Dnes
Teplota: 25.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 33. / 74. / schůze Rady města Náchoda konané dne 10. října 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 74/2101/16 - rada města s ch v a l u j e č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 1022/70344 ke stavební parcele č. 3047 katastrální území Náchod a podílu o velikosti 727/18134 ke stavební parcele č. 430 katastrální území Staré Město nad Metují
č. 3607 - objednání revizí již vypracovaných znaleckých posudků u firmy Jokl Appraisal, v.o.s. Praha za Kč 46 560+DPH
č. 3723 - jednání vedoucí k získání pozemků potřebných pro realizaci dopravního propojení z ulice Plhovská na Karlovo náměstí
č. 3732 - jednání ve věci možného získání nemovitých věcí k záměru ukončení Karlova náměstí
č. 3778 - pokračování v jednání o nabytí uvedených nemovitých věcí do vlastnictví města Náchoda za cenu 24.930.000,- Kč a u k l á d á odboru SMF zajistit potřebné finanční krytí tohoto nákupu otevřením investičního úvěru na nákup nemovitostí spojených s objektem čp. 1845 Zámecká

Usnesení č. 74/2102/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3628 - s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2690/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Dodatkem se rozšiřuje soupis pozemkových parcel, do kterých bude uloženo zemní kabelové vedení NN, o pozemkovou parcelu č. 1916/6, katastrální území Náchod. Délka vedení NN je cca 28 m
č. 3780 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy SM/556/2005 s MUDr. Špátou, IČO 71164197, MUDr. Střechou, IČO 71164171, MUDr. Kodýdkem, IČO 71205951 a MUDr. Brátovou, IČO 05307775, ke dnu 10.1.2017
se zveřejněním záměru pronajmout MUDr. Antonínu Špátovi, IČO 71164197, MUDr. Marku Střechovi, IČO 71164171 a MUDr. Pavle Brátové, IČO 05307775, nebytové prostory v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Jedná se o pronájem nebytových prostorů ve třetím nadzemním podlaží budovy o celkové výměře 171,09 m2, které budou využity k výkonu lékařské praxe.
č. 3781 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2908/2016 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891, kterou předkládá RM ke schválení. Smlouvou o výpůjčce město Náchod přenechává PO Sportovní zařízení do bezplatného užívání stavební parcelu č. 1367 o výměře 410 m2, jejíž součástí je budova bez čp/če., občanská vybavenost (restaurace Na koupališti), za účelem jejího provozování, včetně vybavení restaurace dle inventurního soupisu movitého majetku a vybavení ze dne 29.9.2016. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2016.

Usnesení č. 74/2103/16 - rada města p r o m í j í č. 3535 - úhradu úroku ve výši 907,12 Kč vzniklého z kupní smlouvy o prodeji pozemkové parcely č. 1286/2 katastrální území Pavlišov z důvodu, že městu nevznikla žádná škoda

Usnesení č. 74/2104/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zrušit Zásady prodeje obytných domů

Usnesení č. 74/2105/16 - rada města v y h l a š u j e výběrové řízení na prodej bytové jednotky 1971/12 Bílá s podílem o velikosti 7081/196974 na společných částech domu a pozemku stav. p. č. 472 k. ú. Staré Město nad Metují za Kč 800.000

Usnesení č. 74/2106/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16152 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Monikou Szajkovou

Usnesení č. 74/2107/16 - rada města r e v o k u j e č. 16153 - usnesení 72/2070/16, bod jednání 16145, ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 7 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě s Helenou Vlčkovou od 01.10.2016 do 31.12.2016
č. 16154 - usnesení 70/2032/16, bod jednání 16137, ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 1 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s Blankou Novotnou od 01.10.2016 do 31.12.2016

Usnesení č. 74/2108/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16155 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277 v ul. Bartoňova v Náchodě dohodou k 31.10.2016
č. 16158 - s trvalým snížením nájemného bytu č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě na Kč 45,00/m2/měsíčně od 01.11.2016 - s ukončením Nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě dohodou k 31.10.2016
- s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě s p. Josefem Kordou na dobu 01.11.2016 - 31.01.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 45,00/m2, jistota se nepožaduje
Usnesení č. 74/2109/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16156 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277, ul. Bartoňova v Náchodě s Lubomírem Zemanem od 01.11.2016 do 31.01.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 25.000,00, jistota ve výši Kč 25.000,00 bude složena najednou.
č. 16157 - snížení měsíční splátky jistoty z Kč 2.000,00 na Kč 500,00/měsíčně od prosince 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit snížení měsíční splátky jistoty z Kč 2.000,00 na Kč 500,00/měsíčně od prosince 2016

Usnesení č. 74/2110/16 - rada města z a m í t á č. 16159 - žádost o trvalé snížení nájemného za užívání nebytového prostoru 929/100 firmou Verner potraviny s.r.o. v č.p. 929 v ulici Němcové v Náchodě

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2016

Usnesení č. 74/2111/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2016

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 74/2112/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 30 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení herních a sportovních prvků na školní zahradu.

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 74/2113/16 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 6 500 Kč vč. DPH za účelem pořádání akce vyhlášení podnikatele náchodského regionu pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou panem Radkem Jakubským - předsedou rady oblasti Náchod, která se uskuteční na přelomu ledna a února 2017 za uvedených podmínek

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 74/2114/16 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.10.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 74/2115/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.10.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu.

Navýšení park.míst - Okrová 281, Ná-dětská kardio ordinace

Usnesení č. 74/2116/16 - rada města s o u h l a s í s parkováním 2 vozidel na parkovacích místech u čp. 281-82, ul. Okrová

Oprava příjezdových komunikací k čp. 334-36

Usnesení č. 74/2117/16 - rada města s o u h l a s í s rekonstrukcí příjezdových komunikací za nabídkové ceny

Usnesení RM č. 54/1581/16 Usnesení č. 74/2118/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu
Chladírna na hřbitově Usnesení č. 74/2119/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a u k l á d á odboru SMF zahrnout Kč 150 000,- na nákup potřebné chladící technologie do obřadní síně do návrhu rozpočtu 2017

Plnění rozpočtu za září 2016

Usnesení č. 74/2120/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádosti o čerpání fondu

Usnesení č. 74/2121/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu investic ve výši Kč 477 456,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup konvektomatu do školní jídelny
- čerpání fondu investic ve výši Kč 149 774,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup serveru včetně potřebného programového vybavení

Platy ředitelů PO

Usnesení č. 74/2122/16 - rada města s t a n o v u j e - plat ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 1.11.2016
- plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v navržené výši od 1.11.2016
- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 1.11.2016

Parkování u čp. 1525 - 1528 ul. Pražská - doplnění dopravního značení

Usnesení č. 74/2123/16 - rada města s o u h l a s í s doplněním dopravního značení u čp. 1525 -1528, ul. Pražská, v rámci regulace parkování v dané lokalitě

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 74/2124/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny doplněnou o dřevinu vedenou ve stanovisku pod bodem č. 5 - lípa - ulice Na Vyšehradě

JTH Holding a.s. - vyjádření

Usnesení č. 74/2125/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í odpověď společnosti JTH Holding a.s.

Smlouvy pod Kč 5 000,- + Smlouvy o právu provést stavbu

Usnesení č. 74/2126/16 - rada města s o u h l a s í s tím, aby smlouvy s dodavateli na částky pod Kč 5 000,- bez DPH, které jsou jí vyhrazeny § 102 Zák. č. 128/2000 Sb., byly uzavírány přímo pověřenými statutárními zástupci města stanovenými rozhodnutím zastupitelstva města dne 11.4.2016 pod body IV a V bez nutnosti předchozího schválení radou města

Usnesení č. 74/2127/16 - rada města s o u h l a s í s tím, aby smlouvy o právu provést stavbu, které jsou jí vyhrazeny § 102 Zák. č. 128/2000 Sb., byly podepisovány přímo pověřenými statutárními zástupci města stanovenými rozhodnutím zastupitelstva města dne 11.4.2016 pod body IV a V bez nutnosti předchozího schválení radou města mimo sporných případů, které je nutno nejdříve v radě města projednat

Parametry úvěru

Usnesení č. 74/2128/16 - rada města s c h v a l u j e předložené parametry investičního úvěru na nákup nemovitostí Zámecká čp. 1845

Vytvoření funkčních míst MěÚ Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 74/2129/16 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.11.2016 vytvoření 1 funkčního místa - odborný pracovník personální, kanceláře tajemníka, Městského úřadu Náchod a vytvoření 1 funkčního místa - odborný pracovník schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař, odboru dopravy a silničního hospodářství, Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 74/2130/16 - rada města stanovuje podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 172, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas k zapojení do výzvy č. 46, 47 operačního programu 06 IROP, prioritní osy 06.2 a investiční priority 06.2.67

Usnesení č. 74/2131/16 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005 do výzvy č. 46, 47 operačního programu 06 IROP, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, investiční priority 06.2.67 Investice do vzdělávání…

Souhlas se zapojením Odboru SVŠ MěÚ Náchod do Výzvy v rámci veřejné zakázky na služby: Podpora procesu plánování soc. služeb pro území Náchod

Usnesení č. 74/2132/16 - rada města s o u h l a s í se zapojením Odboru SVŠ MěÚ Náchod do Výzvy v rámci veřejné zakázky na služby: "Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod"

Usnesení č. 74/2133/16 - rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby mezi Královéhradeckým krajem a Městem Náchod "Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod" a pověřuje starostu k činění úkonů souvisejících s účastí města v této veřejné zakázce

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 74/2134/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 33 579,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Souhlas se zapojením ZŠ Komenského, Náchod do OP VVV (šablony)

Usnesení č. 74/2135/16 - rada města s o u h l a s í s účastí ZŠ Komenského, Náchod v projektu OPVVV, výzva č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Žádost o poskytnutí investiční dotace ZŠ Náchod, Komenského

Usnesení č. 74/2136/16 - rada města s o u h l a s í se zakoupením konvektomatu v hodnotě 477 456 ,- Kč a serveru v hodnotě 149 774,- Kč pro ZŠ Náchod, Komenského 425

Rozpočtová opatření od 12.09.2016

Usnesení č. 74/2137/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 160 až č. 173 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

"ZŠ Babí - stavební úpravy" SO.02-vestavba + oprava střechy - dodatek č. 1

Usnesení č. 74/2138/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o změně termínu dokončení a navýšení ceny díla "ZŠ Babí - stavební úpravy" a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1.

Park u města Prahy v Náchodě - dodatek č.1

Usnesení č. 74/2139/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/425/2016 s názvem: "Park u Města Prahy v Náchodě" na změnu termínu ukončení a předání díla 01.05.2017

Pracovní skupina Programu regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod - noví členové

Usnesení č. 74/2140/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í nové složení odborné pracovní skupiny Programu regenerace MPZ Náchod: Ing. Pavla Maršíková, PaedDr. Tamara Baudišová, Mgr. Petra Machová, Mgr. Jan Tůma, Mgr. Jan Čížek, Ing. Andrea Lipovská, Jana Nývltová, Jaroslava Balcarová, Vratislav Husák, Bohuslav Voborník Zrušení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Vítkova 304 Usnesení č. 74/2141/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zrušení konkursního řízení na MŠ, Náchod, Vítkova 304

Model náchodského zámku - OK Čedok

Usnesení č. 74/2142/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na zhotovení 3D modelu náchodského zámku

Rekonstrukce stadionu Hamra - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. IRM/430/2016 Usnesení č. 74/2143/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016 na zhotovení díla Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě. RM souhlasí se zapracováním připomínek právníka do výše uvedeného dodatku

Žádost o nákup univerzálního nosiče pro TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 74/2144/16 - rada města v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a č. 145/4021/14 z 13.5.2014 s c h v a l u j e společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup nového univerzálního nosiče s očekávanou cenou 1 850 000,- Kč bez DPH. Podmínkou je projednání a schválení dozorčí radou TS Náchod s.r.o. a předložení ekonomické rozvahy provozu

Usnesení č. 74/2145/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í způsob financování nákupu nového univerzálního nosiče

Podklady PO SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 74/2146/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o právě probíhajícím pracovně-právním sporu v příspěvkové organizaci SVČ Déčko Náchod a navrhla prověřit právní pozici zřizovatele v této věci

Miroslav Brát
místostarosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka