Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

4.1.2013   Informace k volbám prezidenta republiky


Vážení občané, 

ve dnech 11. a 12. ledna tohoto roku se uskuteční historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Přinášíme Vám nyní několik základních informací o tom, jakým způsobem by měla přímá volba probíhat.

Volba prezidenta České republiky se bude konat na území České republiky v pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se pak uskuteční opět ve dvou dnech a to v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna 2013 v totožných časech.

Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb prvního kola volby, tj. 12. ledna, dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole pak může volit i občan, který završil 18 let nejpozději dne 26. ledna, tedy druhý den druhého kola volby.

Volební místnosti jsou shodné jako pro jiné druhy voleb a jejich seznam bude zveřejněn ve „Volebním oznámení" starostou města nejpozději ve čtvrtek 27. 12. 2012. Toto oznámení bude vyvěšeno na webových stránkách města, na úřední desce Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátových plochách na území města Náchoda.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe potřebné doklady, aby Vám bylo volební komisí umožněno volit.

Voličský průkaz

Volič, který se v době volby nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může za určitých podmínek hlasovat na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti na území České republiky, případně v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí (zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky).

O voličský průkaz je možné zažádat již nyní obecní úřad příslušný podle místa Vašeho trvalého pobytu. Pro tuto žádost není potřeba žádný formulář, vzor je zveřejněn na webových stránkách města Náchoda pod odkazem volby.

Žádost lze podat:

  • vlistinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
  • velektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
  • velektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 27. prosince 2012. Osobně může volič požádat až do 9. ledna 2013 do 16 hodin. Voličský průkaz vydán pouze na první nebo na druhé kolo volby nebo na obě kola volby zároveň. Mezi prvním a druhým kolem lze za stejných podmínek požádat o vydání voličského průkazu na druhé kolo volby do 23. ledna 2013 do 16 hodin.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici či v zařízení sociálních služeb nebo v jiném obdobném zařízení může oprávněný volič volit přímo v tomto zařízení prostřednictvím zapsání do tzv. zvláštního seznamu voličů. Pro využití této možnosti je třeba požádat nemocniční personál či osobu, která stojí v čele takového zařízení, o zapsání do tohoto zvláštního seznamu voličů. V tomto případě volič hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se členové volební komise dostaví přímo do příslušného zařízení.

 

Podrobnosti k samotné volbě

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Voličům by měla být kompletní sada hlasovacích lístků dodána nejpozději do 8. ledna 2013 přímo na adresu jejich trvalého pobytu. V případě poškození, ztráty či zjištění nekompletnosti hlasovací sady je možné požádat přímo ve volební místnosti o vydání sady nové. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může též obdržet hlasovací lístky na požádání přímo ve volební místnosti.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky, šedá obálka označená úředním razítkem obce, jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Lístek se již nijak neupravuje.

V případě zdravotní indispozice či jiných vážných rodinných důvodů je možné požádat volební komisi o to, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. Na webových stránkách města Náchoda bude k tomuto účelu zveřejněn v době voleb seznam telefonních kontaktů do jednotlivých volebních místností. V tomto případě pak komise vyšle své dva členy k voliči s přenosnou volební schránkou.

Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasovací lístky voliči obdrží již přímo ve volebních místnostech. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud by se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem hlasů, postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního místa do druhého kola. Prezidentem republiky je pak zvolen ten kandidát, který ve druhém kole získá nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najdete na webových stránkách Města Náchoda pod odkazem prezidentské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz  Zde najdete i aktuální seznam kandidátů na prezidenta republiky.

Využijte této historicky první přímé volby hlavy našeho státu a přijďte k volbám v co nejvyšším počtu. Všem voličům přejem šťastnou ruku při výběru svého kandidáta.

 

                                                                                Bc. Hana Horáková

                                                                            vedoucí správního odboru

 

 

 

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 75731 návštěv