Dnes
Teplota: 11.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 14. / 55. / schůze Rady města Náchoda
konané dne 2. května 2016ÚZSVM

Usnesení č. 55/1635/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis generální ředitelky ÚZSVM ze dne 18. 4. 2016

Usnesení č. 55/1636/16 - rada města d o p o r u č u j e problematiku převodu budovy projednat v RM 30.5.2016 za účasti členů ZM a dále na jednání ZM 20.6.2016

Usnesení č. 55/1637/16 - rada města u k l á d á
- odboru SMF zpracovat analýzu investic a provozních nákladů na budovu čp. 1303 s výhledem do 10 let
- starostovi města, aby předložil zastupitelům dopis generální ředitelky ÚZSVM

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 55/1638/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3289 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2832/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 355/10 v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 9,5 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.290,- Kč + DPH
č. 3693 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2835/2016 se společností Protivítr-invest s.r.o., IČO 27477096, na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 2190/6, pozemkové parcely č. 2313 a části stavební parcely č. 403/6 všechny v katastrálním území Náchod o celkové výměře 4335 m2. Vypůjčené pozemky budou předány do správy společnosti Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, za účelem provozování placeného parkoviště. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 3.5.2016 a
s předloženým "Ceníkem", podle kterého bude společnost Technické služby Náchod s.r.o., vybírat poplatek za parkování vozidel
č. 3728 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2834/2016 se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno se týká zřízení nové splaškové kanalizace uložené pod povrchem pozemkové parcely města č. 191/5, č. 208/7, č. 246/2, č. 249/2, č. 435/15 a č. 441/1 v katastrálním území Babí u Náchoda v ul. Ke Smrčině v celkové délce 334 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 66.800,- Kč + DPH
č. 3730 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 535/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda v okrajové části obce. Délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 535/1 je 1,8 m
č. 3733 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Česká pošta, s.p., Praha, IČO 47114983, část pozemkové parcely č. 110/21 a č. 471 v katastrálním území Staré Město nad Metují a část pozemkové parcely č. 446/1, č. 624, č. 1134/9 a č. 2004/9 v katastrálním území Náchod pro umístění odkládacích (poštovních) schránek

Usnesení č. 55/1639/16 - rada města s o u h l a s í, aby odbor SMF svolal schůzku s uživateli pozemkové parcely č. 360/9 v katastrálním území Náchod v ulici Smiřických v Náchodě. Zúčastněným bude předložen návrh na odkoupení pozemkové parcely č. 360/9 v katastrálním území Náchod. V případě jejich nesouhlasu odbor SMF připraví a RM předloží podklady k uzavření nájemní a pachtovní smlouvy.

Usnesení č. 55/1640/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3306 - schválit návrh, č. 3427 - schválit návrh, č. 3710 - schválit - var. I., 1674/24 - schválit návrh

Usnesení č. 55/1641/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3734 - zveřejnění záměru na směnu části pozemkové parcely
č. 404/8 v katastrálním území Jizbice u Náchoda
č. 2586 - záměr nabytí ideální ? pozemkové parcely č. 645/1 katastrální území Běloves do vlastnictví města Náchoda


Usnesení č. 55/1642/16 - rada města s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č.269/31 ul.Duhová v Náchodě

Usnesení č. 55/1643/16 - rada města p o v ě ř u j e 3064-I. a 3064/-II. - starostu města zajištěním supervizního právního posudku a poté předložit na nejbližší jednání RM

Usnesení č. 55/1644/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16069 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní Liběnou Csókovou, platnost smlouvy od 01.05.2016 - 31.07.2016, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00
č. 16073 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 349, ul. Francouzská v Náchodě s Lenkou Horákovou od 01.06.2016 do 31.08.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00; Kč 15.000,00 bude uhrazeno při podpisu Smlouvy o nájmu bytu, Kč 5.000,00 bude hrazeno pravidelnými měsíčními splátkami od června 2016 ve výši Kč 1.000,00

Usnesení č. 55/1645/16 - rada města r e v o k u j e
č. 16070 - usnesení 54/1555/16 ve věci uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní Pavlínou Kuldovou
č. 16071 - usnesení 46/1305/16 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 41 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě s paní Alžbětou Horákovou
č. 16074 - usnesení 1/12/14 ve věci jmenování členů výběrové komise pro otevírání obálek výběrového řízení na obsazování bytů a nebytových prostor a j m e n u j e
členy komise pro otevírání obálek výběrového řízení na obsazování bytů a nebytových prostor: předsedkyně Ing. Pavla Maršíková, člen Ing. Ladislav Šimek, člen Karel Kudláč
Usnesení č. 55/1646/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16072 - na základě výjimky ze zásad pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 22 v č.p. 1106 v ulici Příkopy v Náchodě s Lucií Lamkovou; Smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu 01.07.2016 - 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00 - doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyjmutí bytu č. 22 v č.p. 1106 ul. Příkopy v Náchodě ze seznamu bytů určených k prodeji

Výzva k podání nabídky společných zadavatelů a smlouva o dílo - pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky : " III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" - II.

Usnesení č. 55/1647/16 - rada města s c h v a l u j e výzvu k podání nabídky společných zadavatelů pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky: " III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod", včetně všech dokumentů zaslaných Královéhradeckým krajem

,,Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě" - Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 55/1648/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci: ,, Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě"

Žádost o finanční příspěvek

Usnesení č. 55/1649/16 - rada města z a m í t á žádost Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s. o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2016 z rozpočtu města

Zápis z dopravní komise

Usnesení č. 55/1650/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise konané dne 13.4.2016

Usnesení č. 55/1651/16 - rada města u k l á d á odboru IRM svolat schůzku členů DK a vedení města s projektantem rekonstrukce ul. Českoskalická - Pražská - Běloveská zodpovídá : B. Voborník

Usnesení č. 55/1652/16 - rada města d o p o r u č u j e umožnit výjezd z kruhového objezdu ul. kp. Jaroše směrem ke Kladské ul. pro cyklisty

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 55/1653/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 49 až č. 56 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Uzavření smlouvy v Domě s pečovatelskou službou Harmonie a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 55/1654/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 19.04.2016

Usnesení č. 55/1655/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy
- s panem Josefem Klinkovským, bytem Náchod, Borská 293 - byt č. 41, Harmonie I.
- s panem Vladislavem Kurtakem, bytem Náchod, Francouzská 349 - byt č. 314, Harmonie II. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 15.05.2016, kauce na byt není stanovena

Regenerace zeleně parku u hotelu Hynek

Usnesení č. 55/1656/16 - rada města s c h v a l u j e vyčlenit finanční prostředky do rozpočtu města na projekt obnovy parčíku u hotelu Hynek

Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 55/1657/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené žádosti

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 55/1658/16 - rada města s c h v a l u j e realizaci systému regulace vytápění IRC v MŠ Havlíčkova 1848, Náchod firmou Petr Přibyl - Regom, Náchod dle předložené cenové nabídky

"Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská V Náchodě - 1. etapa" - Zadávací dokumentace, Odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 55/1659/16 - rada města s c h v a l u j e - zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo
- odůvodnění veřejné zakázky

Prevence kriminality 2016 - smlouvy

Usnesení č. 55/1660/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2016 až SMF/139/2016 a SMF/141/2016 a SMF/142/2016

DSO Kladská stezka

Usnesení č. 55/1661/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k příkazní smlouvě uzavírané mezi DSO Kladská stezka a Královéhradecká labská o.p.s.

Obnova interiéru - SVČ Déčko

Usnesení č. 55/1662/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na provedení obnovy interiéru domu č.p. 243 Zámecká ul. Náchod - SVČ Déčko panu Antonínu Plškovi, IČO 132 00 739, U zvoničky 258, Náchod - Babí

Oprava chodníku Na Václaváku k.ú. Běloves

Usnesení č. 55/1663/16 - rada města z a d á v á veřejnou zakázku "Oprava chodníku ul. Na Václaváku" a souhlasí s vystavením objednávky se společností Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 289 69 553

Stanovení výše úplaty v ZUŠ na školní rok 2016/2017

Usnesení č. 55/1664/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í stanovení výše úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2016/2017

Žádost o schválení zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 55/1665/16 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost vykonává příspěvková organizace s názvem Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186, ve výši 173 žáků s účinností od 1.6.2016 do rejstříku škol a školských zařízení

Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a ředitele/ku ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 55/1666/16 - rada města j m e n u j e členy konkursních komisí v konkursních řízeních na MŠ, Náchod, Alšova 952 a ZŠ, Náchod, Komenského 425 dle předloženého návrhu se změnou : předseda Miroslav Brát + za zřizovatele předsedkyně školské komise Mgr. Denisa Pokorná

Usnesení č. 55/1667/16 - rada města s c h v a l u j e

znění inzerátu konkursních řízení na MŠ, Náchod, Alšova 952 a ZŠ, Náchod, Komenského 425 a zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města a v Náchodském deníku

Prázdninový provoz náchodských MŠ 2016

Usnesení č. 55/1668/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2016

Žádost o poskytnutí investiční dotace ZŠ TGM Náchod

Usnesení č. 55/1669/16 - rada města s o u h l a s í s nákupem vozidla Dacia Dokker pro ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v hodnotě 241 490,- Kč

Provedení měření kvality ovzduší - ul. Pražská

Usnesení č. 55/1670/16 - rada města s c h v a l u j e návrh na provedení jednorázového měření kvality ovzduší spolu s provedením rozpočtového opatření

Revokace usnesení-oprava místní komunikace Babí u Náchoda Ke Smrčině-Kosná hora

Usnesení č. 55/1671/16 - rada města r u š í usnesení č.54/1624/16 a p o v ě ř u j e OIRM předložením návrhu nového řešení opravy komunikace

Dodatek č.2 k příkazní smlouvě IRM/397/2015

Usnesení č. 55/1672/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě IRM/397/2015 na administraci projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS s firmou RDA Rychnov nad Kněžnou, kterým se prodlužuje termín podání žádosti do 31.5.2016 v souladu s podmínkami programu INTERREG V-A.

Rozbor hospodaření za I.Q.2016

Usnesení č. 55/1673/16 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za I.Q.2016 bez výhrad

Stánkový prodej před radnicí - pan Rykr - prodej zahradnických přebytků

Usnesení č. 55/1674/16 - rada města s o u h l a s í s vydáním povolení pro pana Rykra na prodej zahradnických přebytků

Roudný Jaroslav - prodej ovoce a zeleniny

Usnesení č. 55/1675/16 - rada města s o u h l a s í s vydáním povolení na prodej ovoce a zeleniny na Kamenici před čp. 143 pro pana Jaroslava Roudného, bytem Hronov, Nádražní 178 do konce roku 2016

Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016

Usnesení č. 55/1676/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016

Žádost o dotaci na festival Na Ostrovech 2016

Usnesení č. 55/1677/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 20.000 Kč pro pana Pavla Malinu (IČO 60218053) na uspořádání 4. ročníku hudebního festivalu Na Ostrovech 2016 včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Prevence kriminality 2016 - smlouva

Usnesení č. 55/1678/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/140/2016 dle návrhu

Vypracování studie na zhotovení MKDS

Usnesení č. 55/1679/16 - rada města s o u h l a s í - s vytvořením pracovní skupiny, která navrhne podklady pro vypracování nezávislé studie pro vybudování nového MKDS, Složení skupiny - Bohuslav Voborník, Ing. Pavel Stryhal, Bc. Petr Valica, Ing. Jan Čtvrtečka
- s vypracováním nezávislé studie pro vybudování nového MKDS a následně s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele projektu nového MKDS

Nákup nové in - line plochy pro zimní stadion Náchod

Usnesení č. 55/1680/16 - rada města s c h v a l u j e nákup in - line plochy dle předloženého návrhu pro Zimní stadion Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15-3412-3504-5171 in - line plocha" ve výši 381 000,-- Kč včetně DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis -

č. SMF/145/2016 Usnesení č. 55/1681/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/145/2016 ve výši Kč 25 000,- pro Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje

Podání žádosti o dotaci

Usnesení č. 55/1682/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k projektu Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulici Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa

Výběrové řízení "Dodávka rolby na úpravu ledové plochy"

Usnesení č. 55/1683/16 - rada města s c h v a l u j e - změnu druhu zadávacího řízení veřejné zakázky "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: "DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" na otevřené nadlimitní řízení
- uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě číslo smlouvy Příkazce: IRM/418/2016, číslo smlouvy Příkazníka: 1629/I uzavřené se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996 na změnu předmětu smlouvy, změnu termínu plnění a změnu výše odměny

Pozvánka na festival města Bauska

Usnesení č. 55/1684/16 - rada města s c h v a l u j e rozšíření usnesení č. 52/1519/16 o řidiče

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta