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Veřejné osvětlení okružní křižovatka "ČEDOK"

Usnesení č. 26/817/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení veřejného osvětlení v prostoru okružní křižovatky u "Čedoku" se společností Technické služby Náchod s.r.o. na částku 292.303,00 Kč včetně DPH 21%

Koncepce obnovy využívání zdrojů minerální vody v Náchodě-Bělovsi

Usnesení č. 26/818/15 - rada města s c h v a l u j e vybudování nových zdrojů minerální vody v Náchodě-Bělovsi.

Usnesení č. 26/819/15 - rada města p o v ě ř u j e

místostarostu ing. Tomáše Šuberta dojednáním konkrétních kroků pro realizaci hydrogeologického průzkumu na rozvojové ploše severovýchodně od někdejších lázní s AQUIA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČO 26907909

Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta