Dnes
Teplota: 26.6 °C

Souhrn usnesení z 12. / 19. / schůze Rady města Náchoda konané 3. dubna 2019

Havarijní oprava střešní krytiny ZŠ Komenského ul. Sokolská

Usnesení č. 19/497/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Jana Soukupa, Meziměstí - Vižňov 250, 549 83 Meziměstí u Broumova 3 IČ: 11157704 na opravu havarijního stavu střechy ZŠ Komenského ul. Sokolská

Změna zadávací dokumentace pro rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 19/498/19 - rada města s c h v a l u j e

- změnu vah hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci pro

rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém bazénu

- složení komise pro otevírání obálek veřejné zakázky a

s o u h l a s í

s prodloužením zadávací lhůty pro podání nabídek

Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019 (VO X. etapa) - zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 19/499/19 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019"

Usnesení č. 19/500/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Miroslav Petr (Ing. Lucie Hurdálková), Bohuslav Voborník (Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

V Náchodě 4. dubna 2019Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
2. místostarosta