Dnes
Teplota: 27.9 °C

Souhrn usnesení ze 4. / 87. / schůze Rady města Náchoda konané 30. ledna 2017

Veřejná zakázka ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"

Usnesení č. 87/2461/17 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci veřejné zakázky ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo
Usnesení č. 87/2462/17 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Ing. Andrea Lipovská (náhradník Jana Nývltová), Ing. Marie Hladíková (náhradník Ing. Romana Pichová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Ing. Pavla M a r š í k o v á>
místostarostka
Jan B i r k e/strong>
starosta