Dnes
Teplota: 6.7 °C

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchod

Zastupitelstvo města Náchod schválilo svým usnesením č. V c) ze dne 28.2.2011 podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Náchod touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen "poplatek").

(2) Správu poplatku uvedeného v této vyhlášce vykonává Městský úřad v Náchodě (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 3
Poplatník

Poplatek ze vstupného platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Článek 5
Sazby poplatku

(1) Sazby poplatku ze vstupného činí 10% z vybraného vstupného.

(2) Sazba poplatku ze vstupného do cirkusu může být po dohodě s poplatníkem stanoven poplatek paušální částkou, která činí 1000,- Kč.

Článek 6
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely,
b) sportovní akce pořádané sportovními oddíly, jejichž celý výtěžek bude použit na činnost oddílů,
c) akce, jejichž pořadatelem je město Náchod, příspěvkové organizace jim zřízené nebo obchodní společnosti jím založené,
d) akce pořádané se smluvní podporou města Náchod,
e) akce, které pořádají školská zařízení, jejichž celý výtěžek je určen ve prospěch školy,
f) akce, jejichž pořadatelem jsou občanská sdružení,
g) maturitní a stužkovací plesy, jejichž celý výtěžek je použit ve prospěch školy.

Článek 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný u jednorázové akce do 15 dnů ode dne konání akce, v ostatních případech čtvrtletně vždy do 15. dne následujícího měsíce daného roku.

(2) Poplatek ze vstupného do cirkusu stanovený paušální částkou je splatný před zahájením akce.

Článek 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2011.Jan Birke
starosta
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta