Dnes
Teplota: 15.1 °C

Souhrn usnesení ze 44. / 51. / schůze Rady města Náchoda konané 4. listopadu 2019

Novostavba sportovně kulturního centra Náchod - Babí

Usnesení č. 51/1220/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Novostavba sportovně kulturního centra Náchod - Babí" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jež byla součástí zadávacího řízení, v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

1. BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ:2750867, cena za provedení díla bez DPH 7 157 573,29 Kč, cena za provedení díla vč. DPH 8 660 663,68 Kč

2. Průmstav Náchod s r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:25275062, cena za provedení díla bez DPH 7 348 235,60 Kč, cena za provedení díla vč. DPH 8 891 365,08 Kč

3. KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ:45536040,

cena za provedení díla bez DPH 7 746 578,77 Kč, cena za provedení díla vč. DPH 9 373 360,31 Kč

4. Vše pro stavby s r.o., Kamenice 3, 547 01 Náchod, IČ:28969553,

cena za provedení díla bez DPH 8 028 635,49 Kč, cena za provedení díla vč. DPH 9 714 648,83 Kč

Střednědobý plán investic na období 2020-2023

Usnesení č. 51/1221/19 - rada města s c h v a l u j e

předložený střednědobý plán investic na období 2020-2023 a ukládá jej odboru SMF zanést do návrhu rozpočtu 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Usnesení č. 51/1222/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 dle návrhu

Rozpočet 2020

Usnesení č. 51/1223/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF dopracovat návrh rozpočtu 2020 a předložit jej znovu do rady města 18.11.2019

Přijetí dotace a podmínek z FMP Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 51/1224/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím schválené výše dotace pro projekty „Setkávání seniorů v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój" (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082), „Plaveme spolu a bezpečně" (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002085) a „Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském města Náchod - Kudowa-Zdrój" (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002083) a souhlasí s podmínkami stanovenými Euroregionálním řídícím výborem. Projekty budou realizovány v plném rozsahu dle podané žádosti

Investice Správa budov Náchod - dveře, okna

Usnesení č. 51/1225/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na rekonstrukci a výměnu dveří a oken na firmu : Jiří Lelek Stavitelství, IČ 12939498 na částku 248 490,- Kč vč. DPH

Oblastní nemocnice Náchod

Usnesení č. 51/1226/19 - rada města u k l á d á

starostovi města Janu Birke informovat o aktuální personální situaci v Oblastní nemocnici Náchod, a.s., zákonodárce zvolené za KHK a jednat s vedením KHK o urychlené nápravě stavu a poskytování informací pro občany města Náchoda

V Náchodě 5. listopadu 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta