Dnes
Teplota: 26.7 °C

Souhrn usnesení ze 16. / 23. / schůze Rady města Náchoda konané 24. dubna 2019

Výroční zprávy Základní školy T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005; Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 a Střediska volného času Déčko, Náchod

Usnesení č. 23/570/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy PO Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005; Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121 a Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 za školní rok 2017/2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 23/571/19 - rada města z a m í t á

č. 2745, 672/2019 žádost společnosti PCK - trading, a.s., IČO 25259946, týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 o výměře 167 m2 v katastrálním území Náchod ukončení pronájmu dohodou k 30.6.2019

s c h v a l u j e

výpověď nájemní smlouvy č. SM/1048/2008 uzavřené se společností PCK - trading, a.s., IČO 25259946, podle článku VI. odst. 4 nájemní smlouvy, tj. výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Ke dni ukončení nájemní smlouvy je společnost povinna předat městu pronajatý pozemek vyklizený včetně odstranění zděného plotu, který se nachází na pozemku.

z a m í t á

žádost společnosti ROBOT WORLD s.r.o., IČO 49813366, týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 1162/1 o výměře 167 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem využití jako manipulační plocha pro zásobování budovy č.p. 304 a doporučuje jednat s vlastníkem budovy č.p. 304 a ukládá odboru IRM nechat vypracovat studii proveditelnosti na zřízení nových parkovacích míst.

Usnesení č. 23/572/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2769 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/1052/2008 s ******** z Náchoda, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 3063 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. SMF/1639/2010 s organizací PFERDA z.ú., IČO 26657431, v předloženém znění. Dodatkem č. 3 se prodlužuje platnost nájemní smlouvy, a to na dobu určitou do 30.4.2025

č. 3924 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3292/2019 s ******** z Prahy, v předloženém znění. Věcné břemeno spočívá ve zřízení vodovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 247/1 v katastrálním území Pec pod Sněžkou v celkové délce 44 m. Pozemková parcela č. 247/1 je v podílovém vlastnictví města Náchoda a společnosti AGRO CS a.s. Přípojka je zřízena pro budovu č.p. 31 na stavební parcele č. 84. Břemeno se zřizuje za cenu 20.000,- Kč + DPH a bude vyplaceno v poměru spoluvlastnických podílů. Město Náchod obdrží úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

č. 5581/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3294/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, v předloženém znění. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 1143/11, č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 69,52 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 500,- Kč + DPH

č. 4839/2019 - pachtovní smlouvu č. SMF/3296/2019 s paní ****** z Náchoda, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 1632/3 o výměře 110 m2 a část pozemkové parcely č. 1632/6 o výměře 107 m2, tj. o celkové výměře 217 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 1.085,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2019

č. 5028/2019 - pachtovní smlouvu č. SMF/3295/2019 s panem ****** z Náchoda, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 15 o výměře 165 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky a užívání zahradního domku o výměře 4 m2. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 905,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2019

č. 5115/2019 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMF/3276/2019 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v předloženém znění. Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení teplovodních přípojek v pozemkových parcelách města č. 490/3, č. 490/4, č. 490/5, č. 1965/1, č. 1972/1, č. 1972/5 a č. 1972/6, všechny v katastrálním území Náchod v části města Plhov. Celková délka trasy teplovodních přípojek uložených v pozemkových parcelách města má být cca 199 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 23/573/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19045 - na základě výjimky z podmínek pro přidělení bytu v majetku města, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 s pí********na adrese Broumovská č.p. 32 v Náchodě na období 01.05.2019 - 31.07.2019, cena nájmu Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 7.500,00

č. 19046 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 s p. ********na adrese Bartoňova č.p. 277 v Náchodě na období 01.05.2019 - 31.07.2019, cena nájmu Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 7.000,00

č. 19049 - uzavření dodatků k 8 smlouvám na nájem nebytového prostoru - garážových stání v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě ve věci změny doby trvání smluv na tři měsíce s opakováním od 01.05.2019

č. 19051 - podnájem bytu v č.p. 1443 v ulici Dobrošovská v Náchodě na dobu jednoho roku bez opakování

Usnesení č. 23/574/19 - rada města p o v o l u j e

č. 19047 - stavební úpravy bytu č. 2 v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě v rozsahu uvedených v žádosti a za dodržení podmínek stanovených Správou budov Náchod s.r.o. k těmto úpravám

Usnesení č. 23/575/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19048 - prominutí nájmu za měsíc červen 2019 ze Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMF/2696/2015, Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMF/3091/2017 a Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31.10.2001

Usnesení č. 23/576/19 - rada města s o u h l a s í

s tím, aby po úhradě všech radou města v průběhu I.Q.2019 schválených oprav v Duhová 265 až 269 byl případný zbytek placeného nájemného evidovaný na jednotlivých vnitřních účtech Správy budov Náchod s.r.o. odveden Správou budov Náchod s.r.o. na účet Města 19-222551/0100 pro jiné použití.

Peněžní prostředky vybrané na nájemném jsou majetkem obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.

Rozbor hospodaření za I.Q.2019

Usnesení č. 23/577/19 - rada města s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za I.Q.2019 bez výhrad.

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 23/578/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/110/2019 až č. SMF/113/2019

z programu Podpora vzdělávání kap. 14-školství

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. smlouvy SMF/114/2019

až č. SMF/126/2019

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. smlouvy SMF/127/2019 až SMF/134/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/137/2019

Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Usnesení č. 23/579/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na veřejnou zakázku „Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě" s účastníkem: EKOSFER Solutions, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, Hradecká 566, IČO 06082530, nabídková cena: 296 411,28 Kč vč. DPH 21 % (bez DPH 244 968,00 Kč)

Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 23/580/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu ,,Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod''

PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby „Náchod - Pavlišov splašková kanalizace, výtlak, ČS"

Usnesení č. 23/581/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky projektantovi Zbyněk Linhart, IČO 14544644, 1. Máje 63, Náchod-Běloves na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení

stavby „Náchod - Pavlišov splašková kanalizace, výtlak, ČS"

Změna rozpočtové skladby

Usnesení č. 23/582/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnu ve schváleném rozpočtu z důvodu změny rozpočtové skladby, kterou byl zrušen paragraf 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi a převedení částky Kč 50 000,- z uvedeného paragrafu na nový paragraf 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárna. Rada města dále bere na vědomí opravu rozpočtového opatření č. 19, která byla vyvolána opravou schváleného rozpočtu.

Aukce elektrické energie a zemního plynu

Usnesení č. 23/583/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám o dotaci

Usnesení č. 23/584/19 - rada města s c h v a l u j e

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě SMF/99/2019

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě SMF/100/2019 o plnění závazku veřejné

služby obecného hospodářského zájmu.

VZ Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa - zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 23/585/19 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa"

Usnesení č. 23/586/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" - ve složení za Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Romana Pichová), za Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Ing. Dušan Tér, Ing. Alexandra Chobotská (náhradníci Ing. Martin Srubjan, Karel Mikeš), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Uzavření Smlouvy o zřízení prodejního místa vstupenek sítě Ticketmaster

Usnesení č. 23/587/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster č. 2/KSCR/2019 se společností Ticketmaster Česká republika, a.s., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupenou Simonou Matějkovou, zmocněncem, IČ 60192577

Žádost o dotaci Spolek šlapacích moskvičů Náchod

Usnesení č. 23/588/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Spolek šlapacích Moskvičů Náchod (IČO 05792231), zastoupenou panem Ing. Lubošem Balcarem - předsedou, ve výši 5 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s organizací 8. mezinárodního srazu šlapacích vozítek v Náchodě, který se uskuteční dne 15. 6. 2019 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura za podmínky umístění loga města na

propagačních materiálech financovaných z dotace

Nabídka firmy Scolarest na zajištění stravování v Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 23/589/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

návrh firmy Scolarest a pověřuje odbor školství dalším jednáním
a přípravou výběrového řízení na dodavatelskou firmu pro zajištění stravování v Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 23/590/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 do projektu OPVVV" Šablony II" v předpokládané výši 817 958 Kč

MěSSS Marie - sanace vlhkého obvodového zdiva

Usnesení č. 23/591/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „MěSSS Marie - sanace vlhkého zdiva" firmě ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 23/592/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 27. až č. 29 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 23/593/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 16.04.2019 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu: byt č. 24 od 1.5.2019 do 31.10.2019, byt č. 47, jistota na byt není stanovena

Smlouva o spolupráci Pferda z.ú.

Usnesení č. 23/594/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci s organizací Pferda z.ú. v rámci projektu Pferdí trénink

Žádost o dotaci Dokořán z.s.

Usnesení č. 23/595/19 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dotace pro Dokořán z.s. na nájemné pro rok 2019 dle návrhu

Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s. - Souhlas s povolením hostování

Usnesení č. 23/596/19 - rada města s o u h l a s í

s tím, aby Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s. měla nově sídlo v klubovně SZdP z.s., Rybářská 1819 Náchod a souhlasí s povolením hostování v klubovně SZdP z.s.

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 23/597/19 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro pana ******** držitele ZTP průkazu na parkovišti v ul. Zelená, naproti vchodu do domu č.p. 1956, na pozemku p.p.č. 110/9 v k. ú. Staré Město nad Metují na náklady žadatele

„Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " Dodatek č. 4

Usnesení č. 23/598/19 - rada města s o u h l a s í

se změnovým listem č.11 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo IRM/528/18 na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062, v předloženém znění

Schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 23/599/19 - rada města s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu vedoucí odboru školství Mgr. Ivetě Lukešové, řediteli Základní školy, Náchod, Komenského 425 Mgr. Františku Majerovi, řediteli Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 Mgr. Vladimíru Honzů a ředitelce Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Mgr. Radce Lokvencové do města Partizánske, Slovensko v termínu 9. - 10. května 2019

Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019 (VO X. etapa) - dodavatel, protokol měření osvětlení, Podmínky čerpání investiční dotace

Usnesení č. 23/600/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019" realizovanou v rámci stejnojmenného projektu doporučeného k financování z dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 25270095, nabídková cena: 2 961 222,25 Kč bez DPH (3 583 078,92 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: ELCOMAT SERVICE, s.r.o., č.p. 300, 763 32 Nedašov, IČO 02815435, nabídková cena: 3 099 865,00 Kč bez DPH (3 750 836,65 Kč vč. DPH)

Usnesení č. 23/601/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky společnosti EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, IČO 27267806 na zajištění protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací na akci Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019 za maximální cenu 60 000 Kč bez DPH (72 600 Kč vč. DPH) při kompletním měření všech konfigurací svítidel

Usnesení č. 23/602/19 - rada města s c h v a l u j e

Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2019

Opravy na Jiráskově koupališti v Náchodě a opravy v krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Usnesení č. 23/603/19 - rada města s c h v a l u j e

- uzavření objednávek pro nutné opravy a přípravu na provoz na

Jiráskově koupališti v Náchodě

- variantu č. 2 obložení schodiště do restaurace na koupališti

a uzavření objednávky

- uzavření objednávek pro nutné opravy a přípravu na provoz na

krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Provedení vodovodní přípojky

Usnesení č. 23/604/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení úpravy vodovodního řadu pro Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521 Náchod 547 01, IČO 48172928 a zhotovení odběrného místa na pozemku p. Malíka

Změna v komisi pro obřady a slavnosti

Usnesení č. 23/605/19 - rada města o d v o l á v á

z komise pro obřady a slavnosti Petru Bašovou na její vlastní žádost a

j m e n u j e

členkou komise pro obřady a slavnosti Ivu Machovou

Partnerství na akci

Usnesení č. 23/606/19 - rada města s o u h l a s í

s partnerstvím při pořádání cyklistického závodu Náchodská24 hours MTB konaném v Náchodě dne 4. a 5. 5. 2019

V Náchodě 25. dubna 2019Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka