Dnes
Teplota: 24.8 °C

Souhrn usnesení ze 43. / 50. / schůze Rady města Náchoda konané 30. října 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 50/1186/19 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č.46, ul. Duhová čp.269

Usnesení č. 50/1187/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19090 - své usnesení č. 23/576/19 ze dne 24.04.2019 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit převod zbytku vnitřního účtu domů č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě ve výši Kč 1 249 977,50 na nově vzniklé SVJ na základě ustanovení II. článku, písm. a) nájemních smluv uzavřených mezi městem Náchod s budoucími kupujícími jednotlivých bytových jednotek formou Smlouvy o převodu finančních prostředků č. SMF/3421/2019. Tyto finanční prostředky budou výlučně určeny na výdaje spojené s opravami domu č.p. 269

Usnesení č. 50/1188/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3063 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. SMF/1639/2010 s organizací PFERDA z.ú., IČO 26657431. Dodatkem č. 4 se organizaci uděluje souhlas s prováděním technického zhodnocení v budově č.p. 371 v ulici Hurdálkova v Náchodě v rámci projektu 8. výzva MAS Stolové hory - IROP - Rozvoj sociálních služeb - I. Organizace nebude oprávněna požadovat po městu Náchod po skončení doby udržitelnosti tohoto projektu ani v případě skončení nájmu žádnou náhradu za technické zhodnocení budovy

č. 8034/2018 - uzavření objednávky se soudním znalcem Ing. Pavlem Bečičkou, Zelená 695, 552 03 Česká Skalice, IČO 67470980, na vypracování revizního znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé práva odpovídajícího věcnému břemeni ul. Pražská, ul. Běloveská a ul. Polská v katastrálním území Náchod do maximálního limitu 35.000,- Kč

č. 13672/2018 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3415/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Zemní kabelové vedení nn je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1182/3 v katastrálním území Náchod o celkové délce 3 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 14271/2019 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3425/2019 pro pana Jiřího Urbana, bytem U staré školy 75, 549 32 Velké Poříčí za finanční náhradu 611,11 Kč + DPH

Usnesení č. 50/1189/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19155 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti č. 8 v městské ubytovně v Náchodě, Běloveská č.p. 2013 s paní ******* na období 01.11.2019 - 31.01.2020, jistota ve výši Kč 5.000,00

č. 19157 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dohodou k 31.10.2019

č. 19158 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 210 v č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě dohodou k 31.10.2019

č. 19156 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti č. 1 v městské

ubytovně v Náchodě, Běloveská č.p. 2013 s p. *******, zastoupeným opatrovníkem městem Náchod, za měsíční poplatek Kč 1000,- s nájemní dobou na 1 měsíc od 1.11.2019

Rozbor hospodaření za III.Q.2019

Usnesení č. 50/1190/19 - rada města s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za III.Q.2019 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/173/2019

Usnesení č. 50/1191/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/173/2019 dle návrhu

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 50/1192/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise pro záměry města konané 9.10.2019

- zápis z jednání sportovní komise konané 2.10.2019

- zápis z komise pro řešení SmartCity konané 21.10.2019

Žádost Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 50/1193/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti C2 Delog SOLAR s.r.o. v celkové výši 20.000 Kč na nákup pomůcek pro výuku na 1. stupni ZŠ

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 50/1194/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018

Usnesení č. 50/1195/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení ze 14.10.2019 č.usn. 48/1155/19 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/174/2019

Usnesení č. 50/1196/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/174/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/20/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 50/1197/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/20/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 50/1198/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 50/1199/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 76 až č. 79 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nabídka knihy „Náchodsko z nebe"

Usnesení č. 50/1200/19 - rada města s c h v a l u j e

objednání knihy „Náchodsko z nebe", vydávané společností CBS Nakladatelství s.r.o. (IČO 24804584), zastoupené panem Milanem Paprčkou, jednatelem, v počtu 430 ks za finanční částku ve výši 135 000 Kč vč. DPH a pověřuje pana Ing. Ladislava Šimka zahrnutím této částky do rozpočtu města na rok 2020,
do kapitoly 16 - kultura

Doporučení sportovní komise

Usnesení č. 50/1201/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

doporučení Sportovní komise Rady města Náchoda a

u k l á d á

ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda, paní Kateřině Beranové, předložit Radě města Náchoda možnosti umístění záchytných sítí za fotbalové brány na Atletickém stadionu Hamra a finanční nabídku na nákup světelné tabule pro Atletický stadion Hamra včetně možnosti jejího umístění a uchycení

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Pferda z.ú.

Usnesení č. 50/1202/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 25 652 Kč vč. DPH pro organizaci Pferda z.ú. (IČO 26657431), zastoupenou paní Ivou Laštovicovou - fundraiserkou a koordinátorkou sociálních podniků, při benefičním představení Dejvického divadla, které se uskuteční dne 12. 2. 2019

Informace o vznikajícím sportovním projektu

Usnesení č. 50/1203/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace o vznikajícím sportovním projektu a souhlasí, aby paní Kosová navázala kontakt s náchodskými základními školami za účelem jeho realizace

Žádost o dotaci Městská knihovna Náchod

Usnesení č. 50/1204/19 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s.
(IČO 64829812), zastoupenou paní Mgr. Ivanou Votavovou, ředitelkou, ve výši 13 000 Kč

Zápis ze soc. komise + Akční plán soc. služeb 2020

Usnesení č. 50/1205/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis ze sociální komise konané 24.9.2019

Usnesení č. 50/1206/19 - rada města s c h v a l u j e

předložený Akční plán sociálních služeb na rok 2020 s tím, že

bude plněn dle finančních možností města

Usnesení č. 50/1207/19 - rada města n e s c h v a l u j e

žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb Občanského poradenského střediska o.p.s. dle návrhu

Dodatek č. 1 zřizovací listy Správy přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Usnesení č. 50/1208/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 zřizovací listy Správy přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů

Usnesení č. 50/1209/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 50/1210/19 - rada města s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí ve 2. třídě Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 z 24 na 25 dětí

Malé lázně - Běloves - přeložka stávajícího vedení SLP

Usnesení č. 50/1211/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci Malé lázně Běloves, přeložka stávajícího vedení SLP zhotoviteli: CETIN a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063

Vybavení kavárny v areálu Malých lázní - Běloves - doplnění

Usnesení č. 50/1212/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením změny č.1 objednávky na akci „Vybavení kavárny v areálu Malých lázní - Běloves" zhotoviteli: Interiéry Jakl, Náchodská 446, 541 03 Trutnov, IČ:65714199

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na akci: „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě"

Usnesení č. 50/1213/19 - rada města s c h v a l u j e

podpis smlouvy s GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících

Oprava vývěsních hodin na Kamenici

Usnesení č. 50/1214/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na opravu vývěsních hodin zavěšených na čp. 139 na Kamenici v Náchodě p. Petru Podzemskému, Na Dračkách 772/8, 162 00 Praha 6, IČO 16475470 s realizací v r. 2020

Zpráva z činnosti Komunitního centra v Náchodě

Usnesení č. 50/1215/19 - rada města p r o d l u ž u j e

zkušební dobu činnosti nového správce Komunitního centra v Náchodě do 31. 12. 2019

Nabídka dodávky elektřiny Zimní stadion Náchod (velkoodběr)

Usnesení č. 50/1216/19 - rada města s c h v a l u j e

nabídku na dodávku elektřiny na období 1.1 2020 - 31.12.2021 pro

Zimní stadion Náchod dle návrhu

OPŽP - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod, zpracovatel dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni realizační dokumentace

Usnesení č. 50/1217/19 - rada města s c h v a l u j e

zařazení objednávky společnosti MATE Liberec, s.r.o., Český Dub, Na Žižkově 129/IV, PSČ 46343, IČO 25027468 na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni realizační dokumentace na Varovný informační systém, Lokální varovný systém a podklady pro zpracování digitálního plánu pro město Náchod ve výši 147 015 Kč vč. DPH (121 500 Kč bez DPH) do rozpočtu 2020

Technika pro integrovaný záchranný systém- právní akt

Usnesení č. 50/1218/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o vydání právního aktu k projektu „Technika pro integrovaný záchranný systém",CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011316 podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu a předloženého do výzvy „10.výzva MAS Stolové hory-IROP-Technika pro IZS- I"

Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostorů v objektu areálu Malých lázní v Bělovsi, za účelem provozování kavárny/cukrárny"

Usnesení č. 50/1219/19 - rada města s c h v a l u j e

výzvu pro podání nabídek včetně příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na pronájem nebytových prostor v objektu Malých lázní v Náchodě-Bělovsi pro provozování kavárny-cukrárny dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

V Náchodě 31. října 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta