Městský kamerový systém

Městská policie Náchod (dále jen MP), obdobně jako mnoho dalších městských policií, používá ke své práci v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů Městský kamerový systém (dále jen MKS), ale i osobní kamery a kamery ve vozidlech. Tím využívá oprávnění stanovené v § 24b výše uvedeného zákona, kde je v odst. 1 uvedeno, že obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

MKS je v první řadě velice důležitým nástrojem prevence a dále napomáhá při dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Obě tyto činnosti patří do základních úkolů MP. Další významnou funkcí MKS je účinná koordinace hlídek, jelikož operátor MKS může bezprostředně reagovat na změnu bezpečnostní situace nebo jiné významné události a informovat vedení MP nebo vedoucího směny. Ti na základě vzniklé situace posílí hlídkovou službu právě v těch lokalitách, kde je to potřebné. Záznamy z MKS jsou využívány, i jako důkazní materiál při oznamování přestupků, případně jiného protiprávního jednání.

Pracoviště MKS se nachází na služebně MP. Obsluhu v dopoledních hodinách zajišťuje operátor MKS. V době jeho nepřítomnosti je obsluha zajištěna stálou službou, kterou vykonává zkušený strážník. Systém má v současné době osmnáct kamer. Ty monitorují značnou část centra města, část sídliště SUN a Plhov. Otočné kamery mohou být přímo ovládány operátorem MKS. Pokud právě obsluhovány nejsou, snímají tyto kamery předem nastavený prostor v časových sekvencích. Nahrávky jsou pak po určité časové období ukládány pro možné další využití.


Kamerové body:

 1. - Palackého (dům č. p. 150) - otočná kamera snímá Karlovo náměstí, ulici Kamenice, Palackého, ulici Hurdálkovu
 2. - Kamenice I (dům č. p. 155) - otočná kamera snímá okružní křižovatku u Itálie, ulice Kamenice , Plhovská až po Plhovské náměstí, část ulice Kladská až po CDS, autobusové nádraží
 3. - Kamenice II (dům č. p. 155) - otočná kamera snímá okružní křižovatku u bývalého Čedoku, park před autobusovým nádražím, ulici Volovnice, parkoviště v ulici Raisově, část ulic Běloveská, Pražská, Raisova
 4. - Tyršova (dům č. p. 65) - otočná kamera snímá Masarykovo náměstí a Tyršovu ulici
 5. - Masarykovo náměstí (Stará Radnice) - otočná kamera snímá Masarykovo náměstí, ulici Weyrova
 6. - Parkány (dům č. p. 176) - otočná kamera snímá parkoviště v ulici Riegrova, ulici Riegrova, Parkány
 7. - Kostelecká (dům č. p. 1829) - otočná kamera snímá ulice Kostelecká, Příkopy, část ulice Kollárova, ZŠ Plhov, parkoviště, čerpací stanice Shell
 8. - Duhová (dům č.p. 269) - otočná kamera snímá část sídliště SUN, část ulice Bartoňova, parkoviště a vjezd do areálu honí nemocnice
 9. - Strnadova (dům č.p. 35) - kamera snímá část ulice Strnadova, odpočinkovou zónu v ulici Hradební
 10. - Nádraží I (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - kamera snímá nástupiště autobusového nádraží
 11. - Nádraží II (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - kamera snímá nástupiště autobusového nádraží, prostor před vstupem do železničního nádraží
 12. - Nádraží III (konstrukce zastřešení autobus. nádraží) - otočná kamera snímá prostor autobusového nádraží
 13. - Jugoslávská (Laguna) - kamera snímá část ulice Jugoslávská v prostoru před Disko klubem Laguna
 14. - Zámecká (dům č.p. 239) - kamera snímá část ulice Zámecká a vchod do ZUŠ
 15. - Bratří Čapků (skatepark) - kamera snímá skatepark
 16. - Poštovní (budova MÚ) - kamera snímá část parkoviště za MÚ, klidovou zónu a prostor před veřejným WC
 17. - Tyršova (dům č.p. 36) - kamera snímá část ulice Tyršova a budovu ZUŠ
 18. - Park u hotelu U Města Prahy 2 ks (sloup veřejného osvětlení) – kamery snímají park u hotelu U Města Prahy
 19. - Sportovní stadion Hamra 2 ks (sloup veřejného osvětlení) – kamery snímají prostor sportovního stadionu Hamra

Již v úvodu bylo zmíněno, že MP ke své práci používá také osobní kamery a kamery ve vozidlech. Kamery ve vozidlech jsou umístěny na čelním skle a snímají vše, co před sebou vidí posádka vozidla. Tyto kamery jsou používány při monitorování zákroků a úkonů při plnění úkolů MP. Ke stejnému účelu slouží i osobní kamery strážníků, které mají připevněny na stejnokroji. Záznamy z těchto kamer pak mohou být součástí důkazního řízení.