Dnes
Teplota: 26.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 35. / 39. / schůze Rady města Náchoda konané 30. listopadu 2015


Výroční zprávy školských PO za školní rok 2014/2015

Usnesení č. 39/1093/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy; ZUŠ, Náchod, Tyršova 247; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 a ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 39/1094/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3534 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2745/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele č. 1165/3 a č. 2020/26 v katastrálním území Náchod v délce 7,82 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/bm + DPH
č. 3563 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2747/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení kNN uloženého pod povrchem pozemkové parcely města č. 462/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 81,61 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3665 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2744/2015 s panem Kamilem Bořkem, IČO 46524771, na pronájem části pozemkové parcely č. 276/1 o výměře 20 m2 v katastrálním území Jizbice, za účelem umístění zemědělské techniky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2015. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok, tj. 50,- Kč/m2/rok
č. 3667 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2740/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Smlouva se týká pronájmu část pozemkových parcel č. 506/1, č. 520/1, č. 521/1 a č. 527/28 vše v katastrálním území Běloves o celkové výměře 8108 m2. Pronajaté pozemkové parcely budou využívány pro provoz pily a skladování dřeva. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 139.446,-Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3669 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2742/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání vybraných pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Náchod, Lipí u Náchoda, Babí u Náchoda, Běloves, Bražec, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice u Náchoda, Malá Čermná, Malé Poříčí, Městská Kramolna, Pavlišov, Staré Město nad Metují a Trubějov. Dále vybraných pozemkových parcel vedených na listu vlastnictví č. 669 katastrální území Kramolna, listu vlastnictví č. 515 katastrální území Dolní Radechová, listu vlastnictví č. 3378 katastrální území Malá Čermná a listu vlastnictví č. 693 katastrální území Rtyně v Podkrkonoší o celkové výměře 5445618 m2, tj. 544,5618 ha. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 192.511,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Lesy města Náchoda spol. s r.o., budou hradit pachtovné v dohodnuté výši formou dodání řeziva a provedením prací pro město Náchod. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025 a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu
č. 3670 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2743/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání pozemkových parcel č. 123/1, č. 123/2, č. 126/1, č. 126/2, č. 126/3, č. 127, č. 255/1, č. 255/2, č. 379 a č. 380, všechny v katastrálním území Bražec o celkové výměře 29 ha, které jsou ve spoluvlastnictví města Náchoda - 2/3 plochy pozemků a obce Přibyslav - 1/3 plochy pozemků. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025 a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu". Pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 8.498,-Kč + 60% z tržeb + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Usnesení č. 39/1095/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3643 - bezúplatné nabytí podílu parcely

Usnesení č. 39/1096/15 - rada města s c h v a l u j e č. 15182 - ukončení Nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. Čechova v č.p. 628 v Náchodě dohodou k 30.11.2015 a vyhlášení výběrového řízení na pronájem tohoto bytu

Usnesení č. 39/1097/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15183 - s vyhlášením výběrového řízení na pronájem volného nájemního bytu č. 9 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15184 - se zapsáním sídla Náchodského komunitního centra, o.s., IČO 22692525 u Krajského soudu na adrese Kladská 445, 547 01 Náchod od 01.01.2016 a bere na vědomí změnu statusu Náchodského komunitního centra, o.s., IČO 22692525 z o.s. na z.s. od 01.01.2016

Usnesení č. 39/1098/15 - rada města r e v o k u j e
č. 15185 - usnesení 37/1053/15 v bodě jednání č. 15180 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2746/2015 na pronájem nebytového prostoru kanceláře v Náchodě, Českoskalická č.p. 105, který je součástí stavební parcely č.11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou Jany Nývltové, Komenského 276, Náchod, IČO62716352 s platností od 01.12.2015 a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2746/2015 na pronájem nebytového prostoru kanceláře v Náchodě, Českoskalická č.p. 105, který je součástí stavební parcely č.11/2 v Náchodě - Starém Městě s firmou Jany Nývltové, Komenského 276, Náchod, IČO 62716352 s platností od 01.12.2015 dle přiložené návrhu

Usnesení č. 39/1099/15 - rada města r u š í
č. 3678 - své usnesení z 18.11.2015 č. 37/1055/15 (schválit č. 3678 - záměr nabytí pozemku) a doporučuje Zastupitelstvu města schválit nabytí pozemkové parcely bez stavby č. 191/50, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 689 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda z vlastnictví České republiky, Východočeských energetických závodů, státní podnik v likvidaci, Hradec Králové do vlastnictví města Náchoda za cenu 102.520,- Kč s tím, že město Náchod bude poplatníkem daně z nabytí nemovitostí

Směrnice RM č. 1/2015, řízení příspěvkových organizací

Usnesení č. 39/1100/15 - rada města s c h v a l u j e směrnici rady města č. 1/2015, řízení příspěvkových organizací

Změny osob u roční inventarizace

Usnesení č. 39/1101/15 - rada města s c h v a l u j e navržené osoby pro provedení inventarizace za rok 2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/136/2015

Usnesení č. 39/1102/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/136/2015 ve výši Kč 10 800,- pro Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje, o.s.

Žádosti o čerpání investičního fondu

Usnesení č. 39/1103/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání investičního fondu ve výši Kč 11 525,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na opravu masového strojku, který je součástí robotu ve školní jídelně

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 15 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních výdajů a na vyrovnání rozpočtu

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 85 900,- a převod této částky do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na pořízení mobilního interaktivního zařízení Magic Box, určeného pro výuku nejmenších dětí v mateřských a základních školách. Zároveň RM schvaluje čerpání investičního fondu ve výši Kč 85 900,- na nákup Magic Boxu

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 71 145,- a převod této částky do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení interaktivní tabule. Zároveň RM schvaluje čerpání investičního fondu ve výši Kč 71 145,- na pořízení interaktivní tabule

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 139 793,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení 5 ks počítačů s příslušenstvím do pracovny speciálního pedagoga a 2 ks notebooků k zabezpečení výuky žáků

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 39/1104/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Žádost o dotaci na zpřístupnění kulturního, literárního a společenského odkazu díla Josefa Škvoreckého a nakladatelství 68 Publishers Usnesení č. 39/1105/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Zápis z TV komise

Usnesení č. 39/1106/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 11. 11. 2015

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla Dr. Josefa Čížka

Usnesení č. 39/1107/15 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 5000 Kč + DPH za účelem konání semináře s názvem "Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov na krajské úrovni" a konání "Valné hromady MAS v Královéhradeckém kraji" pořádané MAS Stolové hory, z. s. zastoupenou Mgr. Jiřím Škopem - předsedou dne 10. 12. 2015 za uvedených podmínek

Schválení Příkazní smlouvy s Centrem evropského projektování k projektu "Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených"

Usnesení č. 39/1108/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Příkazní smlouvy na komplexní zpracování žádosti a zajištění administrace projektu ""Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených" s Centrem evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

Rozpočtová opatření od 7.9.2015

Usnesení č. 39/1109/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 208 a č. 211 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 39/1110/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 25.11.2015 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 39/1111/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 25.11.2015 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Smlouva č. 15257956 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická

Usnesení č. 39/1112/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 15257956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, zastoupeného Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP v projektu Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická, CZ.1.02/6.5.00/15.29655

Žádost o udělení licence na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na provozování licence MHD v Náchodě

Usnesení č. 39/1113/15 - rada města s o u h l a s í s udělením licence pro dopravce CDS s.r.o. Náchod na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na provozování MHD v Náchodě na linku č. 645121 Pavlišov - autobus. st. - Běloves - Branka - Bražec - autobus. st. - Pavlišov

Žádost o úpravu rozpočtu a navýšení limitu na mzdy u MŠ Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 39/1114/15 - rada města s c h v a l u j e - úpravu rozpočtu ve výši 40,2 tis. Kč pro PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
- úpravu mzdového limitu pro rok 2015 na celkovou výši 85 tis. Kč

DPS HARMONIE - uzavření a prodloužení nájemní smlouvy

Usnesení č. 39/1115/15 - rada města s o u h l a s í - s uzavřením nájemní smlouvy paní Magdalenu Kudelášovou, trvale bytem Náchod, Müllerova 261, - byt č. 41, Harmonie I.
- s prodloužením nájemní smlouvy p. Miloše a Jiřího Blehových, byt č. 21 v DPS Harmonie 1819 do 31.12.2016

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Komenského 301

Usnesení č. 39/1116/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 v hodnotě 4 000,- Kč

Informace o výsledku soudního sporu ve věci rolby pro úpravu ledu na Zimním stadionu Náchod

Usnesení č. 39/1117/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu a smírném výsledku soudního sporu mezi Sportovními zařízeními města Náchoda a firmou ICE-TECH s.r.o. Běleč nad Orlicí

Kontrolní výbor města Náchoda - zprávy z provedených kontrol

Usnesení č. 39/1118/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít zprávy z kontrolní činnosti KV ZM na vědomí

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2016

Usnesení č. 39/1119/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit kontrolnímu výboru ZM plán kontrolní činnosti na rok 2016 dle návrhu

Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě - smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 39/1120/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o "právu provést stavbu" s Národním památkovým ústavem na akci "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě"

Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě, schválení dodatku č.1. SOD

Usnesení č. 39/1121/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č.1 SOD IRM/364/2015 " Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě" se společností WORLD INVEST v.o.s, Obecní 23, Otvice 431 11, za konečnou cenu díla 8.484.934,61 Kč bez DPH

Schválení víceprací na díle "Opravy komunikací Dobrošov"

Usnesení č. 39/1122/15 - rada města s c h v a l u j e vícepráce ve výši 80 000,- Kč bez DPH pro opravy komunikací Dobrošov provedených společností EUROVIA CS a.s.

Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 425 o schválení darovací smlouvy

Usnesení č. 39/1123/15 - rada města s c h v a l u j e Základní škole, Náchod, Komenského 425, Darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 5 054,- Kč

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/24/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis

Usnesení č. 39/1124/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/24/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis dle návrhu Žádost NNO Dokořán - Archa o finanční podporu služby Usnesení č. 39/1125/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši Kč 30 000,- pro neziskovou organizaci Dokořán z.s., Komenského 577, Náchod

Žádost SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení záměru projektových žádostí pro rok 2016

Usnesení č. 39/1126/15 - rada města s c h v a l u j e záměr projektových žádostí PO SVČ, Náchod, Zámecká 243 pro rok 2016 dle návrhu

Žádost o schválení přijetí finančního daru SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 39/1127/15 - rada města s c h v a l u je přijetí finančních darů od Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 v celkové výši 15 000,- Kč

Konečná cena Velké encyklopedie osobností Náchoda

Usnesení č. 39/1128/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 37/1073/15 ze dne 18. 11. 2015 týkající se prodejní ceny publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda" a s c h v a l u j e konečnou prodejní cenu publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda" na 605 Kč / ks vč. DPH a vč. připočtení 10% rabatu pro prodejce

Návrh na odměny ředitelům PO II. pol. 2015

Usnesení č. 39/1129/15 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za II. pololetí 2015 ředitelům PO dle návrhu

Dopis ředitelky ÚZSVM

Usnesení č. 39/1130/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis ze dne 9. 11. 2015

V Náchodě 1. prosince 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta