Dnes
Teplota: 13.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 22. / 63. / schůze Rady města Náchoda konané dne 11. července 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 63/1897/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3564 - se zveřejněním záměru přenechat spolku AMAG z.s., IČO 03831400, do bezplatného užívání nebytové prostory v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě. Jedná se o místnost č. 224 o výměře 12,1 m2 a místnost č. 225 o výměře 12,1 m2. Prostory budou užívány k rozšíření spolkové činnosti v oblasti tvorby grafiky a dalších uměleckých technik a zároveň pro uskladnění výtvarných materiálů
č. 3076 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2849/2016 s paní Pavlínou Kosařovou, ul. Růžová 1964, Náchod. Smlouva se týká stavby "Náchod-Jizbice, splašková kanalizace II. etapa", při které bude zasažena pozemková parcela č. 78/1 v katastrálním území Jizbice, v délce cca 20 m, která je ve vlastnictví paní Pavlíny Kosařové. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
č. 3076 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2851/2016 s panem Jaroslavem Rýdlem Dis., Jizbice 45. Smlouva se týká stavby "Náchod-Jizbice, splašková kanalizace II. etapa", při které bude zasažena pozemková parcela č. 445/1, č. 361/1, č. 446/3, č. 447/3 a č. 445/2 v katastrálním území Jizbice, v délce cca 151 m, které jsou ve vlastnictví pana Jaroslava Rýdla. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
č. 3470 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2478/2014 uzavřené se společností Česká pošta, s.p., Praha, IČO 47114983. Smlouva bude ukončena dohodou podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy k 31.7.2016
č. 3751 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2872/2016 s paní Irenou Maškovou, Hostivařská 33/149, Praha. Smlouvou se přenechává paní Maškové do užívání část pozemkové parcely č. 913/8 o výměře 78 m2 v katastrálním území Náchod pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 390,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2016
č. 3752 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2873/2016 s Františkem Šimkem, IČO 44500114. Smlouvou se přenechává panu Šimkovi do užívání pozemková parcela č. 1151 v katastrálním území Pavlišov o výměře 4974 m2. Propachtovaný pozemek bude pan Šimek užívat pro zemědělské hospodaření. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 189,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2016
č. 3756 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2874/2016 s panem Tomášem Bednářem. Smlouvou se přenechává panu Bednářovi do užívání část pozemkové parcely č. 586/3 v katastrálním území Běloves o výměře 23 m2 pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 115,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2016
č. 3758 - s uzavřením Dohody č. SMF/2862/2016 mezi městem Náchodem a společností PRIMÁTOR a.s., jako oprávnění z věcného břemene a Václavem a Janou Hanušovými, jako povinnými z věcného břemene. Dohodou č. SMF/2862/2016 se ruší věcné břemeno z roku 1900 vztahující se k pozemkové parcele
č. 393/3, která je ve vlastnictví Václava a Jany Hanušových. Břemeno spočívá ve služebnosti vedení vodovodu k potřebě pivovaru a města Náchoda podle smlouvy trhové ze dne 10.4.1900, usnesení soudu číslo deníku 523/1900. Manželé Hanušovi uhradí veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene
č. 3759 - s uzavřením Dohody č. SMF/2863/2016 mezi městem Náchodem a společností PRIMÁTOR a.s., jako oprávnění z věcného břemene a Marií Procházkovou, jako povinnou z věcného břemene. Dohodou č. SMF/2863/2016 se ruší věcné břemeno z roku 1900 vztahující se k pozemkové parcele č. 393/4, která je ve vlastnictví Marie Procházkové. Břemeno spočívá ve služebnosti vedení vodovodu k potřebě pivovaru a města Náchoda podle smlouvy trhové ze dne 10.4.1900, usnesení soudu číslo deníku 523/1900. Paní Procházková uhradí veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene
č. 3761 - s uzavřením smlouvy o připojení kamerového bodu k energetickému zdroji a úhradě nákladů s tím spojených č. SMF/2876/2016 se spolkem Junák-český skaut, středisko Náchod, z.s., IČO 48622095. Úhrada za připojení byla stanovena dohodou ve výši 4.000,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2016. Vzhledem k tomu, že kamerový bod je připojen k energetickému zdroji od 1.6.2016 bude za období měsíce červen a červenec 2016 spolku Junák doplacena náhrada ve výši 667,- Kč

Usnesení č. 63/1898/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3076 - předloženou informaci a u k l á d á odboru SMF jednat s manžely Umlaufovými o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 68 v katastrálním území Jizbice u Náchoda za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč

Usnesení č. 63/1899/16 - rada města r u š í č. 3697 - usnesení č. 43/1239/16 ze dne 26.1.2016 v části týkající se akce 3697 a s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o zajištění dodávky služeb a energií a o spoluúčasti při úhradě jejich nákladů č. SMF/2875/2016 se společností VISUS, spol. s r.o., IČO 48154229. Na základě této smlouvy se společnost VISUS bude podílet poměrnou částí na úhradě nákladů za užívání společných prostorů v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2016

Usnesení č. 63/1900/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3672 - prodej za 70 tis. Kč zamítnout, trvat na prodeji za znalecký posudek, č. 3707 - směnu pozemku, č. 3744 - prodej,

Usnesení č. 63/1901/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 3763 - zařazení provedení asfaltové komunikace do plánu komunikací a neschvaluje zahájení jednání s vlastníky pozemkové parcely č. 418/4 katastrální území Jizbice u Náchoda o možnosti a podmínkách převodu této parcely do vlastnictví města Náchoda

Usnesení č. 63/1902/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3754 - zrušení rozdělení domu čp. 67 se stavební parcelou č. 78 katastrální území Babí u Náchoda na bytové jednotky s tím, že bude vypracováno prohlášení města Náchoda, jako jediného vlastníka všech jednotek v domě, že mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovitosti a toto bude podáno na změnu evidence v katastru nemovitostí

Usnesení č. 63/1903/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16111 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě s Gabrielou Horváthovou

Usnesení č. 63/1904/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16112 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 5 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě - nabídku bytu č. 5 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16113 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 16 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě - nabídku bytu č. 16 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16114 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 3 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě - nabídku bytu č. 3 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16115 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě z 17.12.2012 s uvedením osoby nájemce pí. Hany Špačkové, ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu z 17.12.2012 zůstanou nezměněna
č. 16116 - zaslání výzvy ke skončení Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 534 v ulici Ruská v Náchodě ke dni 31.07.2016

Usnesení č. 63/1905/16 - rada města r e v o k u j e č. 16116 - usnesení 51/1431/16 ze schůze ze dne 21.03.2016 ve věci výpověď Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 534 v ulici Ruská v Náchodě k 31.03.2016 dle § 2291 NOZ

Usnesení č. 63/1906/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 16117 - právní stanovisko k užití zákona č. 89/2012 Sb. NOZ ve Smlouvě o nájmu bytu na byt v č.p. 1810 a č.p. 1819 v ul. Rybářská

Oprava cyklo lávek Ostrovy a Peklo

Usnesení č. 63/1907/16 - rada města s o u h l a s í s opravou obou lávek za nabídkové ceny 122.970,- a 112.604,- Kč bez DPH od Tesařství Špaček, Jizbice 44, Náchod, IČ 73646130 a nátěrem původních nezastřešených prvků za 5 500,- Kč bez DPH od stejného dodavatele

Rozšíření veřejného osvětlení - garáže ul. Pod Můstkem

Usnesení č. 63/1908/16 - rada města s o u h l a s í s rozšířením VO u garáží v ul. Pod Můstek za nabídkovou cenu 48.456,24 bez DPH. Dodavatelem budou Technické služby Náchod s.r.o.

Návrh nového informačního navigačního systému ve městě a zřízení pracovní skupiny

Usnesení č. 63/1909/16 - rada města s c h v a l u j e vytvoření nového informačního systému města pomocí dopravních značek a piktogramů - viz. Vyhláška.

Usnesení č. 63/1910/16 - rada města z ř i z u j e pracovní skupinu ve složení Jan Birke, Ing. Jan Čtvrtečka, Jiří Maršík, Roman Toušek, Nina Adlof, Ing. Radka Kejzlarová, Bc. Petr Valica pro vytvoření nového informačního systému města

MŠ Vítkova - malby na zeď u hlavní silnice

Usnesení č. 63/1911/16 - rada města s c h v a l u j e opravu oplechování zdi u MŠ Vítkova

Vybudování a doplnění stávajících herních prvků dětského hřiště v MŠ Myslbekova

Usnesení č. 63/1912/16 - rada města s c h v a l u j e obě varianty II. a IV. za cenu 562.302,10 Kč, včetně 21% DPH a schvaluje vystavení objednávky

Stanovení platu novým ředitelům PO

Usnesení č. 63/1913/16 - rada města s o u h l a s í se stanovením platů ředitelů ZŠ Náchod, Drtinovo nám. 121 a ZŠ Náchod, Komenského 425 od 1.8.2016 v navržené výši

Příspěvek na oplocení paní Matějů

Usnesení č. 63/1914/16 - rada města n e s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku paní Matějů na zajištění nového oplocení

Kronika Náchoda

Usnesení č. 63/1915/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace týkající se kroniky Náchoda

Žádost o podporu akce "Dobročinný běh v Náchodě"

Usnesení č. 63/1916/16 - rada města s c h v a l u j e podporu akce "Dobročinný běh v Náchodě" na podporu činnosti městského psího útulku v Broumově pořádanou panem Filipem Brandou dne 25. 9. 2016 v okolí hotelu Bonato v Náchodě-Bělovsi za uvedených podmínek

Žádosti o čerpání fondu

Usnesení č. 63/1917/16 - rada města s c h v a l u j e - převod částky Kč 191 103,- z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
- čerpání fondu investic příspěvkové organizace ve výši Kč 193 721,- na nákup přenosného HD videoprojektoru LCD Epson EB-G7905U vč. zoomového objektivu pro Kino Vesmír Náchod
- převod částky Kč 114 288,13 z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod
- čerpání fondu investic ve výši Kč 114 288,13 na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Pavlišovská
- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 72 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení sociálního zařízení a šaten zaměstnanců u čtyř tříd mateřské školy z důvodu rekonstrukce

Optimalizace CTZ NÁCHOD

Usnesení č. 63/1918/16 - rada města s o u h l a s í se stavbou Optimalizace CTZ Náchod - lokalita SUN
1. Rekonstrukce VS se zdrojem
2. Plynová přípojka a přípojka plynu
3. Teplovod - (rekonstrukce parovodu na teplovod)

Usnesení č. 63/1919/16 - rada města s o u h l a s í s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o umístění (věcného břemene) pro umístění zdroje, plynu a VN, akumulační nádoby, komínů na městský pozemek parc.č.st. 488, k.ú. Staré Město nad Metují s tím, že podmínkou tohoto souhlasu bude v rámci rekonstrukce uložení parovodního potrubí v trase Mánesova nábřeží do země

Přehled vymožených dluhů exekutorem za I.pol.2016 Usnesení č. 63/1920/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Plnění rozpočtu za červen 2016

Usnesení č. 63/1921/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 13.06.2016

Usnesení č. 63/1922/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 107 až č. 112 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Zápis z jednání komise výstavby

Usnesení č. 63/1923/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby konané dne 29.6.2016 a u k l á d á vyzvat firmu JTH k dokončení demoličních prací zodpovídá : Ing. Čtvrtečka

Smlouva o pořádání NFT - rok 2016

Usnesení č. 63/1924/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením "Smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů č. SMF/2866/2016 s panem Petrem Konopkem z Vrchlabí

Oprava sociálního zařízení objektu obřadní síně hřbitova v Náchodě

Usnesení č. 63/1925/16 - rada města s o u h l a s í s objednáním "Opravy sociálního zařízení objektu obřadní síně hřbitova v Náchodě" u společnosti Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

Nákup hasičského vozidla CAS 20 S2R pro JSDH Náchod - smlouva

o poskytnutí dotace Usnesení č. 63/1926/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace na realizaci projektu "Nákup vozu pro JSDH Náchod", evidovaného pod číslem 16RGI02-0066, z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RGI02-0066

IP kamery pro sledování provozu v ulici Pražská a Běloveská

Usnesení č. 63/1927/16 - rada města s c h v a l u j e instalaci čtyř IP kamer pro sledování provozu v ulici Pražská a Běloveská dle předložené nabídky a souhlasí s vystavením objednávky

Pozemky ve vlastnictví ŘSD

Usnesení č. 63/1928/16 - rada města s c h v a l u j e převod geometricky odměřených částí zeleně na uvedených pozemcích do vlastnictví města Náchoda a pověřuje vedení města dalším jednáním s ŘSD Hradec Králové o další možnosti převodu pozemků

Deponie Běloves - úpravy plochy, záměr

Usnesení č. 63/1929/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í záměr úpravy manipulační plochy v Bělovsi

Dotace

Usnesení č. 63/1930/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Pavla Janečka na OH

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka