Dnes
Teplota: 16.1 °C

Souhrn usnesení ze 15. / 22. / schůze Rady města Náchoda konané 15. dubna 2019

Komunitní centrum

Usnesení č. 22/560/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu správce komunitního centra, na základě jím předložené koncepce, s účinností od 1.6.2019 na zkušební dobu 5 měsíců a ukládá mu předložit do 2 týdnů k rukám tajemnice MěÚ seznam členů rady KC a upřesnění provozní doby ve večerních hodinách

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/59/2019

Usnesení č. 22/561/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. smlouvy SMF/59/2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 22/562/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 26 a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Žádost o podporu akce Nova Cup Stolové hory 2019

Usnesení č. 22/563/19 - rada města s c h v a l u j e

podporu akce Nova Cup pořádanou organizací Sportuj po Česku z.s. (IČO 06860907), zastoupenou panem Karlem Bartyzalem - předsedou spolku, v podobě pomoci s propagací cyklistického závodu Nova cup Stolové hory,který se uskuteční dne 12. 5. 2019 v Machově za podmínek, že pořadatel bude město Náchod propagovat během závodu formou umístění loga města a zároveň, že umístění informačních tabulí v Náchodě bude konzultovat s dopravním inspektorátem Policie ČR a s vlastníky pozemků tam, kde není jejich vlastníkem město Náchod

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 22/564/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19043 - s trvalým snížením nájemného bytu č. 4 v č.p. 86 v ulici Jugoslávská v Náchodě na Kč 55,00/m2 podlahové plochy/měsíčně od 01.08.2019

č. 19044 - s tím, aby Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z. s., IČO 15048683 si nechala adresu Rybářská č.p. 1819 v Náchodě zapsat jako sídlo spolku do příslušného spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/135/2019

Usnesení č. 22/565/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/135/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. smlouvy SMF/136/2019

Usnesení č. 22/566/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. smlouvy SMF/136/2019

Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č. 22/567/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. dubna 2019

Zpráva o činnosti MP Náchod za rok 2018

Usnesení č. 22/568/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

VZ Úpravna minerální vody - výsledek

Usnesení č. 22/569/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Eco-Aqua-Servis, s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 15500, IČO 26735547, nabídková cena: 3 397 272,00 Kč bez DPH (4 110 699,00 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČO 15053695, nabídková cena: 3 457 209,00 Kč bez DPH (4 183 222,89 Kč vč. DPH)

V Náchodě 16. dubna 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta