Dnes
Teplota: 29.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 1. / 5. / schůze rady města Náchoda
konané dne 12. ledna 2015


Výroční zprávy mateřských škol

Usnesení č. 5/129/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; MŠ, Náchod, Vítkova 304 a MŠ, Náchod, Havlíčkova

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 5/130/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2493 - s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. SM/557/2005 uzavřené s MUDr. Hanou Kalibánovou, IČ 48652270, MUDr. Richardem Erbenem, IČ 48651931 a MUDr. Pavlem Koubkem, IČ 48652199. Dodatkem č. 4 dochází ke změně na straně nájemce. Místo MUDr. Richarda Erbena nastupuje společnost Sono Erben s.r.o., IČ 03486702, zastoupena jednatelem MUDr. Richardem Erbenem. Dodatek se uzavírá s účinností od 1.2.2015

č. 2514 - s odkazem na "Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene" s přenecháním místnosti č. 33, č. 34, č. 35 a č. 40 v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě do bezplatného užívání ČR - Okresnímu soudu a to od 1.1.2015. ČR - Okresní soud bude hradit provozní náklady

č. 3355 - s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2357/2013 uzavřené mezi Městem Náchodem a společností AGRO CS a.s. jako spoluvlastníci pozemků a společností MEGA PLUS s.r.o., IČ 64793281, jako nájemcem. Dodatkem se prodlužuje platnost nájemní smlouvy do 30.9.2032. Nájemné ve výši 172.932,- Kč + DPH/rok bude každoročně zvyšováno o inflaci vyhlášenou ČSÚ za předcházející rok

č. 3437 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/2366/2013 uzavřené s paní Kateřinou Obdržálkovou, bytem v Náchodě, ul. Příkopy, čp. 1106, a to odstoupením od smlouvy podle článku VI. odst. 2.b) nájemní smlouvy č. SMF/2366/2013. Odstoupení se považuje za doručené dnem uložení zásilky na poště v případě nevyzvednutí doporučené zásilky zaslané na adresu účastníka uvedenou v této smlouvě

č. 3510 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2587/2014 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČ 60109866, na užívání pozemkové parcely č. 268/1, č. 268/7, č. 268/8, č. 268/9, č. 268/10, č. 268/11, č. 269, č. 271, č. 357/1 a č. 370 v katastrálním území Bražec o celkové výměře 51841 m2. Pozemky se přenechávají do užívání za účelem odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.2.2015 do 31.12.2015. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 518,- Kč + DPH

č. 3553 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2591/2014 s Klubem vojenské historie, IČ 48621676. Smlouvou se přenechává žadateli do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 2067/74 o výměře 1 m2 v katastrálním území Náchod. Přenechaná část pozemku bude využita za účelem umístění vývěsní skříňky - informační tabule týkající se pevnostního skanzenu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2015

č. 3556 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2581/2014 se spolkem Klub Montace Náchod, IČ 69837473. Smlouvou se přenechává žadateli do bezplatného užívání pozemková parcela č. 833/16 a stavební parcela č. 4023, na které je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního (bunkr), vše v katastrálním území Náchod. Nemovitosti budou využívány pro klubovou činnost spolku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2015

č. 3558 - se záměrem uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Smlouva se týká pronájmu plynovodního vedení s příslušenstvím v délce 306,7 m a dvou přípojek v délce 14 m, vše v katastrálním území Náchod

č. 3559 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2580/2014 s panem Josefem Zárubou. Smlouvou se přenechává do užívání panu Zárubovi část pozemkové parcely č. 274, díl č. 3 a díl č. 17 o výměře 532 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Propachtovaný pozemek bude pan Záruba využívat pro zřízení zahrádky a umístění drobných staveb. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 3.050,- Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2015

č. 3563 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2589/2014 se společností ČEZ-Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedením NN bude zasažena pozemková parcela města č. 462/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v délce cca 82 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu ve výši 100,- Kč/bm + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3564 - s uzavřením smlouvu o výpůjčce č. SMF/2579/2014 s paní Hanou Koblížkovou ul. Zahradní 202, 54701 Náchod, na bezplatné užívání nebytových prostorů v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě o výměře 58,3 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2015. Vypůjčitel bude hradit provozní náklady

č. 3569 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2588/2014 se Správou silnic KHK, IČ 70947996, na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 540/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Vypůjčená část pozemku bude využita pro realizaci stavby vedené pod názvem akce "Ocelové schodiště na autobusovou zastávku, Lipí". Po dokončení stavby a geometrickém zaměření město požádá Správou silnic KHK o převod pozemků do vlastnictví

č. 3570 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2590/2014 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno na pozemkové parcele č. 429, č. 462/5 a č. 471 v katastrálním území Staré Město nad Metují a pozemkové parcele č. 1223, č. 1929 a č. 2036/2 v katastrálním území Náchod v délce cca 479 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/bm + DPH

č. 3571 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedením bude umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 1984/1 v k.ú. Náchod v ulici Slunečná v délce cca 12 m za cenu 100,- Kč/bm + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3574 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno na pozemkové parcele č. 953/23, č. 953/24, č. 2001, č. 2088/4, č. 2088/5 a č. 2088/6 v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 610 m

č. 2993 - se zrušením věcného břemene zřízeného na pozemkové parcele č. 338/1 a č. 338/3 v k.ú. Náchod, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti CZECH RADAR a.s., IČ 27164900 a ukládá odboru SMF jednat se společností CZECH RADAR a.s., o zrušení věcného břemene

Usnesení č. 5/131/15 - rada města n e s o u h l a s í č. 3064-I. a 3064-II. - se snížením platby za užívání střech budov ZŠ Plhov - smlouva č. SMF/1623/2010 a ZŠ T.G.M - smlouva č. SMF/1624/2010 obě uzavřené se společností LEADERMARK a.s., IČ 25299981, a žádost Ing. Mikšovského se zamítá

Usnesení č. 5/132/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 3577 - žádost pana Štěpa na pronájem restaurace Na koupališti v Náchodě
č. 3568 - informaci o stanovisku společnosti NOVO Náchod s.r.o. a schvaluje zadání provedení geometrických plánů na oddělení příslušných částí pozemku Královéhradeckého kraje pod stavbami chodníků v ulici Jugoslávská v úseku od křižovatky s ulicí Pražská po odbočku k Sněžce Náchod a na druhé straně k ulici Za Přádelnou a pověřuje vedení města dalším jednáním
č. 15009 - Sdělení České pojišťovny, a.s. z 05.01.2015 o výsledku uzavření pojistné události 5051987
č. 15013 - výsledek zhodnocení nebytového prostoru č. 100 v č.p. 656 ulice Němcová v Náchodě Ing. Miroslavem Rádlem na základě znaleckého posudku č. 480/1048/2014 a s o u h l a s í
- se snížením zhodnocení o dvě odpočitatelné položky
- s konečnou částkou zhodnocení nebytového prostoru č.p. 656 ve výši Kč 86.396,00

Usnesení č. 5/133/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2900 - schválit uznání vlastnictví, č. 3009 - schválit prodej st. p.

Usnesení č. 5/134/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění prodeje podílu o velikosti 475/34801, podílu o velikosti 801/34801, podílu o velikosti 462/34801, podílu o velikosti 784/34801 ke stavebním parcelám č. 420, č. 421, č. 422, č. 423 katastrální území Staré Město nad Metují, podílu o velikosti 906/49621 a podílu o velikosti 906/49621 ke stavební parcele č. 3036 katastrální území Náchod
č. 3027 - vypsání výběrového řízení formou obálkové metody na prodej čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelu č. 254 k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou
č. 3536 - uzavření Smluv o právu provést stavbu mezi městem Náchodem, ČR - Ředitelství silnic a dálnic, ČR Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje a Správou silnic Královéhradeckého kraje
Usnesení č. 5/135/15 - rada města o d r o č u j e č. 3573, 1856

Usnesení č. 5/136/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15001 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2015 do 31.03.2015
č. 15002 - s uzavřením Dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s Vladimírou Botošovou na dobu od 01.02.2015 do 30.04.2015
č. 15003 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 10 s panem Milanem Babkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.02.2015 do 30.04.2015
č. 15004 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2015 do 31.03.2015
č. 15005 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č.p. 505/2 v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 5/137/15 - rada města z a m í t á č. 15006 - žádost o snížení nájemného bytu č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě z důvodu přítomnosti vlhkosti

Usnesení č. 5/138/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15007 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 15 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě a případnou další nabídku bytu č. 15 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě za stejných podmínek, jako byly stanoveny ve výběrovém řízení
č. 15008 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Miroslavem Machem
č. 15011 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání SMF/2546/2014 dle návrhu
č. 15012 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2592/2015 na pronájem nebytového prostoru v Náchodě, Masarykovo náměstí č.p. 1 - holičství, kadeřnictví - s firmou Moniky Svobodové, Krapkova 1145, Náchod, IČ 63187078 s platností od 01.02.2015

Usnesení č. 5/139/15 - rada města u k l á d á č. 15010 - odboru SMF zpracovat znalecké posudky na všechny nemovitosti dle návrhu

Investiční program 2014 a jeho plnění

Usnesení č. 5/140/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Výběrová řízení v roce 2014

Usnesení č. 5/141/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost o finanční příspěvek na akci 14. ročník propagační cyklojízdy Cyklo Glacensis 2015

Usnesení č. 5/142/15 - rada města z a m í t á žádost Regionu Orlicko-Třebovsko o finanční příspěvek na rok 2015

Městské informační centrum

Usnesení č. 5/143/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 15.12.2015

Usnesení č. 5/144/15 - rada města s c h v a l u j e RO 250 až RO 270 a jejich realizaci, RM předkládá a dává na vědomí ZM rozpočtová opatření projednané v RM 12.1.2015 dle návrhu

Rozpočtová opatření od 01.01.2015

Usnesení č. 5/145/15 - rada města s c h v a l u j e RO 1 až RO 8 a jejich realizaci, RM předkládá a dává na vědomí ZM rozpočtová opatření projednané v RM 12.1.2015 dle návrhu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/3/2015

Usnesení č. 5/146/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/3/2015, který se týká zvýšení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, v souladu s nařízením vlády z 8.12.2014 pod č.j. 1447/14, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Revolvingový úvěr v roce 2015

Usnesení č. 5/147/15 - rada města u k l á d á odboru SMF jednat s KB a.s. o otevření revolvingového úvěru na rok 2015 v objemu 40 mil. Kč

p. Kafková - opěrná zeď - dodatečné povolení

Usnesení č. 5/148/15 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 117/3256/13 z 3.9.2013 (důvodem je změna vyjádření Policie ČR DI v Náchodě) a bude souhlasit s dodatečným povolením stavby opěrné zdi v ul. Belgická na dobu dočasnou 5-ti let za podmínky, že p. Kafková přenechá část svého pozemku p.p.č. 668/33 a dohodne závazné přenechání části pozemku p.p.č. 668/22 souseda (vše v k.ú. Náchod) na vybudování výhybny Městu Náchod

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - SMF/9/2015 a SMF/17/2015

Usnesení č. 5/149/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2015
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda
- podpora de minimis č. SMF/17/2015

Český červený kříž - žádost o příspěvek na činnost na rok 2015

Usnesení č. 5/150/15 - rada města s o u h l a s í s daným postupem a ukládá odboru SMF informovat OS ČCK Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod o zařazení jejich žádosti do souboru projektů v rámci Prevenci kriminality pro rok 2015

Machatý Milan - vypořádání dědictví

Usnesení č. 5/151/15 - rada města o d m í t á nepatrný movitý majetek po zemřelém Milanu Machatém až na Kč 37,- na vkladní knížce a u k l á d á odboru SMF podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o proplacení nákladů pohřbu

Nákup nádob na TKO

Usnesení č. 5/152/15 - rada města s o u h l a s í s nákupem nádob na TKO 110/120 l

Pracovní cesta do partnerského města Halberstadt

Usnesení č. 5/153/15 - rada města s c h v a l u j e služební cestu do partnerského města Halberstadt ve dnech 13.1.2015 a 14.1.2015 z důvodu jednání o budoucí spolupráci. Jména zástupců za Město Náchod: Jan Birke, Ing. Tomáš Šubert, Ing. Jana Horáková a Tomáš Kavan

Ustanovení komise pro otevírání obálek a ustanovení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na dodávku IT komponentů k projektu "Konsolidace IT a nové služby TC Náchod"

Usnesení č. 5/154/15 - rada města s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a složení hodnotící komise pro výběrové řízení k projektu "Konsolidace IT a nové služby TC města Náchod", číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09375

Posouzení petice za omezení provozu klubu LAGUNA

Usnesení č. 5/155/15 - rada města u k l á d á
- veliteli městské policie v rámci personálních možností městské policie zintenzivnit hlídkovou činnost v okolí klubu LAGUNA, zvláště v pátek a v sobotu v nočních hodinách
- starostovi jednat s Policií ČR o intenzivní spolupráci při zajišťování veřejného pořádku v okolí klubu LAGUNA
- tajemnici písemně odpovědět zástupci petičního výboru na petici za omezení provozu klubu LAGUNA, Jugoslávská 33, s tím, že v odpovědi uvede stanovisko města k obsahu petice a způsob jejího vyřízení

Rozpočtové úpravy v textu

Usnesení č. 5/156/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9 s platností od 1.1.2015

Zvonička

Usnesení č. 5/157/15 - rada města s o u h l a s í s vynaložením přijatého nájemného za pronájem pozemkové parcely č. 245/3, č. 246/2, č. 247/1 a stavební parcela č. 417 vše v k.ú. Pec pod Sněžkou v letech 2015-2018 na nutné opravy do chaty Zvonička v ročním úhrnu 170.000,- Kč a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10 s platností od 1.1.2015

"Rekonstrukce chodníků ul. Polská, k.ú. Náchod a k.ú. Běloves" - Dodatek č. 2 SOD

Usnesení č. 5/158/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/329/14 na akci: Rekonstrukce chodníků ul. Polská, k.ú. Náchod a k.ú. Běloves. " z důvodu změny ceny díla

Návrh členů Školských rad při základních školách

Usnesení č. 5/159/15 - rada města j m e n u j e členy Školských rad dle návrhu

MŠ Myslbekova

Usnesení č. 5/160/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 11 s platností od 1.1.2015

Žádost o partnerství Města Náchod na plesu Police Symphony Orchestra

Usnesení č. 5/161/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na plesu pořádaném Police Symphony Orchestra s názvem "Smíme prosit?" za navrhovaných podmínek

Smlouvy na zprostředkování prodeje vstupenek a cenin v MIC

Usnesení č. 5/162/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smluv na zajištění prodeje vstupenek v dodaném systému od poskytovatele v MIC Náchod od 1. 2. 2015 :
- SAVAGE COMPANY s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod, IČ: 27525937, DIČ: CZ27525937, zastoupenou Danielem Šafrem, jednatelem společnosti

- TICKET ART PRAHA, s.r.o., Politických vězňů 9, 110 00 Praha1, IČ: 26467666, DIČ: CZ26467666, zastoupenou Renatou Štupákovou, jednatelkou

- IRSnet CZ, s. r. o., Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 26732122, DIČ: CZ26732122, zastoupenou Lucií Bočánkovou, jednatelkou a Martinem Lokajem, jednatelem
- BERÁNEK Náchod a. s., Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod, IČ 64829472, CZ 64829472, zastoupenou Ing. A. Cabicarem, předsedou představenstva a M. Noskem, členem představenstva

Usnesení č. 5/163/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy s Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983, zastoupenou Ing. Lenkou Bourovou, obchod. manažerkou RETO - vedoucí týmu na prodej cenin v MIC Náchod

Schválení žádosti o dotaci na Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 5/164/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, číslo Programu 15KPG01 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na úhradu honoráře pro účinkující, pronájem prostorů Státního zámku Náchod, pronájem pódia, osvětlení a ozvučení akce a na propagaci akce

Smlouva o provizním prodeji vstupenek v MIC

Usnesení č. 5/165/15 - rada města s o u h l a s í a svěřuje uzavírání smluv o provizním prodeji vstupenek tajemnici městského úřadu a vedoucímu odboru kultury, sportu a CR

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku propagačních předmětů v rámci projektu Propagace Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój

Usnesení č. 5/166/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k výzvě Propagace Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój, která je realizována v rámci projektu Propagace Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój, číslo CZ.3.22/3.3.02/14.04278, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis a s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek ve výše uvedené výzvě a rozhoduje o přidělení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči na Pořadí č. 1 a tímto s ním schvaluje uzavření kupní smlouvy.
Pořadí č. 1: Miloš Kaválek, Šrámkova 820, Hronov, IČ 12344648, nabídková cena 269 891,00 Kč vč. DPH
Pořadí č. 2: Tiskárna LD.PRINT, spol. s r. o., Kubelíkova 1224, Praha 3, IČ 26004615, nabídková cena 280 720,00 Kč vč. DPH
Pořadí č. 3: EPEX, s. r. o., Kafkova 346/14, Praha 6-Dejvice, IČ 49354353, nabídková cena 351 021,00 Kč vč. DPH

Dohoda o narovnání mezi městem Náchod a Amulet logistic a.s.

Usnesení č. 5/167/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dotace - ochrana životního prostředí

Usnesení č. 5/168/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 12 s platností od 1.1.2015

Plnění rozpočtu za prosinec 2014

Usnesení č. 5/169/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Pracoviště výběru poplatků za komunální odpad a poplatků odborů 19-správního a 21-doprava

Usnesení č. 5/170/15 - rada města s o u h l a s í s účinností od 12.1.2015 s vytvořením 1 funkčního místa pracovníka pro poskytování informací a pokladní pro odbor SMF a s t a n o v u j e
podle § 102 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 158, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Předložení žádostí o dotaci z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 5/171/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 115KPG02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na akce "Oprava krovu a výměna střešní krytiny radnice čp. 40, Náchod", "Obnova fasády, oken a dveří budovy čp. 243, Zámecká ul. Náchod - Bartoňova vila - 2.etapa", Oprava ohradní zdi Bartoňovy vily č.p. 243, v MPZ Náchod 3. část", Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 - obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2.etapa"

Žádost o snížení mzdového limitu pro rok 2014

Usnesení č. 5/172/15 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2014 příspěvkových organizací v celkové výši 204 568,- Kč dle návrhu a zároveň schvaluje ponechání uspořené částky v rozpočtu PO Kino Vesmír a Sportovní zařízení Města Náchoda na pokrytí nákladů na provoz organizace

Výměna bytu v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE, prodloužení nájemní smlouvy

Usnesení č. 5/173/15 - rada města s c h v a l u j e výměnu bytu č. 314 - Harmonie II. za volný byt č. 317 - Harmonie II pro p. Stanislava Felcmana a s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy bratrů Miloše a Jiřího Blehových, bytem Harmonie 1819 do 31.12.2015

Standardy kvality sociální-právní ochrany dětí

Usnesení č. 5/174/15 - rada města s c h v a l u j e Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro odbor SVŠ - oddělení sociálně-právní ochrany a prevence MěÚ Náchod od 1.1.2015

Žádost o dotaci MV - prázdninový pobyt pro děti s výchovnými problémy

Usnesení č. 5/175/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci na rok 2015 na Prázdninový pobyt dětí s výchovnými problémy a spoluúčastí města ve výši 35 tis. Kč a doporučuje ZM ke schválení

Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchod

Usnesení č. 5/176/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odvolat z Kulturní a sportovní nadace města Náchoda:
- ze správní rady : Mgr. Drahomíru Benešovou, Jana Birke, Renatu Lepšovou, Ing. Marii Čejchanovou
- z dozorčí rady : Ludmilu Šmídovou a MUDr. Miroslava Škodu


Usnesení č. 5/177/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města jmenovat do Kulturní a sportovní nadace města Náchoda:
- do správní rady : Ing. Tomáše Šuberta, Bc. Tomáše Magnuska,
Romana Touška, Sabinu Matoulkovou, MUDr. Editu Novákovou
- do dozorčí rady : Marka Dvorského, Ing. Marii Čejchanovou,

Komise rady města, změny v orgánech společností zřízených městem

Usnesení č. 5/178/15 - rada města s c h v a l u j e složení komisí rady takto :
komise pro obřady a slavnosti
předseda - Petrová Zdenka,
členové : Adlerová Jiřina, Ing. Bělobrádková Ladislava, Čermáková Ludmila, Jeništa Josef, Machová Hana, Ing. Pitašová Věra, Prokešová Eva, Sobolová Marta, Štěpánová Věra, Havlíčková Magda, Kubíčková Bronislava, Jan Tomeš, RNDr. Ivana Šimurdová, Karel Maněna, Iveta Ročková

komise pro záměry města
předseda - Ing. Karel Maršík
členové : Marek Dvorský, Ing. Jan Čtvrtečka, Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Jan Říha, Alice Horová, Ing. Žák Vladimír, Libor Fiedler, Jiří Elich

dopravní komise
předseda - Jiří Maršík
členové : Kamil Bořek, Ivan Chocholouš, Ivo Scharfer, Ing. Jaroslav Rohulán, Tomáš Bohm, Matyáš Koubek, Jan Balcar, Pavel Sokolář

komise výstavby a územního plánování
předseda - Ing. Jan Čtvrtečka členové : Martin Tesař, Ing. Petr Luciak, Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Ing. Pavel Korda, Mgr. Jan Ježek, Libor Šustr, René Ing. Hubka, Ing. Pavel Janeček

komise životního prostředí a čistoty města
předseda - Ing. Iva Cvetanova
členové : Kamil Bořek, Karel Šolín, Jaroslav Jung, Jan Mojžíš, Ing. Pavel Korda, Libor Šustr, Hana Jarešová, Pavel Pařízek, Stanislav Zemánek

kulturní komise
předseda - Bc. Tomáš Magnusek
členové : Mgr. Věra Vlčková, Milena Vítková, Bc. Michal Klemm,
Zuzana Kůrková, Štěpán Macura, Jiří Rykr, Judita Koubková,
Oldřich Manych

tělovýchovná komise
předseda - Bc. Michal Brát
členové : Petr Jirásek, Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Josef
Merta, Hana Kopecká, Lukáš Habr, Miloslava Linhartová, Mgr.
Miroslav Jindra, Zdeněk Philipp, Petr Štěpán

komise sociální a prevence kriminality
předseda - Mgr. Denisa Pokorná
členové : Pavel Sokolář, Marie Šimonová, Jan Mojžíš, Josef Matyáš, Ladislav Bohadlo, Helena Brahová, Rudolf Samko,

komise lázeňská
předseda - |MUDr. Jan Falta
členové : Ivana Tomková, Pavel Punar, Lenka Hronovská, MUDr. Jiří Sedláček, Jiří Hora, Daniela Krynková, Ing. Iva Cvetanova, František Rázl ml.

školská komise
předseda - Mgr. Denisa Pokorná
členové : Mgr. Jana Komárková, Ing. Pavla Maršíková, RNDr. Věra Svatošová, Zuzana Kůrková, Petra Dočkalová, Mgr. Jakub Dvořák, Robert Patzelt, Radka Lokvencová

komise cestovního ruchu
předseda - Milan Nosek
členové : Michal Semerák, Simona Prouzová, Jan Linhart, Zdeněk Balcar, Pavel Sedláček, Daniela Krynková, František Vopěnka

letopisecká a místopisná komise předseda - RNDr. Ivana Šimurdová
členové : Petr Břenda, Mgr. Věra Vlčková, Judita Koubková, Martin Lukeš, Martin Tesař

Usnesení č. 5/179/15 - rada města s c h v a l u j e složení stálé komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce

1. člen - Ing. Tomáš Šubert, autoriz. ing. náhradník 1. člena - Jindřich Řezníček, autoriz.technik
2. člen - Ing. Jiří Kočnar, autoriz. ing. náhradník 2. člena - Jiří Fabián, autoriz.stavitel
3. člen - Ivana Kozáková náhradník 3. člena - Mgr. Karel Petránek
4. člen - Michal Kudrnáč náhradník 4. člena - Ing. Iva Cvetanova
5. člen - Ivan Chocholouš náhradník 5. člena - Ing. Pavla Maršíková

Usnesení č. 5/180/15 - rada města v působnosti valné hromady, volí tyto členy dozorčích rad :
Technické služby Náchod, s.r.o. - Ing. Iva Cvetanova, Bc. Michal Brát, Ing. Pavla Maršíková
Správa budov Náchod, s.r.o. - Milan Samek, Ing. Pavla Maršíková, Ladislava Škodová
Lesy města Náchoda, spol. s r. o. - Ladislav Helta, Miroslav Brát, Ing. Karel Maršík

Usnesení č. 5/181/15 - rada města o d v o l á v á členy správní a dozorčí rady Městské knihovny o.p. s. : Mgr. Věru Vlčkovou, Mgr. Drahomíru Benešovou, Jindru Nývltovou, Ing. Marii Čejchanovou, MVDr. Josefa Bělobrádka, Dagmar Rudolfovou

Usnesení č. 5/182/15 - rada města j m e n u j e - do správní rady Městské knihovny o.p.s. : Juditu Koubkovou, Bc. Tomáše Magnuska, MUDr. Editu Novákovou
- do dozorčí rady Městské knihovny o.p. s. : MVDr. Josefa Řeháka, Ondřeje Kubu a Ing. Marii Čejchanovou

Usnesení č. 5/183/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
delegovat v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích zástupce města Náchoda na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a. s. Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat o :
- odvolání představenstva a dozorčí rady
- do představenstva zvolit : Ing. Iva Cvetanovu, Bc. Tomáše Magnuska, Jana Birke
- do dozorčí rady zvolit : Milana Noska, MUDr. Ladislava Tichého, Ing. Josefa Šimona

Nákup sněhové frézy pro Městský hřbitov Náchod

Usnesení č. 5/184/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 13 s účinností od 1.1.2015

V Náchodě 13. ledna 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta