Dnes
Teplota: 27.8 °C

Souhrn usnesení ze 3. schůze Rady města Náchoda konané 26. listopadu 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 3/42/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18155 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.5 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.11.2018 do 31.01.2019

č. 18156 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.12.2018 do 28.02.2019

č. 18159 - vynětí bytu č. 1 v č.p. 1303 v ulici Palachova v Náchodě z bytového fondu města Náchoda od 01.12.2018 trvale

č. 18160 - zveřejnění záměru pronájmu prostoru č. 12 o výměře 39,30 m2, který se nachází ve 4. patře domu č.p. 117 v ulici Hurdálkova v Náchodě, zapsanému spolku Společné cesty - z.s., IČO 26597063 od 01.01.2019

č. 12897/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru místnosti č. 249 o výměře cca 38 m2 v budově čp. 1759 v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro kancelářskou činnost od 1.1.2019

Usnesení č. 3/43/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18157 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 10 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s *********

č. 18158 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 10 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s *********

Usnesení č. 3/44/18 - rada města s c h v a l u j e

záměr výstavby nájemních bytů na pozemku parc.č. 1220/8 v k.ú. Náchod a dále záměr výstavby KoDuSu příp. nájemních bytů na pozemku parc.č. 1889/1 v k.ú. Náchod a

u k l á d á

odboru IRM zadat projektovou dokumentaci na záměr výstavby nájemních bytů na pozemku parc.č. 1220/8 v k.ú. Náchod a dále záměr výstavby KoDuSu příp. nájemních bytů na pozemku parc.č. 1889/1 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 3/45/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 2493 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/562/2005 s *********, IČO 46503170, v předloženém znění, ke dni 31.12.2018

č. 3859 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3230/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 524 v katastrálním území Lipí u Náchoda o celkové délce 39 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 5497/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3228/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2046/1, č. 2046/4 a č. 2046/26 v katastrálním území Náchod o celkové délce 9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 7669/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3229/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 264/2 a č. 545 v katastrálním území Lipí u Náchoda o celkové délce 12 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 8034/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3223/2018 se společností "N_SYS s.r.o.", IČO 25254405, v předloženém znění. Optický kabel včetně chráničky je uložen pod povrchem pozemkové parcely č. 760/1, č. 760/6, č. 763/2, č. 764/2, č. 778/1, č. 786/1, č. 786/27, č. 786/33, č. 786/41, č. 786/42, č. 796/18, č. 1118/1, č. 1125/1, č. 1134/1, č. 1134/9, č. 1135/2, č. 1142/1, č. 1149/1, č. 1150/4, č. 1152/2, č. 1992, č. 1993/5, č. 1993/6, č. 1993/7, č. 1993/8, č. 1993/9, č. 1993/10, č. 1993/11, č. 2239, č. 2269 a č. 2277 v katastrálním území Náchod v celkové délce 1229 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 245.800,- Kč + DPH

č. 13103/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3231/2018 s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní organizace, IČO 65993390, v předloženém znění, za účelem umístění vodovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 1962/18 v katastrálním území Náchod, v rámci stavby „Náchod - vodovodní přípojka pro č.p. 320" v předpokládané délce cca 2,4 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 30,97 Kč/bm x 2,4 m + DPH, minimálně za cenu 1.000,- Kč + DPH

č. 13647/2018 - zveřejnění záměru výpůjčky ledové plochy na Zimním stadionu v Náchodě v budově na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži, za účelem provozování sportovní činnosti

č. 13608/2018 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č. 952/1 o výměře 25 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Zborovská v Náchodě, za účelem parkování motorových vozidel do vybudování sjezdu na dobu 1 roku tj. do 31.12.2019

č. 3193, 13847/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1932/2011 s příspěvkovou organizací Muzeum Náchodska, IČO 00084930, v předloženém znění, ke dni 31.12.2018 a

zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostorů v budově č.p. 247 v Tyršově ulici v Náchodě, a to místnosti č. 103 - výstavní síň o výměře 115,55 m2, místnosti č. 104 - kancelář o výměře 17,98 m2 a místnosti č. 105 - sociální zařízení o výměře 3,04 m2, které budou využity pro výstavní, kulturní a vzdělávací činnost od 1.1.2019.

Usnesení č. 3/46/18 - rada města r u š í

usnesení 51/1424/16 ze dne 21.3.2016 v části týkající se Směrnice o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města s platností ode dne 1.4.2016. Směrnice se ruší ke dni 31.12.2018 a

s c h v a l u j e

Směrnici o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města s platností a účinností od 1.1.2019 v předloženém znění

Usnesení č. 3/47/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 13653/2018 - schválit bezúplatný převod, č. 3767 - schválit prodej, č. 1719 - zrevokovat usnesení a schválit nový prodej, č. 5707/2018 - schválit kupní smlouvu, č. 13 834/2018 - schválit Smlouvu o budoucí darovací smlouvě

Usnesení č. 3/48/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 1/11/18 ze dne 12.11.2018 a

s o u h l a s í

se záborem veřejného prostranství o velikosti cca 10m2 za účelem vystavení zboží a prodejního zařízení před prodejnou na adrese Kamenice před čp. 145, na pozemku číslo 1921, pro žadatele ********* za cenu dle OZV č. 2/2011 ve výši 40,-Kč/m2/den, tj. 400,-Kč/den

Správa budov Náchod s.r.o. - snížení převodu finančních prostředků za IV.Q.2018

Usnesení č. 3/49/18 - rada města s o u h l a s í

s neprovedením odvodu za IV.Q.2018 ve výši Kč 625 000,- z účtu města spravovaného Správou budov Náchod s.r.o. na příjmový účet města

Byty SUN - kupní smlouvy

Usnesení č. 3/50/18 - rada města s c h v a l u j e

harmonogram postupu prací v souvislosti s převodem bytů SUN do osobního vlastnictví a

p o v ě ř u j e

kancelář ********* přípravou a realizací převodu bytů na sídlišti SUN (čp. 265,266,267,268 a 269) na nové vlastníky v souladu s uzavřenými Smlouvami o smlouvách budoucích kupních. Náklady na zpracování příslušných kupních smluv hradí nabyvatel a cena za zpracování je stanovena, na základě nabídky *********, na 1/2 běžných relací

Smlouvy o veřejné službě - 2019

Usnesení č. 3/51/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2019 až SMF/3/2019 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2019

Usnesení č. 3/52/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2019 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2019

Usnesení č. 3/53/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2019 dle návrhu

Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2019

Usnesení č. 3/54/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/6/2019 až SMF/8/2019

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na r. 2019

Usnesení č. 3/55/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/9/2019 a č. SMF/10/2019 dle návrhu

Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2019

Usnesení č. 3/56/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/11/2019 až SMF/13/2019

Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2019

Usnesení č. 3/57/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2019 až SMF/19/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/20/2019

Usnesení č. 3/58/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/20/2019

Směrnice Rady města Náchoda č. 1/2018 „STATUT INTERNÍHO AUDITU"

Usnesení č. 3/59/18 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Náchoda č. 1/2018 „STATUT INTERNÍHO AUDITU"

Směrnice Rady města Náchoda č. 2/2018 „MANUÁL INTERNÍHO AUDITU"

Usnesení č. 3/60/18 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Náchoda č. 2/2018 „MANUÁL INTERNÍHO AUDITU"

Organizační opatření č. 6/ 2018 „SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY"

Usnesení č. 3/61/18 - rada města s c h v a l u j e

Organizační opatření č. 6/ 2018 „SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY"

Plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 3/62/18 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 01.12.2018

Schválení znění Darovací smlouvy

Usnesení č. 3/63/18 - rada města s c h v a l u j e

znění darovací smlouvy č. 24/KSCR/2018 na jejímž základě akademický sochař Arnold Bartůněk bezúplatně daruje sochu Vítězslava zhotovenou ze supíkovského mramoru včetně podstavce, autorem oceněnou na 250.000,- Kč. Socha je umístěna před GVUN

Schválení žádostí o dotaci pro MIC na Masarykově náměstí a pro MIC na zámku

Usnesení č. 3/64/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením 2 žádostí o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 19CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem; RM souhlasí se záměrem zahrnout částku ve výši 211 040 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření v roce 2018 do kapitoly 16 - Kultura na výrobu informačních a propagačních materiálů, na vzdělávací seminář, pokrytí výdajů na brigádníky a členské poplatky A.T.I.C. ČR a pověřuje odb. kultury, sportu a cest. ruchu zajištěním výše uvedených položek

Určený zastupitel pro projednání územního plánu Náchod

Usnesení č. 3/65/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

pověřit „určeným členem zastupitelstva" dle stavebního zákona pana Ing. Jana Čtvrtečku

Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 3/66/18 - rada města s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Náchod v předloženém znění a stanoví jeho účinnost od 27.11. 2018

Informace z jednání pracovní skupiny tělovýchovné komise

Usnesení č. 3/67/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace z jednání pracovní skupiny Tělovýchovné komise Rady města Náchoda ze dne 29. 10. 2018 a

u k l á d á

předložit přehled sportovních klubů a přidělených dotací za období 2016-2018 zodpovídá : R. Toušek

Návrh aktualizace STATUTU Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Usnesení č. 3/68/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Senior dům Beránek s.r.o. - žádost o finanční dar

Usnesení č. 3/69/18 - rada města z a m í t á

žádost Senior domu Beránek s.r.o. o finanční dar

Dodatek č.1 ke smlouvě č.SMF/91/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 3/70/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/91/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda dle návrhu

Dodatek č.1 ke smlouvě č.SMF/90/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 3/71/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/90/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda dle návrhu

Lesy města Náchoda spol. s r.o.

Usnesení č. 3/72/18 - rada města r o z h o d u j e,

že město Náchod, jako jediný společník obchodní korporace Lesy města Náchoda, spol. s r. o., schválí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti, v předloženém znění

Správa budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 3/73/18 - rada města r o z h o d u j e,

že město Náchod, jako jediný společník obchodní korporace Správa budov Náchod, s. r. o., schválí uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti, v předloženém znění

Oznámení o termínu zápisu do náchodských základních škol

Usnesení č. 3/74/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o termínu zápisu dětí do náchodských základních škol

Úprava platu ředitelce SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 3/75/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 od 1.12.2018 v uvedené výši

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro ZŠ Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 3/76/18 - rada města s o u h l a s í

se zasláním investičního příspěvku a s čerpáním fondu investic ve výši 84 488 Kč na zakoupení sklopného kotlíku pro Základní školu, Náchod, Komenského 425.

Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ T.G.Masaryka, Náchod

Usnesení č. 3/77/18 - rada města s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu pro PO ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v celkové výši 47 600 Kč a zároveň schvaluje úpravu mzdového limitu pro rok 2018 na celkovou výši 1 638 800 Kč

Střednědobý revolvingový úvěr 2019/2020

Usnesení č. 3/78/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022041591.

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 3/79/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 105 a č. 106 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Dodatek č.1 ke smlouvě č.SMF/75/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 3/80/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/75/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Odměny, jiná plnění neuvolněným členům zastupitelstva města

Usnesení č. 3/81/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

stanovit výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 01.01.2019 takto :

místostarosta - 22000 Kč, člen rady města - 9340 Kč, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města - 4670 Kč, člen výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města - 3892 Kč, člen zastupitelstva města - 2335 Kč

Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

Plán rozvoje sportu pro město Náchod

Usnesení č. 3/82/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

znění Plánu rozvoje sportu pro město Náchod zpracovaný panem Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D. (IČO 76413195) a doporučuje zastupitelstvu města Plán rozvoje sportu pro město Náchod schválit

Souhlas s přestěhováním terénních pracovníků na Hamra

Usnesení č. 3/83/18 - rada města s c h v a l u j e

přestěhování terénních pracovníků na adresu Pražská 1759, Náchod, místnost č. 242 která je ve vlastnictví města Náchoda a spravuje ji společnost Správa budov Náchod s.r.o. k 15.11.2018

Návrh na odměny ředitelům PO za II. pololetí 2018

Usnesení č. 3/84/18 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměn za II. pololetí 2018 ředitelům PO dle návrhu

Žádost o záštitu a fin.příspěvek Adventor o.s.

Usnesení č. 3/85/18 - rada města s c h v a l u j e

převzetí záštity starostou města Náchoda nad akcí na podporu osvěty problematiky autismu Putování 2019, kterou pořádá Adventor o.s. a nabízí bezplatný pronájem pro konání besedy dne 5.4.2019

Vyhrazená parkovací místa pro potřeby ordinací praktických lékařů pro děti a dorost v ul. Purkyňova

Usnesení č. 3/86/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 3/87/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o vydání právního aktu k projektu „Lávka přes železniční trať Náchod" (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008135)

Minerálkovod Běloves v Náchodě - dodatek č.1

Usnesení č. 3/88/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo č.IRM/532/18 na akci ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě", se zhotovitelem Alprim CZ s.r.o. Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470

Usnesení č. 3/89/18 - rada města s c h v a l u j e

postup spočívající v převzetí díla ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě", které nebude zcela hotové bez uplatnění sankcí, v souladu s předloženou zprávou a to z důvodu nedokončení objektů a technologií které nejsou součástí díla

Pracovní skupina pro regeneraci městské památkové zóny (MPZ) Náchod - nové složení

Usnesení č. 3/90/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

nové složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Náchod:

Město Náchod - Ing. Pavla Maršíková, místostarostka - předsedkyně pracovní skupiny

KÚ KHK - PaedDr. Tamara Baudišová, odborná referentka památkové péče

NPÚ ÚOP Josefov - Mgr. Petra Machová, odborný pracovník

Muzeum Náchodska, p.o. KHK - PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., ředitel

Státní okresní archiv Náchod - Mgr. Jan Čížek, archivář

MěÚ Náchod - Ing. Andrea Lipovská, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

MěÚ Náchod - Jana Nývltová, odborný pracovník územního plánování

MěÚ Náchod - Bc. Vendula Hamplová, odborný pracovník památkové péče

Město Náchod - Bohuslav Voborník, vedoucí odboru investic a rozvoje města

Město Náchod - Eva Zákravská, odborný pracovník investic

Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod na období 2019 - 2022

Usnesení č. 3/91/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Program regenerace MPZ Náchod na období 2019 - 2022

Zajištění financování projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" podpořeného z CZ-PL programu INTERREG V-A

Usnesení č. 3/92/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

prohlásit, že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" ve výši 97.562,- EUR a souhlasit s přijetím dotace na realizaci projektu z programu INTERREG V-A

Návrh na změny v komunitním centru

Usnesení č. 3/93/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

a pověřuje Bc. T. Magnuska jednáním

,,Provedení hydrogeologických prací v prostoru rozšíření pohřebiště v Náchodě"

Usnesení č. 3/94/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Provedení hydrogeologických prací v prostoru rozšíření pohřebiště v Náchodě" firmě HYDROTECH SG, spol.s r.o., IČO: 45270759.

Zpráva o stavu stavby - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 3/95/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zprávu o stavu stavby Malých lázní Běloves

Zpracování projektové dokumentace - parkoviště Bílkova

Usnesení č. 3/96/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení projektové dokumentace „Parkoviště ulice Bílkova Náchod"

Víceúčelové hřiště Hamra - Informace o realizaci hřiště

Usnesení č. 3/97/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

stav realizace Víceúčelového hřiště Hamra

Aqua Mineralis Glacensis - Nové zadávací řízení na dodavatele stavebních prací

Usnesení č. 3/98/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením objednávky na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci „MALÉ LÁZNĚ-BĚLOVES" v rámci dokončení projektu „Aqua Mineralis Glacensis" se společností Regional Development Agency ve výši 50.820,- Kč

Žádost ředitele ZŠ, Náchod, Komenského 425 o souhlas se zapojením do projektu a o schválení smlouvy o výpůjčce

Usnesení č. 3/99/18 - rada města s o u h l a s í

se zapojením ZŠ, Náchod, Komenského 425 do projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I" a zároveň schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi ZŠ, Náchod, Komenského 425 a Královéhradeckým krajem v celkové hodnotě 144 209,45 KčJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta