Dnes
Teplota: 11.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 16. / 57. / schůze Rady města Náchoda konané dne 16. května 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 57/1687/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2987 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2840/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 2001 v katastrálním území Náchod v celkové délce 6 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 300,- Kč + DPH

č. 3394 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2843/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 1142/4 v katastrálním území Náchod v celkové délce 3,4 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.000,- Kč + DPH

č. 3475 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti ENEL spol. s r.o., IČO 25415158, část pozemkové parcely č. 1972/1 o výměře 4 m2 v katastrálním území Náchod pro umístění dvou reklamních laviček

č. 3712 - se zveřejněním záměru přenechat sportovnímu klubu FC Fialky Branka, IČO 68245963, do bezplatného užívání klubovnu evidenční číslo 1031 a přilehlou krytou terasu v ulici Na Výsluní v Náchodě, která je součásti pozemkové parcely č. 1897/2 v katastrálním území Náchod. Klubovna i krytá terasa budou využity jako zázemí pro sportovní činnost fotbalového oddílu

č. 3730 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2833/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 535/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda v celkové délce 1,8 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3738 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 1632/21 o výměře 30 m2 v katastrálním území Náchod, panu Martinu Krunčíkovi pro zřízení zahrádky a umístění skleníku

č. 3743 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Optický kabel bude uložen v pozemkové parcele č. 23/14 a č. 633/1 v katastrálním území Běloves. Optickým kabelem budou zasaženy pozemky města v délce cca 45 m
č. 3744 - se zveřejněním záměru na prodej pozemkové parcely č. 65/3 katastrální území Běloves
č. 3746 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves, společnosti VaK Náchod, a.s., IČO 48172928, pro umístění reklamního panelu na dobu od 1.9.2016 do 30.11.2016

Usnesení č. 57/1688/16 - rada města n e s o u h l a s í
č. 3721 - se zveřejněním záměru pronajmout Společenství vlastníků jednotek Němcové 655, IČO 27512011, část pozemkové parcely č. 2177 o rozměrech 3 x 7 m, tj. o výměře 21 m2 v katastrálním území Náchod u domu čp. 655 v ulici Němcové za účelem parkování vozidel a žádost SVJ zamítá. RM doporučuje obrátit se na orgán státní správy pro povolení 1 vozidla ZTP

č. 3727 - s pronájmem části pozemkové parcely č. 23/6 v katastrálním území Běloves o výměře 365 m2 pro zřízení zahrádky a žádost paní Boženy Tesařové zamítá u důvodu neuhrazeného dluhu z minulosti.

č. 3745 - s pronájmem části pozemkové parcely č. 1182/3 o výměře cca 8,5 m2 v katastrálním území Náchod, panu Myslíkovi, bytem v Náchodě v ulici Na Strži 805, pro zřízení zpevněné plochy za účelem parkování motorového vozidla a žádost pana Myslíka zamítá

č. 3666 - se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 833/2 katastrální území Náchod

Usnesení č. 57/1689/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3734 - směnu pozemku, č. 3692 - zamítnout nabytí stavby, č. 3583 - provedení výkupu, č. 3666 - zamítnout prodej, č. 3731 - zamítnout prodej, č. 3735 - zamítnout prodej, č. 3736 - zamítnout prodej, č. 3664 - prodej a nabytí

Usnesení č. 57/1690/16 - rada města s c h v a l u j e č. 2058 - zveřejnění záměru převodu pozemku č. 51 v katastrálním území Náchod - směnu za pozemky jiného vlastníka

Usnesení č. 57/1691/16 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 269/43, ul. Duhová

Usnesení č. 57/1692/16 - rada města s o u h l a s í č. 16075 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2016 do 31.08.2016
č. 16078 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 6 v č.p. 348 v ulici Francouzská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16080 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16083 - s připojením objektů Bartoňova ul. č.p. 275 až č.p. 277 k metropolitní síti za dodržení podmínek uvedených v žádosti firmou Internet2 s.r.o.
č. 16084 - s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na vánočních převěsech s uvedenými firmami na dobu 3 let do roku 2019 za schválenou cenu
Usnesení č. 57/1693/16 - rada města r e v o k u j e č. 16076 - usnesení 51/1428/16 ve věci uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Tomášem Markem
č. 16081 - usnesení 52/1529/16 ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 24 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě s p. Miroslavem Balcarem

Usnesení č. 57/1694/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16077 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 100, ul. Na Drážkách v Náchodě s Radkou Köhlerovou

Usnesení č. 57/1695/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16079 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 293, ul. Borská v Náchodě s Jiřím Andršem od 01.06.2016 do 31.08.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00; bude splácena pravidelnými měsíčními splátkami od června 2016 v minimální výši Kč 2.000,00
č. 16082 - vrácení nájmu ve výši Kč 3.955,00 ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru SMF/1583/10 nájemci pí. Janě Rotterové

Usnesení č. 57/1696/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3607

Zpracování plánu odpadového hospodářství města Náchoda

Usnesení č. 57/1697/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo - vypracování Plánu odpadového hospodářství města Náchoda

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 57/1698/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/146/2016 ve výši Kč 20 000,-

Schválení uzavření dodatku č.1 - změna termínu, ke smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ v rámci akce Most přes Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice

Usnesení č. 57/1699/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.ZS24128120048481 o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v rámci akce Most přes Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice s termínem plnění do 20.11.2016.

Valná hromada VAK a.s.- delegování zástupce města Náchoda

Usnesení č. 57/1700/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města deleguje na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s. místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Veřejná podpora - informace

Usnesení č. 57/1701/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o veřejné podpoře

Žádost o změnu formy podpory akce Podnikatel roku 2015 Náchodska

Usnesení č. 57/1702/16 - rada města r e v o k u j e svá usnesení č. 52/1518/16 a č. 55/1681/16 o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje ve výši 25 000 Kč a o schválení dotační smlouvy a s c h v a l u j e
změnu formy podpory akce Podnikatel roku 2015 Náchodska pořádané Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou panem Radkem Jakubským - předsedou rady oblasti Náchod ve výši 25 000 Kč na proplacení schválených a odůvodněných nákladů spojených s akcí včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura", položka "Podnikatel roku 2015 Náchodska"

Úrokové sazby z depozitních vkladů u bank

Usnesení č. 57/1703/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě"

Usnesení č. 57/1704/16 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky uchazeči SILVAGRO s.r.o., Zábrodí-Horní Rybníky 13, 549 41, Červený Kostelec, IČO 27476162 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: "Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě" za cenu 1.790.703,00 Kč včetně 21% DPH

Oprava komunikace Babí u Náchoda Ke Smrčině - Kosná hora

Usnesení č. 57/1705/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové na opravu místní komunikace z Kosné hory po ulici Ke Smrčině v k.ú. Babí u Náchoda

Pracovní skupina Programu regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod

Usnesení č. 57/1706/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í nové složení odborné pracovní skupiny Programu regenerace MPZ: Ing. Pavla Maršíková, PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Petra Machová, Mgr. Jan Tůma, Mgr. Jan Čížek, Ing. Andrea Lipovská, Jana Nývltová, Jaroslava Balcarová, Vratislav Husák, Bohuslav Voborník

Návrh na přijetí daru akademického sochaře Arnolda Bartůňka + návrh na umístění

Usnesení č. 57/1707/16 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru od akademického sochaře Arnolda Bartůňka - sochy Vítězslava s o u h l a s í
s umístěním sochy dle návrhu u k l á d á
odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vést další jednání s dotčenými stranami (akademickým sochařem Arnoldem Bartůňkem, NPÚ, Státním zámkem v Náchodě, TS) a s c h v a l u j e
zapracování částky ve výši cca 12 000 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření města Náchoda, kapitola 16

Brumlová - místní úprava provozu

Usnesení č. 57/1708/16 - rada města s o u h l a s í s umístěním DZ na pozemek č. 139/1 v k.ú. Náchod z důvodu zásobování a na náklady žadatelky

Přesun a instalace kamery z Prameníku Ida na skateparkové hřiště

Usnesení č. 57/1709/16 - rada města s o u h l a s í s přesunem a instalací kamery na skateparkové hřiště

New Visit s.r.o. - vyúčtování smluvní pokuty

Usnesení č. 57/1710/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace ke smluvní pokutě udělené firmě New Visit, s.r.o., Komenského 264, Hradec Králové 500 03, IČO 25268635 v souladu se smlouvou o dílo č. IRM/399/2014

Beránek Náchod a.s. - navýšení dotace

Usnesení č. 57/1711/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/1/2016

Plnění rozpočtu za duben 2016

Usnesení č. 57/1712/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Souhlas s umístěním výrobny elektřiny - lokalita SUN

Usnesení č. 57/1713/16 - rada města v y d á v á souhlas s umístěním výrobny elektřiny na městském pozemku par.č. 488, k.ú. Staré Město nad Metují pro RWE Energo s.r.o.,Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9 za podmínky zajištění vytápění Hopsáčku

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Usnesení č. 57/1714/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvu dle předloženého návrhu

Hrací automaty

Usnesení č. 57/1715/16 - rada města z a m í t á žádost společnosti CAMPA-NET a.s. o změnu vydané OZV č. 1/2013

Rozpočtová opatření od 02.05.2016

Usnesení č. 57/1716/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 61 až č. 72 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Závěrečný účet 2015

Usnesení č. 57/1717/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tyto návrhy na usnesení :
- Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad
- Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2015 včetně všech příloh

Oprava bazénových van Jiráskova koupaliště v Náchodě

Usnesení č. 57/1718/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na opravu bazénových van Jiráskova koupaliště v Náchodě, pro pana Petra Hepnara, Trubějov 49, 547 01 Kramolna

Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce

Usnesení č. 57/1719/16 - rada města o d v o l á v á z komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce náhradníka 1. člena Jindřicha Řezníčka na vlastní žádost a náhradníkem 1. člena j m e n u j e Ing. René Hubku

"Odvedení dešťových vod, gravitační kanalizací do řeky Metuje" - Smlouvy o právu provést stavbu

Usnesení č. 57/1720/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smluv o právu provést stavbu na akci "Odvedení dešťových vod gravitační kanalizací do řeky Metuje" s vlastníky pozemků dotčených stavbou

Finanční nabídka na zpracování logotypu města Náchoda

Usnesení č. 57/1721/16 - rada města s c h v a l u j e zpracování logotypu pro město Náchod za finanční částku ve výši 148 500 Kč panem Jaroslavem Hainzelem (IČO 62719211) včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Žádost o dotaci na fotbalový turnaj pořádaný FK Náchod

Usnesení č. 57/1722/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 20 000 Kč pro FK Náchod (IČO 48653586) zastoupeného panem Ing. Milanem Vikem na uspořádání fotbalového turnaje mládeže "O pohár starosty města Náchoda" včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Žádost o schválení zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 57/1723/16 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost vykonává příspěvková organizace s názvem Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 , ve výši 70 žáků s účinností od 1.6.2016 do rejstříku škol a školských zařízení

Uzavření smlouvy v Domě s pečovatelskou službou Harmonie a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 57/1724/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 04.05.2016

Usnesení č. 57/1725/16 - rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Annu Bittmannovou, bytem Náchod, Běloveská 763 - byt č. 34, Harmonie I a paní Marii Seidlovou, bytem Náchod, Pavlišov 3 - byt č. 53, Harmonie I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 01.06.2016, kauce na byt není stanovena

Plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie

Usnesení č. 57/1726/16 - rada města s t a n o v u j e plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 1.6.2016

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 57/1727/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu investic v celkové výši Kč 131 914,- pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s výměnou plastových mřížek velkého bazénu v krytém plaveckém bazénu a na úhradu nákladů spojených se zakrytím akumulačních nádrží ve strojovně krytého plaveckého bazénu
- čerpání fondu investic ve výši Kč 78 500,- pro příspěvkovou organizaci ZUŠ, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup workstationu-syntezátoru KORG Kronos 61, který bude využit pro výuku nového studijního oboru Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.

Darovací smlouva č. S/2015/00110, SMF/2842/2016 Usnesení č. 57/1728/16 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu č. S/2015/00110, SMF/2842/2016

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 57/1729/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 147 000,- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod. Z této částky bude převedeno Kč 107 000,- do investičního fondu organizace na pořízení myčky do školní kuchyně. Do rozpočtu organizace bude převedeno Kč 40 000,-. Finanční prostředky budou použity na nákup 4 ks notebooků do tříd pro administrativní a výukovou práci učitelů. - čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 28 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup a instalaci UniFiAP (posílení WIFI) ve třídách a v budově školy pro potřeby vzdělání v oblasti digitálních technologií a také pro práci pedagogických pracovníků

Nájemní smlouva s VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 57/1730/16 - rada města s c h v a l u j e nájemní smlouvu č. SMF/2848/2016 dle návrhu

Veřejná zakázka ZŠ BABÍ - Stavební úpravy

Usnesení č. 57/1731/16 - rada města v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v y l u č u j e
ze zadávacího řízení "ZŠ BABÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY" uchazeče č. 6 Broumstav společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO 42228433 pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.

Usnesení č. 57/1732/16 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "ZŠ BABÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 : Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 45274924, nabídková cena: 5.643.255,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2 : MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO 25968807, nabídková cena: 5.727.304,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3 : Vše pro stavby s.r.o. Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO 28969553, nabídková cena: 5.939.695,- Kč bez DPH
Pořadí č. 4 : MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČO 03659526, nabídková cena: 6.338.288,- Kč bez DPH
Pořadí č. 5 : Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO 46504303, nabídková cena: 6.342.340,- Kč bez DPH

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 57/1733/16 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 v hodnotě 2 990,- Kč

Záměr na provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních chodeb

Usnesení č. 57/1734/16 - rada města s c h v a l u j e provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních chodeb v historickém centru města na místech dle přiloženého plánku s tím, že žadatel zajistí všechna potřebná povolení spojená s provedením vrtů

Plavecký bazén,výměna druhého cirkulačního čerpadla

Usnesení č. 57/1735/16 - rada města s o u h l a s í s výměnou druhého cirkulačního čerpadla a objednáním u společnosti JAMA CZ s.r.o., Drachkov 68, 386 01 Strakonice

V Náchodě 17. května 2016

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta