Dnes
Teplota: 18.2 °C

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchod

Zastupitelstvo města Náchod schválilo svým usnesením č. V d) ze dne 28.2.2011 podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

( 1 ) Město Náchod touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek").

( 2 ) Správu poplatku uvedeného v této vyhlášce vykonává Městský úřad v Náchodě (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

( 1 ) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Náchoda nebo právnická osoba, která má sídlo na území města Náchoda, a která drží psa.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

( 1 ) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

( 2 ) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek nově příslušné od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

( 1 ) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

( 2 ) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku
d) jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

( 4 ) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Ohlášení může být provedeno na tiskopise městského úřadu, který je k dispozici na MěÚ Náchod a na webových stránkách města Náchoda.

Článek 5
Identifikace psů

( 1 ) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož poplatníka.

Článek 6
Sazba poplatku

Roční sazba poplatku ze psa:
1) pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v rodinném domě 400,-- Kč
u druhého a dalšího psa 600,-- Kč
2) pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem v jiném než rodinném domě 1200,-- Kč
u druhého a dalšího psa 1800,-- Kč
3) pro držitele s trvalým pobytem nebo sídlem na Dobrošově, Jizbici, Lipí, Pavlišově 200,-- Kč
u druhého a dalšího psa 300,-- Kč
4) pro držitele, který je poživatelem některého (některých) z těchto důchodů:  
starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a tento důchod je  
(nebo tyto důchody jsou) jeho jediným zdrojem příjmu 200,- Kč
u druhého a dalšího psa 300,-- Kč
5) pro držitele, který je poživatelem sirotčího důchodu 200,-- Kč
u druhého a dalšího psa 300,-- Kč

Článek 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 8
Osvobození

( 1 ) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

( 2 ) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Město Náchod, příspěvkové organizace zřízené Městem Náchod
b) držitelé psů po dva kalendářní roky po převzetí psa z kotce Městské policie v Náchodě nebo po převzetí psa z útulku počínaje následujícím rokem

(3) Nárok na osvobození musí být správci poplatku doložen, kromě nároku dle odst. 2 písm.a).

(4) Nárok na osvobození dle odst. 2 písm. b) vzniká od měsíce následujícího po doložení rozhodných skutečností.

Článek 9
Navýšení poplatku

( 1 ) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

( 2 ) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 10
Účinnost( 1 ) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2011.Jan Birke
starosta
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta