Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ N Á C H O D

ÚAP patří mezi územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Jsou podkladem při pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací.


ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které nemají platný územní plán.


Pro správní území ORP Náchod pořizuje ÚAP
Úřad územního plánování, Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod,
tel.491 405 157, i.filipova@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č.500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Jsou souborem základních údajů o území ORP Náchod.

Územně analytická podklady - návrh IV. úplné aktualizace 2016
Textová část
Rozbor udržitelného rozvoje území (pdf/16 MB)
Karty obcí(zip/39 MB)

Výkresy
Výkres problémů k řešení v ÚPD (png/2 MB)


Územně analytická podklady - III. úplné aktualizace 2014
Textová část
Rozbor udržitelného rozvoje území (pdf/7,7 MB)

Výkresy
Výkres hodnot území (png/2 MB)
Výkres limitů využití území (png/5 MB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD(png/2 MB)
Výkres záměrů na provedení změn v území (png/2 MB)


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 75731 návštěv