Dnes
Teplota: 16.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 2. /6./ schůze rady města Náchoda konané dne 26. ledna 2015


Výroční zprávy příspěvkových organizací

Usnesení č. 6/185/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Myslbekova 4; ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121 a ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 6/186/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 1856 - schválit nabytí pozemku, č.2126 - schválit prodej pozemků, č. 3501 - ponechává rozhodnutí na ZM

Usnesení č. 6/187/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3330 - zveřejnění záměru převodu podílu o velikosti 19/20 k nově vzniklé stavební parcele č. 4217 - zastavěná plocha v k.ú. Náchod
č. 3572 - pokračování v jednání s Českou poštou, s.p. o úplatném převodu pozemku č. 2046/28-ostatní plocha v katastrálním území Náchod
č. 3579 - bezúplatné nabytí drobného hmotného majetku vybavení Informačního centra v hotelu Beránek v hodnotě 239 654,26 Kč a úplatné nabytí drobného hmotného majetku vybavení Informačního centra v hotelu Beránek v hodnotě 76 470,65 Kč
č. 3580 - zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1829/73 o velikosti 28,90 m2 v č.p. 1829 v ul. Kostelecká v Náchodě, spolu s podílem o velikosti 289/49057 na společných částech domu a s podílem o velikosti 289/49057 ke stavební parcele č. 3048-zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním zemí Náchod

Usnesení č. 6/188/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3325 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2598/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedením NN je uloženo v pozemkové parcele města č. 436/1 v katastrálním území Jizbice v délce 127,7 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 12.770,- Kč + DPH

č. 3480 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2600/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Břemeno se týká uložení nového kabelového vedení NN pod povrchem pozemkových parcel č. 158/2, č. 158/55 a č. 445/1 v k.ú. Staré Město nad Metují v celkové délce 344,16 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 34.416,- Kč + DPH

č. 3539 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2601/2015 s paní Janou Formanovou. Smlouvou se paní Formanové přenechává do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 342/1 v katastrálním území Malé Poříčí o výměře 60 m2. Přenechaná část pozemku bude využita pro zřízení parkoviště pro motorová vozidla. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2025 s tím, že v případě realizace obchvatu města na uvedené parcele bude výpůjčka zrušena

č. 3571 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2596/2014 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 1984/1 v k.ú. Náchod v ulici Slunečná v délce cca 12 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3574 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2597/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 953/23, č. 953/24, č. 2001, č. 2088/4, č. 2088/5 a č. 2088/6 v katastrálním území Náchod v délce cca 610 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/m + DPH

Usnesení č. 6/189/15 - rada města s c h v a l u j e upravenou Směrnici o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města a ke dni 31.1.2015 ruší usnesení č. 121/3338/13 ze dne 1.10.2013 v části týkající se Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města

Usnesení č. 6/190/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15014 - s uzavřením Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Miroslavem Samkem na období od 01.02.2015 do 30.04.2015
č. 15015 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č.p. 270/1 ul. Bílkova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15023 - s připojením objektů Duhová ul. č.p. 265 až č.p. 269 k metropolitní síti za dodržení podmínek uvedených v žádosti
č. 15024 - s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2014 ve výši 0,4% v souladu se zněním nájemních smluv

Usnesení č. 6/191/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 15016 - informaci o uvolnění bytu č. 101 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 31.01.2015

Usnesení č. 6/192/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15017 - čerpání jistiny bytu č. 15 v č.p. 294 Borská ul. v požadované výši a uzavření Dohody o postupném splácení dluhu na jistině s pí. Bohumilou Militkou
č. 15018 - čerpání jistiny bytu č. 4 v č.p. 270 Bílkova ul. v požadované výši a uzavření Dohody o postupném splácení dluhu na jistině s p. Ing. Petrem Ježkem
č. 15019 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Tetyanou Maščuchovou-Pánkovou
č. 15020 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Tomášem Veverkou
č. 15021 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Zuzanou Kumaritovou

č. 15022 - revokaci usnesení Rady města 1/11/15 ze schůze dne 24.11.2014 v bodě uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č.5 pro paní Pavlu Štěpánovou, kterým se prodlužoval nájemní vztah na dobu 01.11.2014 - 31.01.2015
- revokaci usnesení Rady města 1/11/15 ze schůze dne 24.11.2014 v bodě uzavření splátkového kalendáře na splácení dluhu na nájemném bytu č. 5 v č.p. 98 ul. Na Vyšehradě v Náchodě a trvá na usnesení 164/4460/14 ze schůze ze dne 14.10.2014 v bodě schválení výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 98 k 31.10.2014

Usnesení č. 6/193/15 - rada města r u š í
č. 2288 - usnesení č. 74/1714/09 ze 17.3.2009, kde schválila přípravu území pro výstavbu rodinných domků v ulici U vodojemu a ruší své usnesení č. 2/72/14 ze dne 8.12.2014 č. akce 2288 a u k l á d á zveřejnit záměr převodu části pozemku p.č. 1029/11 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 6/194/15 - rada města r e v o k u j e
č. 15013 - své usnesení č. 5/132/15 z 12.01.2015 a b e r e n a v ě d o m í
výsledek zhodnocení nebytového prostoru č. 100 v č.p. 656 ulice Němcová v Náchodě Ing. Miroslavem Rádlem na základě znaleckého posudku č. 480/1048/2014 a s o u h l a s í
- se snížením zhodnocení o dva elektrické zásobníkové akumulační ohřívače vody svislé 55 l - Dražice v celkové uváděné ceně v posudku Kč 21.604,00.
- s konečnou částkou zhodnocení nebytového prostoru č.p. 656 ve výši Kč 112.396,00

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 6/195/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda č. SMF/16/2015 a č. SMF/19/2015 a č. SMF/28/2015 až č. SMF/30/2015

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis

Usnesení č. 6/196/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/18/2015 a SMF/20/2015 až SMF/27/2015 a č. SMF/31/2015

Záměr - nákup techniky pro Technické služby Náchod s.r.o.

Usnesení č. 6/197/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit záměr nákupu malého automobilu a speciálního malého nákladního vozidla pro Technické služby Náchod s.r.o. a ukládá jednateli Technických služeb Náchod s.r.o. připravit podklady pro navýšení základního jmění společnosti v souladu s tímto materiálem

- schválit navýšení základního jmění společnosti Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 54701 Náchod, IČO 25270095 o 3.500.000,- Kč na realizaci uvedeného záměru

Usnesení č. 6/198/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 17, kterým jsou vytvářeny finanční prostředky z rezervy na krytí navýšení základního jmění u Technických služeb Náchod s.r.o. a doporučuje ZM vzít toto rozpočtové opatření na vědomí

Revolvingový úvěr na období 2015/2016

Usnesení č. 6/199/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru na výši 40 mil.Kč za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,30 % p.a. s KB a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 na období od podpisu smlouvy do 11.3.2016

Akční plán implementace finančního řízení města Náchod v období krize

Usnesení č. 6/200/15 - rada města s c h v a l u j e Akční plán implementace finančního řízení města Náchod v období krize

Rozpočtová opatření od 15.12.2014

Usnesení č. 6/201/15 - rada města s c h v a l u j e RO 271 až RO 281 a jejich realizaci, RM předkládá a dává na vědomí ZM rozpočtová opatření projednané v RM 26.1.2015 dle návrhu

Cenová nabídka na recyklaci stavebních sutí drcením

Usnesení č. 6/202/15 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec,s.r.o., Lhota 341, 549 41 Červený Kostelec, IČ:47473487 na recyklaci stavebních sutí drcením za nabídkovou cenu 88,-Kč/t bez DPH a schvaluje uzavření objednávky

Sportovní hřiště sídliště SUN - Provozní řád

Usnesení č. 6/203/15 - rada města s c h v a l u j e provozní řád veřejného sportoviště na sídlišti SUN

,,Lávka pro pěší přes řeku Metuji v Náchodě Bělovsi" - Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 6/204/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. na akci: Lávka pro pěší přes řeku Metuji v Náchodě Bělovsi"

Nakládání s BRO - kompostování

Usnesení č. 6/205/15 - rada města s o u h l a s í
- s předložením žádosti o dotaci do programu Nakládání s odpady a ochrana ovzduší, číslo programu 15ZPD03 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup 200 ks kompostérů v rámci projektu "Nakládání s BRO - kompostování"
- se spolufinancováním projektu "Nakládání s BRO - kompostování" ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací, tj. min. ve výši 30 % celkových uznatelných výdajů a dále souhlasí s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů projektu

Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2014 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 6/206/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2014 u PO města a příjemců dotací

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2015 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 6/207/15 - rada města s c h v a l u j e plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2015 u PO města a u příjemců dotací

Vavřinecká pouť 2015 - změna umístění

Usnesení č. 6/208/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Svěření působnosti Rady Města příslušnému odboru obecního úřadu

Usnesení č. 6/209/15 - rada města s v ě ř u j e podle § 102 odst.2 písm.k) zákona č.128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru Obecní živnostenský úřad Náchod ukládání pokut v samostatné působnosti obce, a to ukládání pokut podle § 58 odst.4 zákona č.128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů v případech porušení Nařízení Města Náchoda, vydaného na základě zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Průkazy energetické náročnosti budov města Náchoda

Usnesení č. 6/210/15 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF provést poptávkové řízení na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov na budovy v majetku města v souladu s platnou legislativou

Organizační řád k 1. 2. 2015

Usnesení č. 6/211/15 - rada města s c h v a l u j e Organizační řád s účinností od 1. 2. 2015

Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchod - II.

Usnesení č. 6/212/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odvolat jednoho člena ze stávající správní rady z Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a to Libora Fiedlera

Omalovánky "Poznej město Náchod"

Usnesení č. 6/213/15 - rada města z a m í t á předložený návrh

Žádost o dotaci pro Náchodskou divadelní scénu

Usnesení č. 6/214/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Schválení žádosti o dotaci na navigační systém k sídlu TIC a pořízení výpočetní techniky pro službu Internet pro veřejnost v TIC

Usnesení č. 6/215/15 - rada města s o u h l a s í
- s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 15CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem včetně rozpočtového opatření, na vybudování navigačního systému k sídlu TIC a dále pak na pořízení výpočetní a kancelářské techniky pro službu Internet pro veřejnost v rámci TIC
- s umístěním označení TIC dle návrhu

Dětské hřiště Běloveská ulice

Usnesení č. 6/216/15 - rada města s c h v a l u j e záměr a cenovou nabídku firmy B plus P spol. s r. o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015 za nabídkovou cenu 98 772,- Kč vč. DPH a uzavření objednávky na Dětské hřiště Běloveská ulice

Nákup nové hasičské cisterny CAS 20 pro JSDH Náchod

Usnesení č. 6/217/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora hasičské techniky pro obce s JPO, číslo programu 15RRD01 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup hasičského vozidla CAS 20 v rámci projektu "Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod"

Modernizace stadionu Hamra - podání žádosti o dotaci

Usnesení č. 6/218/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci do Programu 133 510 MŠMT s názvem Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou (IČ 64826996) na administraci výběrového řízení

Odpis inventarizačního rozdílu - Správa budov Náchod, s.r.o.

Usnesení č. 6/219/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města na návrh škodní a likvidační komise ze dne 22.1.2015 odpis inventarizačního rozdílu v částce nad 20 000,- Kč dle návrhu

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 6/220/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 22.1.2015 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 6/221/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 22.1.2015 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Vytvoření funkčního místa, stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených do úřadu

Usnesení č. 6/222/15 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.2.2015 vytvoření 1 funkčního místa odborného pracovníka přestupků odboru správního Městského úřadu Náchod a stanovuje, s účinností od 1.2.2015, podle ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 159, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Rozpočtová opatření od 01.01.2015

Usnesení č. 6/223/15 - rada města s c h v a l u j e RO 14 až RO 20 a jejich realizaci, RM předkládá a dává na vědomí ZM rozpočtová opatření projednané v RM 26.1.2015 dle návrhu

Záměr implementace ekonomicky výhodnějšího a moderního systému osvětlení - změna technologie

Usnesení č. 6/224/15 - rada města s c h v a l u j e záměr implementace ekonomicky výhodnějšího a moderního systému osvětlení

Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě" - dodatek č.1 SOD

Usnesení č. 6/225/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/310/2014 na realizaci veřejné zakázky "Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě" realizované v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.20731 Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě, reg.c. IS SFZP 14181866 řešícího změnu sídla zhotovitele

Refundace mzdy

Usnesení č. 6/226/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 18 od 1.1.2015

Odstoupení od kupní smlouvy

Usnesení č. 6/227/15 - rada města s c h v a l u j e odstoupení od smlouvy, uzavřené mezi městem Náchod a Strojírnou Potůček, s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ 15053920 a požadovat vrácení kupní ceny

Usnesení č. 6/228/15 - rada města p o v ě ř u j e vedení města, aby ve spolupráci s právní kanceláří JUDr. Svobody zajistilo potřebné právní kroky

Pojištění

Usnesení č. 6/229/15 - rada města s c h v a l u j e
- Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 899-1861-14, tj. pojištění majetku města
- Aktualizaci pojistné smlouvy č. 40762089-10 ke dni 5.1.2015 včetně podsmluv

"Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"- odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 6/230/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit odůvodnění veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště"

Usnesení č. 6/231/15 - rada města s o u h l a s í s externí administrací veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" v projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" realizovaného v rámci "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Česká Skalice, IČ 26640767 za nabídkovou cenu 39 000,00 Kč bez DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Změny v komisích

Usnesení č. 6/232/15 - rada města o d v o l á v á - Juditu Koubkovou z kulturní komise - Helenu Brahovou z komise sociální a prevence kriminality a j m e n u j e - Juditu Koubkovou členkou komise sociální a prevence kriminality - Helenu Brahovou členkou kulturní komise

V Náchodě 27. ledna 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta