Dnes
Teplota: 12.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 25. / 66. / schůze Rady města Náchoda konané dne 29. července 2016


Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 66/1943/16 - rada města s c h v a l u j e spolubydlení pí. Zuzany Vítkové v bytě č. 306 v čp. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě do 31. 8. 2016

Zpracování projektu - nový informační systém

Usnesení č. 66/1944/16 - rada města s c h v a l u j e zpracování projektu nového informačního systému panem Pavlem Thamem a p o v ě ř u j e starostu města a pana Pavla Thama jednat v této věci s Policií ČR - por. Bc. Davidem Kultem

Oprava ul. Brožíkova v Náchodě

Usnesení č. 66/1945/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867 na opravu MK ul. Brožíkova v Náchodě

Záměr - kompletní oprava ulice Dobrovského

Usnesení č. 66/1946/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem kompletní opravy ulice Dobrovského a schvaluje zahájení přípravy této akce a zadání projektové dokumentace

Záměr odvětrání chodby hotelu Zimní stadion v přízemí a výměny osvětlení na chodbách hotelu, ke zlepšení stavu vnitřního prostředí

Usnesení č. 66/1947/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem provedení nuceného odvětrání a výměně osvětlení hotelu Zimní stadion

Záměr - provedení projektové studie - lávka na železniční tratí nad ulicí Na Letné

Usnesení č. 66/1948/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem zpracování projektové studie na vybudování lávky pro pěší nad železniční tratí

Záměr - provedení chodníku a posunutí zastávky ulice Krkonošská

Usnesení č. 66/1949/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem vybudování chodníku a posunutí zastávky v ulici Krkonošská a schvaluje zahájení přípravy této akce

Záměr - ukončení Karlova náměstí dle studie OMNIA ENERGO

Usnesení č. 66/1950/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem ukončení Karlova náměstí dle předložené studie

Rekonstrukce stadionu Hamra - souhlas s podklady k vydání Rozhodnutí

Usnesení č. 66/1951/16 - rada města s o u h l a s í s údaji a podmínkami uvedenými v dokumentaci zaslané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k projektu Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě a pověřuje starostu Jana Birke a kontaktní osobu Janu Horákovou podpisem Dokumentace akce (projektu) a starostu Jana Birke podpisem Závazných podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

VZ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Usnesení č. 66/1952/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci a odůvodnění veřejné zakázky k výběrovému řízení na stavební práce "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra", souhlasí s návrhem smlouvy o dílo a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení

Doplnění dětského prvku na dopravní hřiště v Bělovsi

Usnesení č. 66/1953/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost B plus P spol. s r. o., IČO 25297015, Červený Kostelec 549 41, Havlíčkova 375 ve výši 65.811 Kč včetně DPH 21% s termínem dodání 9. 9. 2016Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Miroslav B r á t
místostarosta