Dnes
Teplota: 15.4 °C

Souhrn usnesení z 34. / 41. / schůze Rady města Náchoda konané 23. srpna 2019

Úprava vrtu Běla 1006

Usnesení č. 41/982/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Úprava vrtu Běla 1006" zhotoviteli: ALPRIM CZ s.r.o. Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí IČO 28811470.

V Náchodě 23. srpna 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta