Dnes
Teplota: 7.3 °C

Souhrn usnesení 22. / 29. / schůze Rady města Náchoda konané 27. května 2019

Volba nového vedení Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 29/704/19 - rada města p ř i j í m á

rezignaci členů představenstva a dozorčí rady společnosti Beránek Náchod a. s. k 31. 5. 2019.

Usnesení č. 29/705/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod

v o l í

orgány společnosti od 1. 6. 2019

Představenstvo: Jan Birke, Jitka Štimová, Ing. Iva Cvetanova,

Bc. Tomáš Magnusek, Milan Nosek

Dozorčí rada: Marek Dvorský, Ing. Josef Šimon, Hana Kopecká

Usnesení č. 29/706/19 - rada města p o v ě ř u j e

starostu města pana Jana Birke podpisem notářského zápisu, jehož součástí je předmětné rozhodnutí nového vedení společnosti Beránek Náchod a. s.

Usnesení č. 29/707/19 - rada města v působnosti valné hromady společnosti Beránek

Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod

s c h v a l u j e

uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti včetně výše finančních měsíčních odměn, dle návrhu

Změna systému provozu Malé lázně

Usnesení č. 29/708/19 - rada města s c h v a l u j e

  • - záměr na vybudování informačního centra vbudově Malých lázní dle návrhu odboru kultury, sportu a cest. ruchu včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura ve výši 235000 Kč
  • - změny ve stavební dokumentaci potřebné kzajištění provozu

informačního centra v Malých lázních.

Usnesení č. 29/709/19 - rada města s o u h l a s í

s podáním žádosti o změnu projektu na Centrum pro regionální rozvoj České republiky, jejímž předmětem je vznik zázemí pro pracovníky v budově Malých lázní

Beránek Náchod a.s. - dotační smlouva SMF/1/2019

Usnesení č. 29/710/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přesun prosincové platby do května 2019 v souladu s uzavřenou smlouvou o veřejné službě č. SMF/1/2019

Náchod 28. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta