Dnes
Teplota: 26.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 1. / 42. / schůze Rady města Náchoda konané 11. ledna 2016


Žádost o dotaci na zpřístupnění kulturního, literárního a společenského odkazu díla Josefa Škvoreckého a nakladatelství 68 Publishers

Usnesení č. 42/1190/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dotaci pro Společnost Josefa Škvoreckého zastoupenou Mgr. Václavem Krištofem - předsedou na zpřístupnění kulturního, literárního a společenského odkazu díla Josefa Škvoreckého a nakladatelství 68 Publishers ve výši 100 000 Kč

Usnesení č. 42/1191/16 - rada města p o v ě ř u j e
- odbor správy majetku a financování zahrnutím výše uvedené částky do rozpočtu města na rok 2016, kapitola "16"
- odbor KSCR vypracováním společného memoranda mezi městem Náchod a Společností Josefa Škvoreckého a jeho zveřejněním na webových stránkách města
- starostu města p. Jana Birke jednáním s ministrem vnitra o zpětném navrácení pozůstalosti Josefa Škvoreckého ze Státního okresního archivu v Náchodě do majetku Společnosti Josefa Škvoreckého

Výroční zprávy školských PO za školní rok 2014/2015

Usnesení č. 42/1192/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 a ZŠ, Náchod, 1. Máje 365

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 42/1193/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 2652 - výpověď nájemní smlouvy č. SM/849/2007, uzavřené dne 7.3.2007 se společností TOGAZ GDS s.r.o., IČ 27542530. Smlouva bude ukončena podle čl. IV. odst. 3. uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31.3.2016
č. 3027 - informaci o stavu prodeje čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelou č. 254 k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou 1.700.000,- Kč do vlastnictví pana Oleksandra Milchevyche z Hronova
č. 2153 - předloženou zprávu

Usnesení č. 42/1194/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3522 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene SMF/2762/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení je umístěno v pozemkové parcele města č. 305/19 v katastrálním území Malé Poříčí v Broumovské ulici v Náchodě v délce 3,04 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.000,- Kč + DPH

č. 3561 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2760/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 444/2 v katastrálním území Babí u Náchoda v ulici Dlouhé v délce 7,9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.000,- Kč + DPH

č. 3571 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2761/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 1984/1 v katastrálním území Náchod v ulici Slunečná v délce 12 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3680 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2764/2015 se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno se týká zřízení nové splaškové kanalizační přípojky uložené pod povrchem pozemkové parcely města č. 1142/4 v katastrálním území Náchod v ulici Raisova v celkové délce 86,44 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 17.288,- Kč + DPH

č. 3681 - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2177 v katastrálním území Náchod pro umístění devíti montovaných garáží

č. 3682 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2755/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení v pozemkových parcelách města č. 50/1, č. 73/5, č. 106/15, č. 168/2, č. 445/7 a č. 450 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 61 m. Břemeno se zřizuje za cenu 500,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

č. 3683 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. SMF/2763/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1987/1 v katastrálním území Náchod ve Vodárenské ulici. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 1987/1 má být cca 33 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3688 - se záměrem přenechat Policii ČR do bezplatného užívání zařízení PC sestavy a čtyři monitory VGA v rámci projektu "Propojení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) s obvodním oddělením Policie ČR"

č. 3689 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2758/2015 s MŠ Vítkova, IČO 70996458. Smlouvou se předává MŠ do bezplatného užívání klimatizační zařízení DAIKIN v hodnotě 47.953,60 Kč. Zařízení je umístěno v budově mateřské školy, ul. Vítkova čp. 304. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.1.2016

č. 3689 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2756/2015 se Základní školou Komenského, IČO 70154279. Smlouvou se předává ZŠ do bezplatného užívání telefonní přístroj (komunikátor) v hodnotě 11.548,- Kč, kamerový systém v hodnotě 37.594,- Kč a domácí videotelefon v hodnotě 32.715,- Kč. Zařízení je umístěno v budově školy č. 425. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.1.2016

č. 3689 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2757/2015 se ZŠ Plhov, IČO 70154287. Smlouvou se předává ZŠ do bezplatného užívání klimatizační zařízení DAIKIN v hodnotě 52.849,20 Kč. Zařízení je umístěno v budově školy, ul. Příkopy čp. 1186. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.1.2016

č. 3691 - se zřízením sídla Českého svazu včelařů, o.s. okresní organizace Náchod, IČO 00434736, v budově čp. 243 v Zámecké ulici v Náchodě, v prostorách přenechaných do bezplatného užívání příspěvkové organizaci Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243, IČO 71236830

Usnesení č. 42/1195/16 - rada města r u š í č. 3670 - usnesení č. 39/1094/15 ze dne 30.11.2015 v části týkající se akce 3670 a s o u h l a s í
s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2743/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání pozemkových parcel č. 123/1, č. 123/2, č. 126/1, č. 126/2, č. 126/3, č. 127, č. 255/1, č. 255/2, č. 379 a č. 380, všechny v katastrálním území Bražec o celkové výměře 29,2951 ha, které jsou ve spoluvlastnictví města Náchoda - 2/3 plochy pozemků a obce Přibyslav - 1/3 plochy pozemků. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025 a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu". Celkové roční pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 12.747,- Kč + 90% čistého zisku + DPH. Pevná složka pachtovného může být každoročně upravována o inflaci stanovenou ČSÚ. Pachtovné ve výši 2/3 připadne městu Náchod a pachtovné ve výši 1/3 připadne obci Přibyslav.

Usnesení č. 42/1196/16 - rada města r u š í č. 3687 - usnesení č. 41/1137/15 ze dne 15.12.2015 v části týkající se akce 3687 a s o u h l a s í
s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2754/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Město Náchod a pan Roman Grametbauer a MUDr. Eva Grametbauerová přenechávají společnosti Lesy města Náchod spol. s r.o., do užívání vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 579 katastrální území Stárkov o výměře 801012 m2 a vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 262 katastrální území Metujka o výměře 335849 m2. Celková propachtovaná plocha pozemků je 1136861 m2, tj. 113,6861 ha. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2025, a to v návaznosti na platnost "Lesního hospodářského plánu". Pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 8.000,-Kč/rok + 90% čistého zisku + DPH s každoročním navýšením pevné složky pachtu o inflaci stanovenou ČSÚ. Pachtovné ve výši 7/8 připadne městu Náchod a pachtovné ve výši 1/8 připadne Romanu Grametbauerovi a MUDr. Evě Grametbauerové

Usnesení č. 42/1197/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit : č. 2126 - prodej podílů, č. 2516 - prodej, č. 3611 - návrh, č. 3675 - prodej pozemku, č. 3684 - prodej pozemku, vydat kladné stanovisko k převodu podílu o velikosti 1/12 pozemkové parcely č. 1564/2 a podílu o velikosti 1/12 pozemkové parcely č. 1564/3 v katastrálním území a obci Velké Poříčí do vlastnictví městyse Velké Poříčí

Usnesení č. 42/1198/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3610 - záměr na získání pozemků pro přístup na sportoviště SK Jizbice a schvaluje pokračování v jednání s tím, že budou osloveni další vlastníci a spoluvlastníci pozemků dotčených
č. 3672 - pokračování v jednání o prodeji nebytové jednotky č. 1497/501 za cenu 150.000,-Kč
č. 3690 - zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 4199 v katastrálním území Náchod
- vypsání výběrového řízení s vyvolávací cenou 1.100.000,- Kč formou obálkové metody na prodej bytové jednotky č. 1674/24 spolu s podílem o velikosti 6775/364320 na společných částech bytového domu čp. 1673, čp. 1674 a s podílem o velikosti 6775/364320 na stavební parcele č. 2614 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 42/1199/16 - rada města r e v o k u j e č. 16001 - usnesení 41/1140/15, bod jednání č. 15195 ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Martinou Čepelkovou od 01.01.2016 do 31.03.2016

Usnesení č. 42/1200/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16002 - informaci o uvolnění bytu č. 24 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.12.2015
č. 16008 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě a s o u h l a s í s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 4 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 42/1201/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16003 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s pí. Annou Studenou na období 01.02.2016 - 30.04.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00

č. 16004 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 391 ul. Běloveská v Náchodě a schvaluje nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení

č. 16005 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 1 v č.p. 628 ul. Čechova v Náchodě a schvaluje nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení

č. 16006 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 9 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě a schvaluje nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení

č. 16009 - ukončení Nájemní smlouvy SMF/2139/2012 na pronájem nebytového prostoru č. 318 v Náchodě, Rybářská č.p. 1819 dohodou k 31.01.2016
č. 16010 - záměr pronájmu nebytového prostoru č. 318 v ulici Rybářská č.p. 1819 v Náchodě p. Stanislavu Felcmanovi a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru č. 318 v ulici Rybářská č.p. 1819 v Náchodě

Usnesení č. 42/1202/16 - rada města s o u h l a s í č. 16007 - s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 5 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku - s podnájmem bytu č. 268/7. Duhová ul.

Žádost o půjčku na předfinancování projektu MAP v ORP Náchod

Usnesení č. 42/1203/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/2777/2016 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - SMF/16/2016

Usnesení č. 42/1204/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/16/2016

Výběrová řízení v roce 2015

Usnesení č. 42/1205/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Přehled vymožených dluhů za rok 2015 - městská exekutorka

Usnesení č. 42/1206/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Oprava havarijního stavu sociálního zařízení v budově MÚ Němcové 2020 - WC ženy

Usnesení č. 42/1207/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na akci "Oprava havarijního stavu sociálního zařízení WC ženy v budově MÚ Němcové 2020" se společností ENTAZE, s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod

Zápisy z komisí

Usnesení č. 42/1208/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání komise výstavby a územního plánování ze dne 16.12.2015
- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 8.12.2015 a u k l á d á pozvat na jednání rady města Mgr. Bašteckou a p. Rudolfovou zodpovídá : R. Toušek

Stanovení místní úpravy provozu na MK - ul. Raisova bytový dům čp. 1554 - 1558

Usnesení č. 42/1209/16 - rada města n e s o u h l a s í s umístěním jiného dopravního značení

Stavba autoservisu v ul. Hřbitovní

Usnesení č. 42/1210/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Plnění rozpočtu za prosinec 2015

Usnesení č. 42/1211/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 14.12.2015 do konce roku 2015

Usnesení č. 42/1212/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 234 až č. 260 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nabídka Sberbank

Usnesení č. 42/1213/16 - rada města u k l á d á odboru SMF rozšířit nabídku Sberbank mezi zaměstnance MěÚ

Revolvingový úvěr na období 2016/2017

Usnesení č. 42/1214/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru r.č. 99010409754 s limitem Kč 60 000 000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,30 % p.a. s KB a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 na období od 11.3.2016 do 11.3.2017.

Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2015 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 42/1215/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2015 u PO města a příjemců dotací

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2016 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 42/1216/16 - rada města s c h v a l u j e plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2016 u PO města a u příjemců dotací


Umístění svislého dopravního značení - ul. Nerudova

Usnesení č. 42/1217/16 - rada města d o p o r u č u j e nad stávající značku umístit značku B29 zákaz stání

Program prevence kriminality pro rok 2016

Usnesení č. 42/1218/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu prevence kriminality pro rok 2016"

Žádost o úpravu odpisového plánu pro MŠ Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 42/1219/16 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2015 PO MŠ Náchod, Vítkova 304 na celkovou výši 19 176,- Kč

Návrh na odměnu k životnímu výročí

Usnesení č. 42/1220/16 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměny k životnímu výročí ředitelce MŠ Náchod, Vančurova 1345, Bc. Lence Klempárové dle návrhu

Žádost ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 42/1221/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI

Bavorka, Běloves - povolení vjezdu

Usnesení č. 42/1222/16 - rada města s o u h l a s í s udělením výjimky pro uvedená vozidla a řidiče z důvodu zásobování občerstvení Bavorka

Souhlas se záborem - stání mobilní kanceláře - Internet2

Usnesení č. 42/1223/16 - rada města s o u h l a s í se žádostí Internet2 s.r.o. o zábor uvedených prostorů v daných termínech za podmínky úhrady poplatku za zábor dle platné vyhlášky o poplatcích

Smlouva o dodávce vody a odpadních vod

Usnesení č. 42/1224/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvu č. SML-2004-100-013281 včetně přílohy

Akce "Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" - předložení žádosti o podporu

Usnesení č. 42/1225/16 - rada města s o u h l a s í
- s předložením žádosti o dotaci na akci "Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa" do programu EFEKT 2016 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
- s vystavením objednávky společnosti Institut pro rozvoj měst a obcí, Dubečská 67, 100 00 Praha 10, IČ 01496018 na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a odborné pomoci při zpracování žádosti o dotaci za cenu 63 500 Kč

Dodatek smlouvy k mikroprojektu Propagace Evropského města Náchod - Kudowa Zdrój - změna účtu

Usnesení č. 42/1226/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k uzavřenému dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 č. CZ.3.22/3.3.02/14.04278

Užití znaku města k projektu Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě

Usnesení č. 42/1227/16 - rada města s o u h l a s í, v rámci předmětu plnění příkazní smlouvy č. IRM/398/2015 a č. IRM/399/2015, s bezúplatným použitím znaku Města Náchoda v elektronické nebo písemné podobě za účelem marketingové podpory firmy CEP, a.s. a pro přípravu referenčních materiálů pro výběrová řízení, kterých se CEP, a.s. účastní

Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra - podání žádosti o dotaci do programu 133510

Usnesení č. 42/1228/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu 133 510 MŠMT pro rok 2016 na projekt Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě

KHK - Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, předložení žádostí o dotaci

Usnesení č. 42/1229/16 - rada města s o u h l a s í
s předložením žádostí o dotaci do programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 16KPG02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na akce "Restaurování a obnova nátěrů vitrážových oken budovy radnice č.p. 40, Náchod", "Oprava krovu a výměna střešní krytiny budovy radnice č.p. 40, Náchod", "Obnova interiéru budovy Bartoňovy vily č.p. 243, Náchod", "Obnova oken knihovny č.p. 105, Náchod" a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedených akcí ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů

Rozpočtová opatření od 1.1.2016

Usnesení č. 42/1230/16 - rada města s c h v a l u j e - 2. variantu východiska roku 2016 pro zapracování do rozpočtových opatření od 1.1.2016.
- rozpočtová opatření č. 1 až č. 4 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Povolení jednotlivých stánkařů - rok 2016

Usnesení č. 42/1231/16 - rada města s o u h l a s í s prodejem stánkařů pod body 1 až 10 na Masarykově náměstí do 31. 3. 2016

Kácení dřevin pro stavbu "Malé lázně - Běloves

Usnesení č. 42/1232/16 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda, Zateplení MŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 42/1233/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5, investiční priorita 1, specifický cíl 5.1 na projekty "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" a "Zateplení MŠ Komenského v Náchodě"

Usnesení č. 42/1234/16 - rada města s o u h l a s í
s externím zpracováním žádosti o podporu projektu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" do Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5, investiční priorita 1, specifický cíl 5.1 společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210 za nabídkovou cenu 47 190,00 Kč vč. DPH (39 000,00 Kč bez DPH) a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Usnesení č. 42/1235/16 - rada města s o u h l a s í

s externím zpracováním žádosti o podporu projektu "Zateplení MŠ Komenského v Náchodě" do Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5, investiční priorita 1, specifický cíl 5.1 společností GRANTIS Consulting, s. r. o., Bieblova 38/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 03477177 za nabídkovou cenu 37 000,00 Kč a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Spolupráce na přípravě česko-polského projektu

Usnesení č. 42/1236/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt Aktivní senior v polsko-českém příhraničí spolu s partnery Świdnica (hlavní projektový partner), Trutnov, Folklorním souborem Barunka, o.s. z České Skalice, Kłodzko a Kędzierzyn-Koźle, který se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

Usnesení č. 42/1237/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Aktivní senior v polsko-českém příhraničí spolu s partnery Świdnica (hlavní projektový partner), Trutnov, Folklorním souborem Barunka, o.s. z České Skalice, Kłodzko a Kędzierzyn-Koźle, který se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

V Náchodě 12. ledna 2016Miroslav B r á t
radní
Jan B i r k e
starosta