Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usnesení ze 3. / 86. / schůze Rady města Náchoda konané 23. ledna 2017

Výroční zprávy mateřských škol

Usnesení č. 86/2408/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Vítkova 304; MŠ, Náchod, Myslbekova 4 a MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848

ZŠ TGM

Usnesení č. 86/2409/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení uložených řediteli ZŠ TGM Náchod Mgr. Romanu Odvářkovi RM dne 9.1.2017 a u k l á d á řediteli ZŠ průběžně informovat o odchodu žáků a pedagogů

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 86/2410/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2493 - se zřízením sídla společnost Klinická logopedie Náchod s.r.o., v budově polikliniky Náchod čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě
č. 3589 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2949/2017 se společností Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách Povodí Labe č. 16/2, č. 64/10, č. 87/3 a č. 681/1 všechny v katastrálním území Běloves. Za zřízení břemene město uhradí ve prospěch Povodí Labe, státní podnik, úplatu ve výši 9.200,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Po podpisu smlouvy smluvními stranami zajistíme vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí a uhradíme náklady související se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí
č. 3740 - se zveřejněním záměru přenechat do výpůjčky paní Lence Kubečkové část pozemkové parcely č. 360/9 o výměře 197 m2 v katastrálním území Náchod za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně č. 3802 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2940/2017 s Turisticko-tábornickým oddílem dětí a mládeže SRUB, z.s., IČO 49628984. Smlouvou se přenechává tomuto oddílu do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 1211/3 v katastrálním území Pavlišov o výměře 853 m2 za účelem uspokojování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2017
č. 3804 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2938/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1190/3 v katastrálním území Náchod v areálu stadionu Hamra. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 16 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3807 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2946/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2011 a č. 2010/2 v katastrálním území Náchod v ulici Rozkoš. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 10 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3810 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2950/2017 se Správou silnic KHK, IČO 70947996. Smlouva se týká bezplatného užívání části pozemkové parcely č. 2055/1 v katastrálním území Náchod, na které bude zřízen chodník a autobusová zastávka. Jedná se o komunikaci č. III/30413 v ulici Krkonošské v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od nabytí právní moci stavebního povolení stavby, kdy městu vzniká právo užívat předmět výpůjčky
č. 3799 - se zveřejněním záměru prodeje (směny) části pozemku č. 404/1 katastrální území Jizbice u Náchoda
č. 3806 - se zajištěním provedení zpevněné plochy dle návrhu
Usnesení č. 86/2411/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3806 - zamítnout nabytí pozemku
Usnesení č. 86/2412/17 - rada města u k l á d á č. 3808 - zadat zpracování znaleckého posudku

Usnesení č. 86/2413/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3814 - zahájení jednání o výkupu - nabytí do vlastnictví města Náchoda - části pozemkové parcely č. 152/1 katastrální území Staré Město nad Metují za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že město Náchod uhradí náklady spojené s převodem

Usnesení č. 86/2414/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17004 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě s Irenou Škrabkovou od 01.02.2017 do 30.04.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 17005 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Hanou Weissovou od 01.02.2017 do 30.04.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 17007 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 21 v č.p. 1527 v ulici Pražská v Náchodě s p. Vlastimilem Volkem od 01.02.2017 - 30.04.2017 a nájemné ve stejné výši jako je předepsané nájemné k tomuto bytu k datu 31.01.2017, jistota není požadována

Usnesení č. 86/2415/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17006 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s paní Alenou Vargovou

Usnesení č. 86/2416/17 - rada města s o u h l a s í č. 17008 - s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2016 ve výši 0,7% v souladu se zněním nájemních smluv

Prodloužení nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 86/2417/17 - rada města s o u h l a s í s prodloužením nájemní smlouvy p. Miloše a Jiřího Blehových, byt č. 21 v DPS Harmonie 1810 do 31.12.2017

Žádost o uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci hrobu architekta Jana Letzela

Usnesení č. 86/2418/17 - rada města s c h v a l u j e uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2017 na rekonstrukci hrobu architekta Jana Letzela na Staroměstském hřbitově v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura" ve výši 20 500 Kč vč. DPH

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 86/2419/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Výsadba dřevin do manipulačního dvora v Bělovsi

Usnesení č. 86/2420/17 - rada města s c h v a l u j e provést výsadbu dřevin a současně rozpočtové opatření, kterým budou vyčleněny finanční prostředky na tuto výsadbu

Deklarace o spolupráci v rámci projektu Od Adrie k Baltu

Usnesení č. 86/2421/17 - rada města s o u h l a s í s textem deklarace

Informace k aktualizaci plánu kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017

Usnesení č. 86/2422/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace k aktualizaci plánu kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017

Změna závazného ukazatele pro rok 2016 - mzdový limit pro Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 86/2423/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení mzdového limitu bez posílení dotace organizaci Sportovní zařízení města Náchoda zastoupené paní Ing. Jaroslavou Justovou - ředitelkou pro rok 2016 na celkovou částku 4 143 194 Kč

Rozpočtová opatření od 1.1.2017

Usnesení č. 86/2424/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Uznání dluhu

Usnesení č. 86/2425/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dohodu o splátkách dluhu s panem Tomášem Peterkou uzavřenou dne 16.1.2017

Platby parkovného

Usnesení č. 86/2426/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

MŠ Vítkova - VAK

Usnesení č. 86/2427/17 - rada města s o u h l a s í s dodatečnou úhradou vodného v čp. 35 ulice Broumovská v Náchodě-Babí, kde dříve bylo odloučené pracoviště MŠ Vítkova

Rozpracování usnesení ZM z 12.12.2016

Usnesení č. 86/2428/17 - rada města u k l á d á odboru SMF v souladu s usnesením ZM číslo VII c) z 12.12.2016
a) monitorovat ukončování činnosti hazardních her na OZV č. 1/2013 nepovolených adresách v souladu s končícími platnostmi povolení MF (včetně opětovného oznámení MF nepovolení provádění hazardních her na těchto adresách)
b) vyzvat provozovatele povolené OZV č. 1/2013, na které upozornil KV ZM, sladit stávající skutečnost s dodržováním platného zákona č. 186/2016 Sb. a podepsané deklarace s termínem do 31.3.2017

Žádost o dotaci na realizaci projektu "Za strašidelnými stvořeními a dalšími zajímavostmi od České Čermné do Bělovse"

Usnesení č. 86/2429/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 42 000 Kč vč. DPH pro Regionální muzeum v Náchodě zastoupené panem Mgr. Petrem Landrem - ředitelem na realizaci projektu "Za strašidelnými stvořeními a dalšími zajímavostmi od České Čermné do Bělovse", která proběhne během roku 2017

Bytová koncepce města Náchoda na další období

Usnesení č. 86/2430/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit bytovou koncepci města Náchoda na další období

Vybudování chodníků, dešťové kanalizace a zastávek hromadné dopravy jako součástí opravy komunikace Náchod Jizbice III/28526 - dodatek č. 1 ke SOD na vypracování projektové dokumentace

Usnesení č. 86/2431/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci "III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" - chodníky, se společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy na rok 2016 pro MěSSS Marie

Usnesení č. 86/2432/17 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele na platy na rok 2016 pro PO MěSSS Marie na celkovou výši 10 473 979,- Kč

Smlouva o zajištění metodické pomoci v projektu

Usnesení č. 86/2433/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o poskytnutí metodické podpory projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Náchod" a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Komise pro záměry města - předložení zápisu

Usnesení č. 86/2434/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise konané dne 18. 1. 2017 s tím, že zváží zadání realizace předložených návrhů do plánu městských akcí

Žádost o dotaci SDH Babí

Usnesení č. 86/2435/17 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím dotace SDH Babí ve výši Kč 10 000,- a ukládá odboru SMF připravit potřebné dokumenty na definitivní schválení

KHK - Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 86/2436/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III, číslo Programu 17RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro dva členy JPO Náchod a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 86/2437/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním spolku s názvem Sdružení rodičů při ZŠ Náchod - Babí z.s. do budovy základní školy umístěné na adrese Pavlišovská 55, Náchod, 547 01 zapsané v katastru nemovitostí vedeném pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Náchod

Žádost o schválení přijetí daru pro ZŠ Náchod - Plhov

Usnesení č. 86/2438/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186 v hodnotě 5 000,- Kč

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 86/2439/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 v hodnotě 2 957,- Kč

Žádost o souhlas k výkonu výdělečné činnosti ředitelky MŠ Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 86/2440/17 - rada města s o u h l a s í s činností ředitelky MŠ Náchod, Havlíčkova 1848 Mgr. Michaely Trejtnarové jako přizvané osoby k inspekční činnosti ČŠI a s lektorskou činností

Vrácení majetku z MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 86/2441/17 - rada města s c h v a l u j e převedení majetku v pořizovací hodnotě 99 397,93 Kč z MŠ, Náchod, Vítkova 304 na Město Náchod a následný bezúplatný převod tohoto majetku PO SVČ, Déčko, Náchod, Zámecká 243

Žádost o souhlas se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů pro rok 2017

Usnesení č. 86/2442/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů pro rok 2017 dle návrhu

Žádost o schválení přijetí darů pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 86/2443/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí darů pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 v celkové výši 33 000,- Kč

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Myslbekova 4 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 86/2444/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Myslbekova 4 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 426 600 Kč

Termínované vklady

Usnesení č. 86/2445/17 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF jednáním s J&T BANKA, a.s. a provedením optimalizace zde uložených finančních prostředků včetně navýšení úložek dočasně volných finančních prostředků u této banky o 25 mil. Kč

"Náchod - Jizbice splašková kanalizace II. etapa"- PD k územnímu rozhodnutí

Usnesení č. 86/2446/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky projektantovi Zbyněk Linhart, IČO 14544644, 1. Máje 63, Náchod, Běloves na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí "Náchod - Jizbice splašková kanalizace II. etapa"

Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Usnesení č. 86/2447/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra
Usnesení č. 86/2448/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Ing. Miroslava Petrová (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Mimořádné výdaje s úklidem sněhu

Usnesení č. 86/2449/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7 a doporučuje ZM jej vzít na vědomí

Babí - umístění DZ S7 (dopravní značení) - blikající světla u ZŠ

Usnesení č. 86/2450/17 - rada města s o u h l a s í s umístění DZ S7 na Babí za nabídkovou cenu 45.840,- Kč

PD akce "Stavební úpravy hospodářského objektu v areálu Déčka - pěstitelská a chovatelská stanice"

Usnesení č. 86/2451/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti INS spol. s r. o., projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971, na zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a pro realizaci stavby "Stavební úpravy hospodářského objektu v areálu Déčka - pěstitelská a chovatelská stanice"

Žádost o dotaci - biatlon

Usnesení č. 86/2452/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 9 075 Kč pro Ž3 Sport z. s. Náchod, zastoupené panem Michalem Žákem - prezidentem oddílu, na pořádání závodu v biatlonu za výše uvedených podmínek. Akce se uskuteční dne 4. února 2017 od 9 hodin v Náchodě-Bělovsi

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 86/2453/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 231 a č. 232 a doporučuje ZM vzít rozpočtová opatření č. 231 a č. 232 na vědomí

VZ - Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa

Usnesení č. 86/2454/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa

Usnesení č. 86/2455/17 - rada města u s t a n o v u j e v komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Zuzana Klicnarová (náhradník Romana Pichová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Přednostní úklid sněhu vozíčkářům

Usnesení č. 86/2456/17 - rada města u k l á d á Technickým službám Náchod s.r.o.
- přednostně uklízet sníh vozíčkářům dle seznamu s okamžitou platností a současně seznam zahrnout do návrhu plánu zimní údržby na období 2017/2018
- zpracovat návrh plánu zimní údržby na období 2017/2018 do 30. 9. 2017 zodpovídá : J. Maršík

VZ - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 86/2457/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo
Usnesení č. 86/2458/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Ing. Ivana Filipová (náhradník Ing. Andrea Lipovská), Bc. Radomír Česenek (náhradník Bc. Andrea Brandejsová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Zahraniční cesta

Usnesení č. 86/2459/17 - rada města s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu do Partizánského /SR/ pro místostarosty Miroslava Bráta a Ing. Jana Čtvrtečku ve dnech 27. a 28. 1. 2017

Sousoší na nádraží

Usnesení č. 86/2460/17 - rada města p o v ě ř u j e Ing. Čtvrtečku přípravou záměru a zajištěním firmy pro administraci výběrového řízení

Ing. Pavla M a r š í k o v á>
místostarostka
Jan B i r k e/strong>
starosta