Dnes
Teplota: 13.7 °C

Souhrn usnesení z 23. /30. / schůze Rady města Náchoda konané 31. května 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 30/711/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3328 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/2134/2012 s organizací Stacionář Cesta Náchod z.ú., IČO 48653292, v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost smlouvy o výpůjčce, a to na dobu určitou do 31.12.2026

Náchod 31. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta