Dnes
Teplota: 27.7 °C

Souhrn usnesení ze 5. / 12. / schůze Rady města Náchoda konané 11. února 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 12/275/19 - rada města r e v o k u j e

č. 454/2019 - usnesení č. 10/223/19 ze dne 28.1.2019 týkající se části č. 454/2019

Usnesení č. 12/276/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 1166/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3266/2019 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891, v předloženém znění. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání 2 ks čerpadel Sigma s elektromotorem 3kW. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 12.2.2019

č. 1169/2019 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3267/2019 se společností Internet2 s.r.o., IČO 27467341, v předloženém znění. Optický kabel včetně chráničky je uložen pod povrchem pozemkové parcely č. 778/1, č. 790/1 a č. 790/2 v katastrálním území Náchod v celkové délce 118 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 29.500,- Kč + DPH

č. 1405/2019 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3268/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení nn a nadzemní vedení nn bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 198/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují v předpokládané délce cca 26 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 12/277/19 - rada města s o u h l a s í

s podnájmem bytu č.1, ul. Duhová čp.269

Usnesení č. 12/278/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14389/2018 - schválit prodej pozemku

Usnesení č. 12/279/19 - rada města s c h v a l u j e

  • č. 19011 - vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 vč.p. 294 vulici Borská vNáchodě dle návrhu

č. 190/2019 - navýšení účetního stavu evidence pozemků o

+ 1.128,71 Kč

č. 19012 - na základě výjimky z podmínek pro přidělení bytu v majetku města a ubytovacího řádu ubytovny, uzavření Smlouvy o ubytování na místnosti č. 5 s pí. *************v Náchodě na období 12.02.2019 - 28.02.2019, cena ubytování Kč 3.000,00, jistota není stanovena

Zápisy z komisí

Usnesení č. 12/280/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání lázeňské komise ze dne 23.1.2019

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.1.2019

- zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 28.1.2019

- zápis z jednání komise výstavby ze dne 23.1.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/26/2019

Usnesení č. 12/281/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/26/2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 12/282/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 125 dle návrhu

Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 12/283/19 - rada města u k l á d á

Správě budov Náchod s.r.o. s účinností od 1.1.2014 vyplácet úroky z jistoty v souladu s § 2254 OZ. Správa budov Náchod s.r.o. převede na účet města 19-222551/0100 Kč 245 000,-

Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Usnesení č. 12/284/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro městskou

organizaci Správa budov Náchod, s.r.o.

- Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro městskou

organizaci Technické služby Náchod, s.r.o.

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis

Usnesení č. 12/285/19 - rada města u k l á d á

odboru 16-kultura a sport výplatu příspěvku na rok 2019 pro Euroregion Glacensis ve výši Kč 77 328,-

Převod fondu rezerv a rozvoje do rezervy města

Usnesení č. 12/286/19 - rada města s c h v a l u j e

převod nevyčerpaných finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rezervy města v celkové částce Kč 1 165 278,-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/22/2019

Usnesení č. 12/287/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2019

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 12/288/19 - rada města s o u h l a s í

s čerpáním fondu rezerv a rozvoje MěSSS Marie v souladu s již dříve přijatým usnesením RM č. 1/9/18 a schvaluje převod Kč 639 677,- z FRR Marie do rezervy města pro jiné použití

Usnesení č. 12/289/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic v částce 41 090,- Kč pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na rozšíření datového úložiště Synology

Cenová nabídka na recyklaci stavebních sutí drcením

Usnesení č. 12/290/19 - rada města s c h v a l u j e

- cenovou nabídku firmy BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32

Velké Poříčí, IČO: 27504867 na recyklaci stavebních sutí drcením - uzavření objednávky

Výměna garážových vrat a dveří do garáže hasičské zbrojnice na Jizbici

Usnesení č. 12/291/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na dodání, montáž a demontáž garážových vrat a dveří na objektu hasičské zbrojnice na Jizbici pro firmu ALUROL s. r. o., Kpt. Jaroše 469, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 44500106

Výměna oken na budově hasičské zbrojnice na Jizbici

Usnesení č. 12/292/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na dodávku a montáž oken a dveří na objektu hasičské zbrojnice na Jizbici, pro firmu K-plasty s. r. o., Husitská 11, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 62061356

Věžní hodiny v budově čp. 247, Zámecká ul. - ZUŠ

Usnesení č. 12/293/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky ve výši Kč 169 642,- vč. DPH na zhotovení elektrického samonatahovacího zařízení a elektronického synchronizačního zařízení věžních hodin v budově čp. 247, Tyršova ul. v Náchodě ak.sochaři Petru Skálovi, Lázeňská 481, 289 12 Sadská, IČO 61908177

II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 1. Máje

Usnesení č. 12/294/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na opravu sociálního zařízení v ZŠ 1.máje, II. etapa, pro Vše pro stavby s. r. o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ: 28969553

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů

Usnesení č. 12/295/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 5/KSCR/2019 se společností Branka, o. p. s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, IČO: 25915096

Žádost o projednání požadavku firmy N_SYS o uložení optického kabelu v rámci akce Tunel - Skála

Usnesení č. 12/296/19 - rada města n e s o u h l a s í

s žádostí firmy N_SYS o vydání souhlasu s uložením optického kabelu do pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Náchoda v rámci akce FTTx_NACH_017_tunel_Skála z důvodu významného narušení chodníků a komunikací na trase. Rovněž z důvodu, že schválením žádosti by došlo k zatížení nového pozemku č. 2325 věcným břemenem

Rozpočtová opatření od 11.02.2019

Usnesení č. 12/297/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 10 a 11 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Výměna malého jídelního výtahu v MŠ Vítkova ul., Náchod

Usnesení č. 12/298/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na výměnu jídelního výtahu v MŠ Vítkova ul.

v Náchodě Bělovsi pro firmu RP výtahy s. r. o., Na nábřeží 153, 517 71 České Meziříčí, IČ: 28935934

Metodický pokyn číslo 01/2019

Usnesení č. 12/299/19 - rada města s c h v a l u j e

Metodický pokyn číslo 01/2019 a ukládá jednateli Správy budov

Náchod s.r.o. a vedoucímu odboru SMF nadále se řídit tímto metodickým pokynem

Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry

Usnesení č. 12/300/19 - rada města s o u h l a s í

s promítáním filmů po 22:00 hodině, maximálně však do 22:30 hodin na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě v ulici Hurdálkova čp. 371, po dobu šesti čtvrtků v roce 2019 takto: 25. 07, 01. 08., 08. 08., 15. 08., 22. 08. a 29. 08. 2019

Žádost o partnerství na akcích Muž roku a Den dobrých skutků

Usnesení č. 12/301/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě ve výši 15 000 Kč vč. DPH na akcích Muž roku 2019 a Den dobrých skutků pořádaných panem Davidem Novotným dne 23.-24. 8. 2019

Finanční výbor ZM - plán práce na 1. pololetí 2019

Usnesení č. 12/302/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán práce finančního výboru ZM na 1. pololetí 2019

Šestileté období ředitelů školských PO ve funkci

Usnesení č. 12/303/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o končícím šestiletém funkčním období ředitelů PO - ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 a ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 - a nebude vyhlašovat konkurs na tyto PO

Žádost o souhlas se zapojením do projektů PO Základní škola, Náchod, Komenského

Usnesení č. 12/304/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 do projektu OPVVV výzva 02_18_067 s projektem „Finská cesta" a projektu KHK Rozvoj podmínek pro vzdělávání „Šikovné ruce" v předpokládané celkové výši 320 000,- Kč

MMR - Podpora obnovy místních komunikací

Usnesení č. 12/305/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova místních komunikací v Náchodě" do výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul: 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací

Modernizace sběrného dvora

Usnesení č. 12/306/19 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 6/161/18 ze dne 17.12.2018

Vypovězení Memoranda o spolupráci se spol. IDA SpaMed, s.r.o.

Usnesení č. 12/307/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit výpověď Memoranda o spolupráci na projektu „Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova" uzavřeného mezi městem Náchodem, společně se svou organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, a spol. IDA SpaMed, s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař (IČO 06594425), zastoupenou Ing. Janem Doubravou - jednatelem z důvodu nenaplnění jeho obsahu a odklonu od memoranda

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/27/2019

Usnesení č. 12/308/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/27/2019

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 12/309/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 157 760 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení 12 ks počítačů k interaktivním tabulím

Financování přenesené státní správy

Usnesení č. 12/310/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Pozůstalost po Jaromíru Kwokovi

Usnesení č. 12/311/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním majetku po Jaromíru Kwokovi dle předloženého návrhu

Změna v komisi prevence kriminality

Usnesení č. 12/312/19 - rada města o d v o l á v á

paní Marii Šimonovou na vlastní žádost a

s c h v a l u j e

do funkce předsedy komise Mgr. et Bc. Ludvíka KubíčkaJan B i r k e
starosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka