Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 31. / 72. / schůze Rady města Náchoda konané dne 26. září 2016


Představení logotypu města Náchoda

Usnesení č. 72/2062/16 - rada města s c h v a l u j e podobu nového logotypu města Náchoda

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 72/2063/16 - rada města p o n e c h á v á
č. 3750 - v platnosti usnesení č. 62/1855/16 ze dne 27.6.2016, kterým nesouhlasí se zřízením věcného břemene přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 621/3 a č. 621/2 v katastrálním území Náchod a žádost MUDr. Filipa Čečky zamítá

Usnesení č. 72/2064/16 - rada města r u š í
č. 3762 - usnesení č. 68/1960/16 ze dne 29.8.2016 v části týkající se přípravy smlouvy o provedení prací a způsobu oprav zásahy dotčených nově rekonstruovaných ploch v této lokalitě a s o u h l a s í
s uzavřením tří smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE Energo, s.r.o., Praha, IČO 25115171. Jedná se o: - smlouvu budoucí č. SMF/2887/2016 - zřízení plynárenského zařízení, které bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 110/9 v katastrálním území Staré Město nad Metují v délce cca 44 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH.
- smlouvu budoucí č. SMF/2888/2016 - zřízení elektro vedení VN/NN, které bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 110/9, č. 110/27 v katastrálním území Staré Město nad Metují v délce cca 53 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
- smlouvu budoucí č. SMF/2889/2016 - stavba (akumulační nádoby a tří komínů), která bude zřízena vedle současného výměníku na pozemkové parcele č. 110/9 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Plocha pro zřízení stavby umístěné na pozemkové parcele je cca 55 m2. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 72/2065/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3768 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2896/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 416 a č. 401/1 v katastrálním území Jizbice u Náchoda v délce cca 9 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3769 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2903/2016 s Klubem vojenské historie Náchod, z.s., IČO 48621676. Smlouvou se přenechává žadateli do nájmu část pozemkové parcely č. 468/3 o výměře 1 m2 v katastrálním území Dobrošov. Přenechaná část pozemku bude využita pro umístění informační tabule označující přístup k pevnostnímu muzeu Březinka. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2016. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. KVH bude dále zajišťovat úklid okolí info tabule
č. 3771 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení v délce cca 976,9 m pod povrchem pozemkové parcely č. 1835/2, č. 1835/4, č. 1838/5, č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, č. 1889/4, č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, č. 1894/2, č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, č. 1916/11, č. 2039 a č. 2044, všechny v katastrálním území Náchod - ul. Nemastova. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3774 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2902/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení v délce 21,4 m pod povrchem pozemkové parcely č. 2029 a č. 2034 v katastrálním území Náchod. Břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
č. 3779 - se zveřejněním záměru přenechat panu Ervínu Perthenovi do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 1211/3 v katastrálním území Pavlišov o výměře 853 m2 za účelem udržování okolí betonového bunkru a pro klubovou činnost Turisticko-tábornického oddílu

Usnesení č. 72/2066/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 727/18134 ke stavební parcele č. 430 katastrální území Staré Město nad Metují a podílu o velikosti 1022/70344 ke stavební parcele č. 3047 katastrální území Náchod
č. 3778 - záměr nabytí uvedených nemovitých věcí a pověřuje tajemnici MěÚ zajištěním prohlídky objektu pro členy zastupitelstva

Usnesení č. 72/2067/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3740

Usnesení č. 72/2068/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16140 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2016 do 31.12.2016
č. 16141 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2016 do 31.12.2016 Usnesení č. 72/2069/16 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 16142 - uzavření Smlouvy o ubytování s Boženou Královou na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě

Usnesení č. 72/2070/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16143 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 11 v č.p. 277 ul. Bartoňova v Náchodě s Ilonou Kingou Borkowskou od 01.10.2016 do 31.12.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 15.000,00
č. 16144 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě s Joannou Teresou Cichou od 01.10.2016 do 31.12.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00; Kč 10.000,00 bude složeno v hotovosti, Kč 10.000,00 bude spláceno pravidelnými měsíčními splátkami od října 2016 ve výši Kč 1.000,00
č. 16145 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 7 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě s Helenou Vlčkovou od 01.10.2016 do 31.12.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 16151 - záměr pronájmu nebytového prostoru 236/5, který je součástí parcely p.č. 1775 v katastrálním území Náchod, firmě LATRADI s.r.o., IČO 05029635 a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru 236/5, který je součástí parcely p.č. 1775 v katastrálním území Náchod, firmě LATRADI s.r.o., IČO 05029635

Usnesení č. 72/2071/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16146 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 30.09.2016
č. 16147 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 30.09.2016
č. 16148 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 3 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16149 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 2 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku - s podnájmem bytu č. 265/2, ul. Duhová

Usnesení č. 72/2072/16 - rada města o d r o č u j e č. 16150

Usnesení č. 72/2073/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 65/1937/16 z 20.7.2016 a s o u h l a s í s převodem práv a povinností k bytu č.267/6 ul.Duhová v Náchodě

Dodatky ke smlouvám č. SMF/16/2016 a SMF/1/2016

Usnesení č. 72/2074/16- rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/16/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis dle návrhu
- schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu dle návrhu

Rozpočtová opatření od 12.09.2016

Usnesení č. 72/2075/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 151 až č. 156 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

VZMR - Poptávkové řízení na geologický dohled

Usnesení č. 72/2076/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy s uchazečem AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČO 26907909

Žádost o čerpání fondů

Usnesení č. 72/2077/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu investic ve výši Kč 242 340,- na pořízení osobního automobilu Dacia Dokker pro příspěvkovou organizaci ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 150 000,- a převod této částky do provozních prostředků této příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou použity na pokrytí odpisů nového automobilu na 4. čtvrtletí 2016, opravu elektroinstalace ve sborovně 1. a 2. stupně,nákup 20 ks kovových zásobníků na ručníky, 2 ks skartovaček a 2 ks laminovaček,výměnu pracovních desek ponků ve školní dílně a nákup 37 ks licencí Windows

Dodatek č. 2 Smluv o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů

Usnesení č. 72/2078/16 - rada města s c h v a l u j e přijetí Dodatku č. 2 Smluv o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, vč. přílohy č. 1, tj. rozšíření sběrné sítě kontejnerů na drobný elektroodpad o dalších pět kontejnerů

Žádost o partnerství města Náchoda na Nej sestřička

Usnesení č. 72/2079/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička pořádané panem Davidem Novotným (IČO 66302129) dne 8. 10. 2016 za uvedených podmínek

Propojení ulic Raisova - Parkány - Smlouvy o právu provést stavbu

Usnesení č. 72/2080/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smluv o právu provést stavbu na akci "Propojení ulic Raisova - Parkány, nová místní komunikace"

Smlouva o zajištění administrace

Usnesení č. 72/2081/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova

Spolupráce ZŠ TGM a Saar Gummi Czech s.r.o. a příjem cíleného daru škole - žádost o souhlas zřizovatele

Usnesení č. 72/2082/16 - rada města s o u h l a s í s navázáním spolupráce ZŠ TGM Náchod s firmou Saar Gummi Czech s.r.o. a přijetím cíleného daru v souvislosti s realizací technických kroužků na škole

Souhlas s přijetím věcného daru pro ZŠ TGM

Usnesení č. 72/2083/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím věcného daru dětských knih v hodnotě 6390,-Kč od Nadace Albatros pro ZŠ TGM Náchod

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ

Usnesení č. 72/2084/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ Náchod, Tyršova 247 v pátek 18.11.2016

Smlouva o vytvoření díla Fotoklub Náchod - publikace "Náchod včera a dnes II.", schválení prodejní ceny

Usnesení č. 72/2085/16 - rada města s c h v a l u j e
- uzavření Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence na vydání publikace ,,Náchod včera a dnes II.". Smlouva bude uzavřená s Fotoklubem Náchod, o. s. , zastoupeným Petrem Šulcem, předsedou, Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ: 26680041
- zvýhodněnou cenu publikace při vernisáži 260 Kč vč. DPH/ks, prodejní ceny v Městském informačním centru 310 Kč vč. DPH/ks a prodejní cenu pro knihkupectví a knihovny: 260 Kč vč. DPH/ks (stejná jako u publikace 1. díl)

Novostavba hasičské zbrojnice - předložení žádosti o dotaci, zpracovatel žádosti

Usnesení č. 72/2086/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžné výzvy č. 36 Stanice integrovaného záchranného systému na akci "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě" a s o u h l a s í
s externím zpracováním žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti a CBA společností Centrum evropského projektování a.s., IČO 27529576 za nabídkovou cenu 45.980,- Kč vč. DPH (38.000,- Kč bez DPH) a s c h v a l u j e uzavření příkazní smlouvy

Venkovní hrací plochy určené pro hry dětí s pískovištěm - Dodatek Provozního řádu venkovních hracích ploch

Usnesení č. 72/2087/16 - rada města u k l á d á Bc. Schumovi pomocí pracovníků veřejně prospěšných prací zajistit denní úklid na veřejných venkovních hracích plochách v souladu s požadavky Provozního řádu venkovní hrací plochy

Usnesení č. 72/2088/16 - rada města s c h v a l u j e Dodatek provozního řádu venkovní hrací plochy s tím, že zodpovědnou osobou bude pan Ungrád

Rozšíření činností terénních pracovníků

Usnesení č. 72/2089/16 - rada města s o u h l a s í s rozšířením činnosti terénních pracovníků - zajištění dopoledních konzultací pro maminky s předškolními dětmi v Komunitním centru v Náchodě a vybudování hracího a výukového koutku pro děti

Usnesení č. 72/2090/16 - rada města s c h v a l u j e předložené předpokládané náklady spojené s částečnou rekonstrukcí místnosti určené pro uvedené aktivity v celkové výši 19 000,- Kč

Nákup univerzálního nosiče pro TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 72/2091/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Roční členský poplatek DSO Kladská stezka

Usnesení č. 72/2092/16 - rada města u k l á d á odboru SMF zajistit úhradu členského poplatku DSO Kladská stezka za rok 2016 ve výši 20 000 Kč a zahrnout do rozpočtu roku 2017 a let následujících pravidelnou výši ročního členského poplatku do kapitoly 12 - odbor investic a rozvoje města

Zázemí stadionu Hamra-aktualizace stávajícího projektu, Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1759 Pražská

Usnesení č. 72/2093/16 - rada města s o u h l a s í s provedením "aktualizace projektové dokumentace,Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1759 Pražská ulice, Náchod", Projekčním a inženýrským atelierem STING NA s.r.o., Kamenice 110, 547 01 Náchod

Pořádání Akademie 60+

Usnesení č. 72/2094/16 - rada města s o u h l a s í - s výsledkem výzvy Pořádání Akademie 60+
- s uzavřením smlouvy se Základní uměleckou školou Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod, IČO 67439241 ve věci Pořádání Akademie 60+ na období 2016/2017 a 2017/2018

Informace o výsledcích kontinuálního měření pro stanovení kvality ovzduší provedeného ve dnech 23.-24.5.2016

Usnesení č. 72/2095/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci ohledně výsledků měření kvality ovzduší s tím, že další měření bude realizováno v prosinci 2016

Záměr - podrobná studie "Scénické a architektonické osvětlení veřejných prostranství"

Usnesení č. 72/2096/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem vypracování podrobné studie osvětlení veřejných prostranství a vystavením objednávky pro Ing. Tomáše Maixnera

Žádost ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s účastí v projektu (šablony)

Usnesení č. 72/2097/16 - rada města s o u h l a s í s účastí ZŠ Plhov, Náchod v projektu OPVVV, výzva č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Nadační fond pro podporu Nemocnice Náchod

Usnesení č. 72/2098/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem založení Nadačního fondu a doporučuje do správní rady jmenovat za město : MUDr. Ladislava Tichého, MUDr. Editu Novákovou, p. Juditu Koubkovou, Ing. Pavlu Maršíkovou, do dozorčí rady - Mgr. Hanu Mílovou

Ruská ul.

Usnesení č. 72/2099/16 - rada města u k l á d á zpracovat odhad nákladů na příštích 10 let u objektů Ruská 500,501,502,534 zodpovídá : Ing. Šimek

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta