Dnes
Teplota: 15.1 °C

Souhrn usnesení ze 6. / 89. / schůze Rady města Náchoda konané 20. února 2017

Zpráva o činnosti MP Náchod za rok 2016

Usnesení č. 89/2505/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obvody mateřských škol

Usnesení č. 89/2506/17 - rada města s o u h l a s í s navrhovanou Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod a doporučuje zastupitelstvu města její vydání

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 89/2507/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3654 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2974/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 23/14, č. 88/5 a č. 633/1 v katastrálním území Běloves v Lázeňské ulici v celkové délce 46 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3740 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2954/2017 s paní Lenkou Kubečkovou na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 360/9 o výměře 197 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Smiřických. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2017
č. 3820 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.SMF/2973/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 28762738. Plynovodní potrubí bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1165/4, č. 1169/1, č. 1195/2, č. 1203/1, č. 1207/4, č. 1209/2, č. 1212/1, č. 1212/4, č. 1213/2, č. 2024/1 v katastrálním území Náchod v ulici Pražské a v přilehlých ulicích. Dále budou plynovodním potrubím zasaženy pozemkové parcely města č. 38/3, č. 46/2, č. 46/3, č. 46/4, č. 48/4, č. 84/6, č. 95/6, č. 427/2, č. 436/3 a č. 471 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 588 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3826 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 1832/1, č. 1827/1 a č. 2042/11 v katastrálním území Náchod v ulici Dobenínské. Celková délka optického kabelu uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 82 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 89/2508/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 2126 - v souladu s jeho předchozím usnesením II b) z 3.3.2003 schválit zachování konstrukce ceny pro prodej podílů pozemků pod družstevními domy vlastníkům bytových jednotek,
č. 3814 - schválit nabytí pozemku, č. 3822 - zamítnout prodej, č. 3823 - zamítnout prodej, 3824 - schválit nabytí, č. 3825 - schválit nabytí, prodej b. j. 1959/22 - schválit dle návrhu, č. 17018 - schválit záměr prodeje

Usnesení č. 89/2509/17 - rada města n e d o p o r u č u j e č. 3808 - vedení města jednat o výkupní ceně ve výši 6.442.200,- Kč a odstupuje od dalšího jednání

Usnesení č. 89/2510/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3828 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1916/9, 1916/11, 1916/12, 1918, 2037, 2232 katastrální území Náchod a části pozemkové parcely č. 5/1, 7/2, 576 katastrální území Staré Město nad Metují a doporučuje Zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí uvedených pozemků

Usnesení č. 89/2511/17 - rada města s o u h l a s í - s podnájmem bytu č. 265/4, ul. Duhová č. 17015 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.5 s panem Ladislavem Kubišem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2017 do 31.05.2017

Usnesení č. 89/2512/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17014 - uzavření Smlouvy o ubytování s Mariánem Kelešem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 17016 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Janem Vargou ml.

Usnesení č. 89/2513/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17017 - informaci o uvolnění bytu č. 48 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 28.02.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017

Usnesení č. 89/2514/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/36/2017

Usnesení č. 89/2515/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/36/2017 ve výši Kč 15 000,-

Žádost pana Maiera ohledně zmírnění tvrdosti či osvobození

Usnesení č. 89/2516/17 - rada města t r v á na dodržení OZV č. 5/2015 a souhlasí se splátkami dluhu

Zelená školní učebna u ZŠ T.G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 89/2517/17 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o dílo a uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Jakub Hrůša se sídlem Bělý 9, 549 31 Machov, IČO 73991376, v celkové hodnotě 286.989,01 Kč bez DPH (347.256,70 Kč vč. DPH)

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 89/2518/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané 7.2.2017

Žádost o finanční příspěvek

Usnesení č. 89/2519/17 - rada města z a m í t á žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Náchoda Českému svazu bojovníků za svobodu

Rozpočtová opatření od 23.1.2017

Usnesení č. 89/2520/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 14 až č. 19 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o fin. příspěvek - Domov důchodců Lampertice

Usnesení č. 89/2521/17 - rada města z a m í t á žádost Domova důchodců Lampertice

Žádost o finanční příspěvek - spotřebitelská poradna

Usnesení č. 89/2522/17 - rada města z a m í t á žádost pana Josefa Černého o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2017 z rozpočtu města Náchoda

Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2017

Usnesení č. 89/2523/17 - rada města s c h v a l u j e v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 města Náchoda
- Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob
- Plán účetního odpisu majetku města Náchoda na rok 2017

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení č. 89/2524/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 5)

Záměr provedení klimatizace Němcové čp.2020

Usnesení č. 89/2525/17 - rada města s o u h l a s í se záměrem provedení dodávky a montáže klimatizace v objektu Němcové čp.2020 v rozsahu nabídky a pověřuje OIRM vypracováním rozpočtu nákladů a předložením RM

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017

Usnesení č. 89/2526/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017

Zápisy z komisí

Usnesení č. 89/2527/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání komise výstavby a územního plánování z 8.2.2017
- zápis z jednání komise ŽP a čistoty města z 13.2.2017

Smlouvy na zprostředkování prodeje vstupenek v MIC

Usnesení č. 89/2528/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dvou smluv na zajištění prodeje vstupenek v dodaném systému od poskytovatelů v MIC Náchod: - od 1. 3. 2017 - Městské kulturní středisko Červený Kostelec,
Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557, zastoupené p. Tomášem Šimkem, ředitelem
- od 1. 4. 2017 - Město Police Nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ 00272949, zastoupené Mgr. Idou Jenkovou, starostkou města

Kronika

Usnesení č. 89/2529/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Kamerový systém MIC

Usnesení č. 89/2530/17 - rada města s c h v a l u j e uvolnění finančních prostředku ve výši 21 000 Kč vč. DPH na zřízení kamerového systému v Městském informačním centru

Žádost o dotaci Spolek přátel vojenské historie

Usnesení č. 89/2531/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu (MŠ) s OÚ Vysokov

Usnesení č. 89/2532/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení

Žádost o navýšení rozpočtu MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 89/2533/17 - rada města s c h v a l u j e - navýšení rozpočtu PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 o 16 700,- Kč
- navýšení závazného ukazatele na platy na celkovou výši 72 500 Kč

Smlouva o reklamě ZUŠ Náchod

Usnesení č. 89/2534/17 - rada města s c h v a l u j e návrh Smlouvy o reklamě mezi Základní uměleckou školou, Náchod, Tyršova 247 a firmou Atelier Tsunami s.r.o.

Partnerská dohoda Náchod - Partizánske

Usnesení č. 89/2535/17 - rada města s c h v a l u j e znění dohody o spolupráci mezi městy Náchod a Partizánske a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit navázání partnerských vztahů mezi městem Náchodem a městem Partizánske v kontextu znění dohody o spolupráci

Kácení dřevin ul. Purkyňova, MŠ Myslbekova, MŠ U Kočovny

Usnesení č. 89/2536/17 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

Poradenská a konzultační činnosti v rámci obnovy lázeňství v Náchodě-Bělovsi

Usnesení č. 89/2537/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na provádění "Poradenské a konzultační činnosti v rámci obnovy lázeňství v Náchodě-Bělovsi", pro společnost AquaEnviro s.r.o. Ječná 1321/29a 621 00 Brno, IČO 269 07 909 v rozsahu předložené nabídky

Bytové domy Harmonie I a Harmonie II - zpracovatel žádosti

Usnesení č. 89/2538/17 - rada města s o u h l a s í
s externím zpracováním žádosti o podporu včetně podkladů pro hodnocení projektu "Stavební úpravy bytových domů HARMONIE I a II, Rybářská č.p. 1810, 1819 Zateplení obvodového a střešního pláště" do Integrovaného regionálního operačního programu, průběžné výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 dle nabídkové ceny a schvaluje uzavření příslušné smlouvy/příslušných smluv

Vyhlašování cen Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 89/2539/17 - rada města n e s c h v a l u j e záměr na udílení Ceny Josefa Škvoreckého během festivalu Náchodská Prima sezóna počínaje ročníkem 2018

Společnost Josefa Škvoreckého - dovezené materiály z Kanady

Usnesení č. 89/2540/17 - rada města s c h v a l u j e vrácení dotace přidělené Společnosti Josefa Škvoreckého městu Náchodu v celé výši (100 000 Kč)

AQUA MINERALIS GLACENSIS - administrativně - ekonomické řízení projektu

Usnesení č. 89/2541/17 - rada města s o u h l a s í s externím administrativně-ekonomickým řízením projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS společností Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855 dle nabídkové ceny a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Záměr vybudování skladu - hasiči Lipí

Usnesení č. 89/2542/17 - rada města s c h v a l u j e záměr výstavby skladu pro hasiče v obci Lipí a pověřuje odbor investic a rozvoje města přípravou projektové dokumentace a následnou realizací

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Usnesení č. 89/2543/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rekonstrukce sportovního hřiště Na Roudném

Usnesení č. 89/2544/17 - rada města s o u h l a s í se záměrem a cenovou nabídkou na akci: ,,Rekonstrukce sportovního hřiště Roudné v Náchodě"

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání - zpracovatel žádosti o podporu

Usnesení č. 89/2545/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, kolové výzvy č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) na akci "Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání" a dále RM souhlasí s externím zpracováním žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti a CBA společností Centrum evropského projektování a.s., IČ 27529576 dle nabídkové ceny a schvaluje uzavření příslušné smlouvy/příslušných smluv

Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra - VŘ

Usnesení č. 89/2546/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 54701 Náchod, IČO: 25275062, nabídková cena: 7.396.236,14 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: BEZEDOS s.r.o., se sídlem Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867, nabídková cena: 7.399.918,48 Kč bez DPH

Výměna požárních oken - Němcové čp. 2020

Usnesení č. 89/2547/17 - rada města s o u h l a s í s realizací výměny oken v objektu Němcové č.p.2020 v rozsahu nabídky a pověřuje OIRM uzavřením objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o. IČO 25931300

Prameník IDY v Bělovsi, informace o vydání a předání předmětu předchozí výpůjčky

Usnesení č. 89/2548/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o vydání a předání předmětu předchozí výpůjčky, prameníku na st. par. č.p. 140 v k.ú. Běloves

Usnesení č. 89/2549/17 - rada města p o v ě ř u j e

JUDr. Josefa Svobodu přípravou návrhu na úhradu vynaložených nákladů městem Náchod na zprovoznění prameníku minerální vody v souladu s ustanoveními smlouvy o výpůjčce č.SMF/1870/2011 uzavřenou se společností Běloveské lázně, a.s. dne 21.5.2011

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 89/2550/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, kterým se zvyšuje roční příspěvek na chod MěSSS Marie na Kč 9 992 010,-

Usnesení č. 89/2551/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 20 dle návrhu a doporučuje ZM vzít rozpočtové opatření č. 20 na vědomí

Usnesení č. 89/2552/17 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.7.2017 zvýšení úhrady klientů o Kč 10,-/měs. na konečných Kč 190,-

Vedení veřejného osvětlení - ul. Březinova, Gruberova, Raichlové, Bezručova, Svobody a Jablonského

Usnesení č. 89/2553/17 - rada města s o u h l a s í se zadáním vypracování PD a rozpočtu na akci VO ulic Březinova, Gruberova, Raichlové, Bezručova, Svobody a Jablonského

Změna čísel příjmových položek ve schváleném rozpočtu 2017

Usnesení č. 89/2554/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít opravu rozpočtové skladby v rozpočtu 2017 na vědomí

Vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 89/2555/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce ředitele Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, Mgr. Romana Odvářky k 31.3.2017 c Usnesení č. 89/2556/17 - rada města p o v ě ř u j e Odbor sociálních věcí a školství vyhlášením a zajištěním průběhu konkursního řízení na ředitele/ku Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka