Dnes
Teplota: 17.6 °C

Souhrn usnesení ze 7. / 14. / schůze Rady města Náchoda konané 25. února 2019

Výroční zprávy základních škol

Usnesení č. 14/314/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy PO ZŠ, Náchod, 1. Máje 365; ZŠ, Náchod, Komenského 425 a ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 14/315/19 - rada města s o u h l a s í

- s podnájmem bytu č.53, ul. Duhová čp. 269

- s převodem práv a povinností k bytu č. 265/3 ul. Duhová

v Náchodě

Usnesení č. 14/316/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19013 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.03.2019 do 31.05.2019

č. 19014 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.03.2019 do 31.05.2019

č. 19015 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.03.2019 do 31.03.2019

Usnesení č. 14/317/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19016 - vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě dle přiloženého návrhu

- ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova

v Náchodě k 28.02.2019

- na základě výjimky z podmínek pro žadatele o nájemní byt

v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3

v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. s paní **** na období 01.03.2019 - 31.05.2019, nájemné Kč 70,00/m2

podlahové plochy, jistota Kč 14.000,00

č. 19017 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

č. 19018 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru č. SMF/3243/2018 - Společné cesty - z.s. dle návrhu

č. 19019 - výpověď 8 Smluv o nájmu nebytových prostor - garážových stání v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě a

p o v ě ř u j e

odbor SMF k zajištění odhadů ke zjištění ceny jednotlivých garážových stání

Usnesení č. 14/318/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 190/2019 - Smlouvu o právu provést stavbu č. SMF/3280/2019 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

č. 2234 - uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu výměníkových stanic č. 11111/20003 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v předloženém znění. Dodatkem č. 13 se snižuje počet pronajatých výměníkových stanic o jednu stanici, a to VS 27 - Palachova 1303. Výměníková stanice přestává být předmětem nájmu dnem, kdy se Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - stane jejím vlastníkem a vstoupí do práv pronajímatele, tj. dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu

č. 3862 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3274/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 1212/1, č. 1223, č. 1929, č. 2024/1 a č. 2036/2, v katastrálním území Náchod a pozemkové parcely města č. 429 a č. 471, v katastrálním území Staré Město nad Metují. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 729,21 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 146.000,- Kč + DPH

č. 1183/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3273/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 1751/3, č. 1835/5, č. 1837/2, č. 2045 a č. 2046/1 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 195,49 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 39.200,- Kč + DPH

č. 2195/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3277/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 1835/4, č. 1835/5, č. 1838/5, č. 1852/10, č. 1867/1, č. 2042/3 a č. 2045 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 591,21 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 118.400,- Kč + DPH

č. 12452/2018 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/3235/2018 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621. Dodatkem č. 1 se snižuje výše ročního nájemného v čl. III. dohodou na částku 1.200,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Náklady uvedené v čl. IV. se stanovují dohodou v paušální výši 200,- Kč/měsíc za spotřebu elektrické energie a ve výši 45,- Kč/měsíc za dodávku vody. Dodatek č. 1 se uzavírá s účinností od 1.3.2019

č. 1589/2019 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3275/2019 s organizací Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO 48653292, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného dočasného užívání část pozemkové parcely č. 354/4 o výměře 430 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem zařízení staveniště po dobu rekonstrukce stacionáře. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.3.2019, případně ode dne uveřejnění v registru smluv, pokud toto uveřejnění nastane později, do 31.12.2019

Výměna vnitřních dveří v krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Usnesení č. 14/319/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro dodávku a montáž vnitřních dveří na

krytém plaveckém bazénu, včetně souvisejících zednických prací

pro DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod, IČ: 03771351

Bezpečně na silnicích o.p.s. - žádost o dotaci

Usnesení č. 14/320/19 - rada města z a m í t á

žádost o.p.s. Bezpečně na silnicích o poskytnutí finančního příspěvku

Burza elektrické energie a zemního plynu na další období

Usnesení č. 14/321/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF provést nákup el. energie a zemního plynu přes burzu pomocí firmy FIN-servis a.s. na období 2020-2022

Výplata dividend

Usnesení č. 14/322/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost firmy Auto Trutnov s.r.o.

Usnesení č. 14/323/19 - rada města s o u h l a s í

s žádostí o nepřetržité vystavení 1ks osobního motorového vozidla tovární značky FORD na Masarykově náměstí v blízkosti zadní části kostela na zodpovědnost žadatele v termínu od 01. dubna 2019 do 18. dubna 2019 do 17:00hodin.

Souhlas s parkováním na veřejném parkovišti

Usnesení č. 14/324/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Souhlas vlastníka se zásahem do pozemku na Karlově náměstí

Usnesení č. 14/325/19 - rada města n e s o u h l a s í

se zásahem do pozemku p. č. 1919/8 v k. ú. Náchod, klidová zóna Karlovo náměstí v Náchodě

Zápisy z komisí

Usnesení č. 14/326/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Komise pro řešení budoucnosti Tepny z 11.2.2019

Plán účetního odpisu majetku města Náchoda

Usnesení č. 14/327/19 - rada města s c h v a l u j e

v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 města Náchoda

- Zásady vedení hmotného a nehrotného majetku a zásob

- Plán účetního odpisu majetku města Náchoda na rok 2019

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2018

Usnesení č. 14/328/19 - rada města s c h v a l u j e

Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené k 30.09.2018 a k 31.12.2018 a schvaluje skutečnosti uvedené v této zprávě

Metodický pokyn č. 1/2019 - investice Správa budov Náchod

Usnesení č. 14/329/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na Jana Vlčka, Náchod, Konečná čp. 41, IČO 45917639, DIČO CZ 7012063223 na dodávku 8 kotlů pro jejich výměnu v domech Francouzská čp. 504 a čp. 505

Usnesení č. 14/330/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávek na rekonstrukci bytu č. 8 v domě čp. 293 Borská ulice a to na :

Jiřího Lelka Stavitelství Starkoč 11, IČ 12939498 za Kč 159 008,-

bez DPH

OGAR-SOLAR s.r.o, Lidická 397, Česká Skalice, IČ 07418388 za Kč 29 400,-

Elektroinstalace Vlastimil Matuška, Sokolská 35, Nový Hrádek, IČ 74342126 za Kč 28 300,- bez DPH

Rozpočtová opatření od 11.02.2019

Usnesení č. 14/331/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 12 až 15 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Pořízení automobilu pro poskytování terénní pečovatelské služby - výzva MAS Stolové hory - IROP - Rozvoj sociálních služeb - I

Usnesení č. 14/332/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o podporu Městského střediska sociálních služeb MARIE na nákup vozidla pro poskytování terénní pečovatelské služby do 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Stolové hory - IROP - Rozvoj sociálních služeb - I

Park lázně Běloves - projektové práce, předložení žádosti o dotaci na KHK

Usnesení č. 14/333/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu 19RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce vyhlášeného Královéhradeckým krajem na akci „Park lázně Běloves - projektové práce"

Bartoňova vila - SVČ Déčko - řešení havarijního stavu

Usnesení č. 14/334/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti INRECO, s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, IČ: 48155586 na průzkumné a projektové práce oprav Bartoňovy vily - Střediska volného času Déčko

Výměna oplocení víceúčelového hřiště Hamra

Usnesení č. 14/335/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na oplocení víceúčelového hřiště Hamra společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 275804867

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - dodatek č.3

Usnesení č. 14/336/19 - rada města s o u h l a s í

se Změnovými listy č.7, 8, 9, 10 a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo IRM/528/18 na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

MěSSS Marie - oprava balkónů

Usnesení č. 14/337/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky, na akci MěSSS Marie - oprava balkónů, společnosti ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300

Datové propojení - radnice - hasičská zbrojnice - realizace

Usnesení č. 14/338/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro společnost Internet2 s.r.o., Náchod,

IČO 27467341 na realizaci datového propojení radnice a nové

hasičské zbrojnice optickou sítí

Dočasná parkovací plocha v areálu bývalé Tepny - PD

Usnesení č. 14/339/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na provedení zjednodušené dokumentace na akci „Dočasná parkovací plocha v areálu bývalé Tepny" pro společnost Proxion s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO: 25264451

Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Usnesení č. 14/340/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na veřejnou zakázku „Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě" s účastníkem: Lesy města Náchoda, spol. s r.o., Náchod, Dobrošovská 1443, IČO 60109866, nabídková cena: 297.905,55 Kč vč. DPH 21% (bez DPH 246.202,93 Kč)

Opravy topného systému, rozvodů ZTI a stavební úpravy v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, pravé křídlo - I. etapa

Usnesení č. 14/341/19 - rada města s c h v a l u j e

výzvu a zadávací podmínky veřejné zakázky ,,Oprava topného systému, rozvodů ZTI a stavební úpravy v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, pravé křídlo - I. etapa a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do zadávacích podmínek a smlouvy o dílo

Usnesení č. 14/342/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Opravy topného systému, rozvodů ZTI a stavební úpravy v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, pravé křídlo - I. etapa ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Mgr., František Majer), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Jaroslava Balcarová (náhradník Bc. Marek Labík)

Duhová 269

Usnesení č. 14/343/19 - rada města s o u h l a s í

s rozsahem prací, které provede firma Vladimír Luštinec, Jiráskova 358, 552 03 Česká Skalice na Duhová 269 a se způsobem financování těchto prací

II. Prodloužení výjimky pro parkování na parkovišti u Bílé růže

Usnesení č. 14/344/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením výjimky ze systému placení parkovného pro občany trvale bydlící v ulici Raisova pro čp. 1554 až 1558 a v ulici Mlýnská pro čp. 98 až 100, a to vždy pro jeden osobní automobil do 30. června 2019 zdarma

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 14/345/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 110 000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení nábytku, drobnou opravu v šatně a vymalování

Sdružení zdravotně postižených Náchod , z.s.- Souhlas s umístěním sídla

Usnesení č. 14/346/19 - rada města s o u h l a s í

s umístěním sídla spolku Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. IČO 26608464 na adrese Rybářská 1819, Náchod, 54701

Úhrada neinvestičních výdajů za rok 2019 obcí Vysokov

Usnesení č. 14/347/19 - rada města s t a n o v í

výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2019 na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysokov na 7 000,- Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských školách

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 14/348/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 21.02.2019 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu: byt č. 31 od 1.3.2019 do 31.8.2019, byt č. 47 od 1.4.2019 do 30.9.2019, jistota na byt není stanovena

Navýšení rozpočtu ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 14/349/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu pro PO ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 ve výši 100 000 Kč na vybavení šaten školy

Oznámení o termínu zápisu do náchodských mateřských škol

Usnesení č. 14/350/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol

Návrh na zvýšení úhrad v MěSSS Marie v souladu se zák. č. 108/2006

Usnesení č. 14/351/19 - rada města s c h v a l u j e

v souladu se zák. č. 108/2006Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb. úhradu za poskytování sociálních služeb v MěSSS Marie dle předloženého návrhu od 1.4.2019

Nový organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 14/352/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 1.3.2019 organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění

Nový jednací řád komisí Rady města Náchoda

Usnesení č. 14/353/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 1.3.2019 jednací řád komisí Rady města Náchoda v předloženém znění

Dohoda o zajištění Vavřinecké pouti 2019

Usnesení č. 14/354/19 - rada města s c h v a l u j e

znění dohody o zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2019 s firmou Jan Pazdera, Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Pořadatelem akce bude Jan Pazdera, David Novotný a město Náchod

Žádost o dotaci na provoz muzea starožitných kočárků, panenek a patentních listin

Usnesení č. 14/355/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a žádá doplnit žádost o statistiku návštěvnosti a nefinanční plnění pro město v případě poskytnutí dotace

Žádost o dotaci na vydání knihy „Němí svědkové holocaustu v Náchodě"

Usnesení č. 14/356/19 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci na pokrytí části nákladů spojených s vydáním knihy

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - dokončení

Usnesení č. 14/357/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu 19RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce vyhlášeného Královéhradeckým krajem na dokončení novostavby hasičské zbrojnice v Náchodě

Podpora projektu

Usnesení č. 14/358/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

projektový záměr a podporuje podání žádosti i realizaci projektu „Our one city - Kudowa-Zdrój - Náchod"

Informace o veřejné zakázce „Malé lázně - Běloves - dostavba"

Usnesení č. 14/359/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku „Malé lázně - Běloves - dostavba" z důvodu výpadku NEN (národní elektronický nástroj)

Technika pro integrovaný záchranný systém

Usnesení č. 14/360/19 - rada města s c h v a l u j e

podání žádosti o podporu do „10. výzvy MAS Stolové hory - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Technika pro IZS - I"na projekt „Technika pro integrovaný záchranný systém"

Rekonstrukce stávajícího chodníku ulice Pavlišovská - Náchod - Babí

Usnesení č. 14/361/19 - rada města s o u h l a s í

s kompletní rekonstrukcí chodníku na pozemku p. č. 435/1 v k. ú. Babí u Náchoda v ceně 440.322,42Kč a vystavením objednávky na SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, Červený Kostelec, IČ 27476162 dle předloženého rozpočtu

Záměr - Společný podnik s innogy Energo, s.r.o.

Usnesení č. 14/362/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr zřízení společného podniku s innogy Energo, s.r.o.

Návrh na pověření člena zastupitelstva obce vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků, výročí zlatých svateb a jiných významných obřadů

Usnesení č. 14/363/19 - rada města s o u h l a s í

a pověřuje člena Zastupitelstva města Náchoda Mgr. Jana Ježka vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků a dalších slavnostních obřadů

Zastávka ČD v Malém Poříčí

Usnesení č. 14/364/19 - rada města n e s o u h l a s í,

na základě odezvy občanů, se zrušením zastávky ČD v Malém Poříčí

V Náchodě 26. února 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta