Dnes
Teplota: 27.7 °C

Souhrn usnesení z 1. schůze Rady města Náchoda konané 12. listopadu 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 1/1/18 - rada města s o u h l a s í

- s převodem práv a povinností k bytu č.269/4 ul.Duhová

v Náchodě

č. 18152 - s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na vánočním převěsu s firmou Trelleborg Bohemia, a.s., Akademika Bedrny č.p. 531/8a v Hradci Králové, IČO 00012131 dle předložené smlouvy

Usnesení č. 1/2/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18141 - uzavření Smlouvy o ubytování s ******

č. 18144 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s *******

Usnesení č. 1/3/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18142 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní *******, platnost smlouvy na dobu 01.12.2018 - 28.02.2019, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

č. 18143 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ul. s pí ******* na období 01.12.2018 - 28.02.2019, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

č. 18145 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. s pí ****** na období 01.12.2018 - 28.02.2019, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 6.500,00

č. 18146 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č.p. 293 v Náchodě, Borská ul. s pí ******** na období 01.12.2018 - 28.02.2019, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 13.000,00

č. 18148 - čerpání jistoty bytu č. 3 v č.p. 276 v ulici Bartoňova ve výši Kč 10.000,00 a použití čerpané jistoty na úhradu soudních poplatků při stažení žaloby na vymáhání dlužného nájemného

č. 18149 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 1303 ul. Palachova v Náchodě dohodou k 30.11.2018

č. 18150 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí ****** dle návrhu

č. 18153 - zveřejnění záměru vypůjčení části prostoru č. 104, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s od 01.01.2019 a a zveřejnění záměru výpůjčky společenské místnosti č. 139 o výměře cca 45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě, a to 1x za měsíc, za účelem konání skupinových aktivit

č. 18154 - zveřejnění záměru vypůjčení části prostoru č. 104, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě, Centru pro integraci osob se zdravotním postižením KHK, o.p.s. od 01.01.2019 a zveřejnění záměru výpůjčky společenské místnosti č. 139 o výměře cca 45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě, a to 1x za měsíc, za účelem konání skupinových aktivit

Usnesení č. 1/4/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18147 - usnesení 172/4417/18 ve věci výpovědi Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. a

s c h v a l u j e

- vyhotovení Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 v č.p. 276

s pokračováním nájemního vztahu k bytu a nájemné ve výši

Kč 65,00/m2 podlahové plochy od platností od 01.12.2018

Usnesení č. 1/5/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18151 - usnesení 171/4375/18 z 10.09.2018 ve věci výpovědi

nájemní smlouvy č. SMF/2001/11 s tříměsíční výpovědní lhůtou uzavřené s organizací Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod, IČO 62729446

č. 2130 - usnesení č. 124/3389/17 ze dne 20.11.2017 týkající se akce 2130 - ukončení nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., IČO 15046486, dohodou k 31.12.2018 a

s c h v a l u j e

dohodu o trvání nájemní smlouvy č. 11107/2003 uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, z.s., IČO 15046486, a nadále pokračování právních vztahů sjednaných nájemní smlouvou č. 11107/2003

Usnesení č. 1/6/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 3193 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1932/2011 k datu 31.12.2018 a ukládá odboru SMF uzavřít smlouvu o výpůjčce s účinností od 1.1.2019

č. 3795 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3225/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Přípojková skříň a podzemní kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v katastrálním území Náchod o celkové délce 8 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3884 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3222/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného na stavební parcele č. 964 v katastrálním území Náchod v Janáčkově ulici, jejíž součástí je budova č.p. 803, která je v podílovém vlastnictví města Náchoda a vlastníků bytových jednotek. Celková délka plynárenského zařízení je 6,21 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH a bude vyplaceno v poměru spoluvlastnických podílů. Město Náchod obdrží úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 959,- + DPH

č. 3908 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3220/2018 v předloženém znění, kteroužto smlouvou město Náchod přenechá do užívání část o výměře 40 m2 z pozemku p. č. 833/19 v k. ú. Náchod panu ********* za účelem příjezdu ke garážím za nájemné ve výši 800 Kč/rok, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2018

č. 9704/2018 - zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v prvním poschodí o výměře cca 61 m2 na stavební parcele č. 2781/1 v katastrálním území Náchod v budově polikliniky v ulici Němcové čp. 738, za účelem výkonu lékařské praxe

č. 12452/2018 - zveřejnění záměru pronájmu části nebytového prostoru o výměře cca 1m2 na stavební parcele č. 3208 v katastrálním území Náchod v budově čp. 1845 v ulici Zámecká v Náchodě, za účelem umístění a provozování nápojového automatu

č. 12818/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 241 o výměře cca 23 m2 v budově čp. 1759 v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1.1.2019

č. 12831/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 245 o výměře cca 34 m2 v budově čp. 1759 v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1.1.2019

č. 12897/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 235 o výměře cca 18 m2 v budově čp. 1759 v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1.1.2019 a zveřejnění záměru výpůjčky společenské místnosti č. 139 o výměře cca 45 m2 v budově Harmonie II čp. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě, a to 1x za měsíc, za účelem konání skupinových aktivit

č. 9792/2018 - zrušení věcných práv na pozemcích p. č. 612/2, p. č. 612/3, p. č. 721/2, p. č. 612/6, p. č. 612/7 v k.ú. Náchod, a to na základě ustanovení smlouvy směnné se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, která bude vypracována městským úřadem na základě usnesení ZM č. IX. a), č. 9792/2018 ze dne 5.11.2018

Usnesení č. 1/7/18 - rada města r e v o k u j e

č. 3245 - usnesení č. 124/3389/17 ze dne 20.11.2017 týkající se akce 3245 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, dohodou k 31.12.2018 a

s c h v a l u j e

dohodu o trvání nájemní smlouvy č. SMF/1999/2011 uzavřené s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., IČO 00435767, a nadále pokračování právních vztahů sjednaných nájemní smlouvou č. SMF/1999/2011

Usnesení č. 1/8/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 9380/2018 - schválit prodej, č. 9725/2018 - schválit prodej,

č. 10061/2018 - zamítnout prodej, č. 10062/2018 - zamítnout prodej,

č. 11011/2018 - zamítnout prodej, č. 11237 - schválit prodej,

č. 11951/2018 - schválit prodej, č. 3868 - revokovat usnesení a schválit převod,

MěSSS Marie - nákup auta

Usnesení č. 1/9/18 - rada města s c h v a l u j e

nákup vozidla Volkswagen Caddy za Kč 354 323,- pro MěSSS Marie v roce 2019 a bere na vědomí, že o uvedenou částku bude ponížena vratka nevyčerpané dotace za rok 2018 realizovaná v lednu 2019

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 1/10/18 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 30.10.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem vystavení zboží před prodejnou

Usnesení č. 1/11/18 - rada města s o u h l a s í

s tím, aby byl umožněn prodej dle skutečně zabrané plochy na adrese Kamenice před čp. 145, na pozemku číslo 1921 za cenu 200 Kč/m2/den od 1.1.2019

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 1/12/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2018 do rozpočtu zřizovatele

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 1/13/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 26 000 Kč a převod této částky do provozních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na provozní výdaje a vyrovnání rozpočtu

Správa budov Náchod s.r.o. - snížení převodu finančních prostředků za IV.Q.2018

Usnesení č. 1/14/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- Smlouva o úvěru č. SMF/3227/2018

Usnesení č. 1/15/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3227/2018 dle návrhu

Zřízení komisí rady města

Usnesení č. 1/16/18 - rada města z ř i z u j e

tyto komise :

- pro obřady a slavnosti

- pro záměry města

- dopravní

- výstavby a územního plánování

- životního prostředí a čistoty města

- kulturní

- sportovní

- sociální

- prevence kriminality

- lázeňskou

- cestovního ruchu

- školskou

- letopiseckou a místopisnou

- pro řešení budoucnosti areálu Tepny

- pro řešení Smart City Náchod

Návrh na pověření členů zastupitelstva obce vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků, výročí zlatých svateb a jiných významných obřadů

Usnesení č. 1/17/18 - rada města s o u h l a s í

a pověřuje následující členy zastupitelstva města Náchod konáním občanských sňatků, vítání občánků a dalších slavnostních obřadů : Michala Kudrnáče, Bc. Tomáše Magnuska, MUDr. Editu Novákovou, Petra Jiráska, Mgr. Radku Lokvencovou, Mgr. Martina Tesaře a Mgr. Denisu Pokornou

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 1/18/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 99 až č. 102 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 1/19/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 107 880,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ Náchod

Usnesení č. 1/20/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vyhlášení ředitelského volna dne 9. 11. 2018 v ZUŠ Náchod

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 1/21/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Senior-taxi v Náchodě změna provozovatele

Usnesení č. 1/22/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a pověřuje odbornou komisi, která vznikne v prosinci 2018, aby předložila návrh řešení do 30.1.2019 s tím, aby Senior-taxi mohlo fungovat v polovině roku 2019. Na jednání přizvat místostarosty

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 1/23/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Jmenování jednatele obchodní korporace Technické služby Náchod, s. r. o.

Usnesení č. 1/24/18 - rada města j m e n u j e

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích

pana Aleše Kolářského jednatelem obchodní společnosti Technické služby Náchod, s. r. o., IČO 25270095, od 01.01.2019

Usnesení č. 1/25/18 - rada města u k l á d á

městskému úřadu vyhotovit jmenovací listinu

Usnesení č. 1/26/18 - rada města v působnosti valné hromady

v o l í

s účinností od 13.1.2019 tyto členy dozorčí rady : Ing. Pavlu Maršíkovou, Petra Jiráska a Ing. Milana Marka

Smlouva o zajištění ohňostroje firmou T. Grosse, dne 1. 1. 2019

Usnesení č. 1/27/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 1. 1. 2019
v 18.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781, za celkovou částku 70 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 69 000 Kč do 27. 11. 2018

Plnění rozpočtu za říjen 2018

Usnesení č. 1/28/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Plán rozvoje sportu pro město Náchod - návrh

Usnesení č. 1/29/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

návrh znění Plánu rozvoje sportu pro město Náchod zpracovaný panem Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D. (IČO 76413195). Rada města Náchoda souhlasí s formulací vize rozvoje sportu a s navrženými prioritami a opatřeními k naplnění této vize dle přílohy. Rada města Náchoda ukládá zpracovateli dokumentu dokončit kapitolu „Sportovní infrastruktura", připojit projektové listy k jednotlivým opatřením v návrhové a implementační části dokumentu a celý dokument finalizovat tak, aby mohl být předložen k projednání Radou města Náchoda dne 26. 11. 2018.

Žádost o příspěvek do projektového fondu Kladského pomezí

Usnesení č. 1/30/18 - rada města s c h v a l u j e

záměr poskytnutí jednorázového finančního příspěvku do projektového fondu Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. zastoupeného panem Mgr. Josefem Thérem, předsedou představenstva, ve výši 100 000 Kč včetně zahrnutí této finanční částky do návrhu rozpočtu města Náchoda pro rok 2019

Prodloužení vodovodního řadu pro RD na Pavlišově

Usnesení č. 1/31/18 - rada města s o u h l a s í

s podáním žádosti představenstvu VAK Náchod a.s. o schválení možnosti financování a následného provozování vodovodního řadu pro RD na Pavlišově a se zařazením 300 tis. Kč do rozpočtu města Náchoda na rok 2019 na půjčku pro VAK Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu na Pavlišově

Příjezdová komunikace pro RD na Pavlišově

Usnesení č. 1/32/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu připojení místní komunikace a omezení užívání nemovitosti s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje na stavbu „Připojení místní komunikace v k.ú. Pavlišov" v předloženém znění

Dodatek č. 1 Smlouva o dílo - Změna č. 1 Územního plánu Náchod

Usnesení č. 1/33/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zpracování „Změny č. 1 Územního plánu Náchod" se zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové

Žádost občanského sdružení Klub SUN Náchod, dětský klub HOPSÁČEK

Usnesení č. 1/34/18 - rada města s o u h l a s í

s umístěním plakátů výhradně na pevném kartonu o velikosti A2 mimo povolené výlepové plochy dle rozpisu míst uvedených v žádosti a s výjimkou z povinnosti složit kauci ve výši 5.000,-Kč

Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě - schválení změnových listů a uzavření dodatku č.4 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 1/35/18 - rada města s c h v a l u j e

změnové listy č. 11 - 21 a schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, který bude vypracován na jejich podkladě

Žádost VAK

Usnesení č. 1/36/18 - rada města n e d o p o r u č u j e

svolání mimořádné valné hromady VAK Náchod a. s.

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta